Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1631 blad 048)
 
 Den 16-en Januario aengeteeckent ende den 30-en Januario
Sijmon Wil-na drie behoorlijcke proclamatien bethoon gege-
lemszen endeven door D(ominus) Thomas Huges, omme tot Utrecht
Janneken Jacobste moghen trouwen Sijmon Willemszen jonggesel
 van Achtienhoven ende Janneken Jacobs jonghe-
 dochter van Utrecht.
 
 Den 23-en Januarij aengeteijckent ende den 8-en
 Februarij na drie behoorlijcke proclamatien bethoon
Jan Jacobszengegeven door Lucas Sijmonszen de Vries Schoolm(eeste)r
ende Dirckgenin der tijdt omme tot Utrecht te moghen gaen
Huijbertsetrouwen Jan Jacobszen jonggesel int gerechte
 van Westbroeck ende Dirckghen Huijbertse
 jonghedochter int gerechte van Breuckelen-
 veen
 
 Den 13-en Februarius aengeteijckent ende den 6-en Meert
Pieter Corneliszenna drie behoorlijcke proclamatien bij D(ominus) Huges propon(en)t
ende Aeltgheninden houwelijcken staet bevesticht Pieter Corneliszen
Lambertsjongesel van Westbroeck met Aeltghen Lamberts
 j(onge)d(ochter) mede van Westbroeck beijden woonenden alhier
 inde Westbroeck
 
 Den 20-en Februarius aengeteijckent ende den 8-en Meert
 na drie behoorlijcken proclamatien bethoon gegeven door
Beernt Theu-Jacob Sijmonszen de Vries schoolmeester in der tijdt
niszen endeomme tot Utrecht te moghen gaen trouwen Beernt
Jacobgen JorisdrToniszen ende Jacobgen Joris jongenluijden beijden alhier
 inde Westbroeck woonachtich
 
(Trouwen Westbroek NH 1631 blad 049)
 
Berent ReijerszenDen 13-en Meert aengeteijckent ende den 20-en dito na drie
en(de) Heijltgen Cor-behoorlijcken proclamatien bethoon gegeven door D(ominus) Rutger
nelis dochtervan Cootes Secretarius omme tot Odijck te mogen
 gaen trouwen Berent Reijerszen jongesel van Westb(roeck)
 met Heijtgen Cornelis jonge dochter van Odijck
 
Bernard WalighszenDen x-en (10) April nae drie behoorlijcken proclamatien
endeinden h(eiligen) echt bevesticht beijde jongel(ieden)
Trijntgen Janszen
beijde van Westb(roeck)
 
Lambert HermanszenDen x-en (10) April nae 3 behoorlijcke proclamatien bevesticht
van Achthienhoven
met
Maeriken Alertsen beijde
in Westbr(oeck) jongel(ieden)
 
Jan Aertszen Schulen
j(ong)m(an) van DuijsburchAengeteken den 3-en April en(de) bevesticht
mettot Utrecht den 17-en dito
Mariken Jacobs j(onge)d(ochter)
van Westbroeck
 
Joris Teijmenszen wed(uwenaer)
van AelbertgenAenghetekent den 17-en April en(de) bethoon
Gijsberts van Westbrouckgegeven den 8-en Maij omme tot Hilversom te trouwen
met
Claeskgen Meijnertsdr
j(onge)d(ochter) van Hilversom
 
Jan Bastiaenszen
Quint j(ong)g(esel) van Amerongen
metAengetekent den 24-en April en(de) met bethoon
Gerrichjen Wilmst'Utrecht getrouwt
j(onge)d(ochter) van Achthienhoven
 
 Aengetekent den 8-en Maij
 Peter Jansen weduwenaer van Ariaentgen Marcelis
 wonen(de) aen(de) rode brugge onder den gerichte van Achthienhoven
 met
 Lijsken Cornelis j(onge)d(ochter) van Nederlanghbrouck
 wonen(de) bijde clopt dese twe en sijn hare geboden (alsoo sij
 met bedroch gehandelt hadden en(de) in gebreke bleven
 behoorlyck bescheijt te brengen hij dat hij los was
 ende sij van haren vrienden consent) niet gedaen en(de) daerna
 sonder onsen weten ofte kennisse tot Overlanghbrouck
 bij D(omino) Christianum ab [Oij] t'samen gegeven
 
(Trouwen Westbroek NH 1631 blad 050)
 
Den 14-en MaijHenric Hopman jongman van Bechum inden
aengetekentS(t)ifte van Munster
 met
 Gerrichjen Fredrix jongedochter van Westbrouck
 hebben hare eerste proclamatie gehadt den 15-en Maij
 en(de) also achtervolgen(de) en(de) opt lesten dach getrouwt
 
Den 7-en AugustiDirck Adriaenszen jongman en(de)
aengetekentAnneken Cornelis j(onge)d(ochter) beijde van Westbrouck
 sijn nae drie kerckelijcken proclamatien sonder verhinderingh
 gegaen tsamen gegeven den 21-en Augusti 1631
 
Den 28 AugustiSijn nae verthoninge van behoorlijcke attestatie ende onver-
 hinderde proclamatien gedaen tot Utrecht en Wesep tsamen
 gegeven Claes Gerritszen Lam j(ong)m(an) van Wesep en(de)
 Heijltgen Jan van Geer j(onge)d(ochter) van Dort den 28-en Augusti 1631
 
Den 4 SeptembrisJacob Janszen wed(uwenaer) van Erland Claesdr met Grietgen
aengetekentJans j(onge)d(ochter) beijde van Westbrouck sijn tsamen gegeven
 den 18-en Septembris 1631
 
Den 7-en OctobrisLucas Jacobszen j(ong)g(esel) en(de) Aeltgen Alberts j(onge)d(ochter)
aengetekentbeijde van Westbrouck tsamen gegeven den 23-en
 Octobris
 
Den 23-en OctobrisJan Corneliszen j(ong)m(an) van(de) Achterweteringe en(de)
aengeteijckendGijsbertgen Bernards Schaij j(onge)d(ochter) van Westb(rouck)
 bevesticht den 6-en 9bris (Novembris)
 
Den selven aengetekentReijer Wilmszen j(ong)g(esel) van Breukelen met
 Marigen Antonis j(onge)d(ochter) van Westbr(ouck) hebben den 6-en
 9bris (Novembris) attestatie naer Utrecht genomen
 
AengetekentTonis Egbertszen j(ong)g(esel) van(de) Achterweteringe
den 27-en 9brismet Grietgen Joriaens j(onge)d(ochter) van Westbrouck tsamen
(Novembris)gegeven den 20-en Decembris
 
Den selfdenGosen Adriaensen j(ong)g(esel) van Westbrouck met
 Niesgen Cornelis j(onge)d(ochter) van Breuckelen sijn met
 attestatie naer Utrecht gegaen den xiij-en (13) Decembris
 
Den 4-en DecembrisDirck Hermanszen wed(uwenaer) van Geertgen Henrix met
aengetekentAnneken Adriaensdr wed(uwe) van Mr Thomas L'arbier in W(est)b(rouck)
 sijn tsamen gegeven den 18-en Decembris nae noen
 (Oorspronkelijk Janneken verbeterd tot Anneken)
 
Den xi-en (11) Decemb(ris)Jan Wilmszen van Wageningen weduwenaer van Emmeken
 Antonis van Schaijck met Cuijntjen Gerrits weduwe
 van Volcken Paulszen beijde in Westbrouck sijn
 tsamen gegeven den tweden kerschdach (26-12) 1631
 
Aengetekent denCornelis Jacobszen met Janneken Dirx beijde
27-en Decembrisjongelieden van Westbrouck en(de) sijn tsamen
1632gegeven den 8-en Januarij 1632
 
(Trouwen Westbroek NH 1632 blad 051)
 
Den xi-en MartijLubbert Adriaenszen j(ong)m(an) van Schalkwijck
aengetekent (11)met Anneken Wilms Vonck j(onge)d(ochter) van(de) Groene wegh
 onder den gerichte van Westbrouck en(de) sijn tsamen
 gegeven den 8-en Aprilis 1632
Den 18 Marti
aengetekentJan Antoniszen j(ong)m(an) met Cijken Cornelis Schaij
 beijde van Westbrouck en sijn nae den derie proclamati(en)
 tsamen gegeven den 30-en Martij vermits sij vertrecken souden
Den 8 Aprilis
aengetekentGijsbert Godertszen Schaij j(ong)m(an) Westb(rouck) met
 Mariken Wilms j(onge)d(ochter) van Achtienhoven en sijn
 op den 3-en proclamatie (22-04) bevesticht
 
Aengetekent
den 17-en JunijJan Besshelszen j(ong)m(an) van Barnevelt woonende in
 Achthienhoven en Neeltgen Claesdr j(onge)d(ochter) van(de)
 Westbrouck wonen(de) als boven en(de) met betoocht
 naer Utrecht te trouwen gegaen den v-en (5) Augusti 1632
 
Aengetekent denAdriaen Wilmszen j(ong)m(an) wonen(de) in(de) gerechte van Westbrouck
27-en Octob(ris)en(de) Metgen Antonis van Seijst j(onge)d(ochter) sijn tsamen
 gegeven bescheijt van Seyst brengen(de) den 18-en Novembris
 
AengetekentGijsbert Gerritszen j(ong)g(esel) van Westbrouck en
den 18-en NovembrisMarigen Jacobs j(onge)d(ochter) van Breukelen beijde
 woonen(de) in(de) Westbrouck en(de) sijn behoorlijcken attesta-
 tie uijt den kercke van Breukelen verthoont samen-
 gegeven den 5 Decembris 1632
Aengetekent
den 16-en Decemb(ris)Gerrit Janszen j(ong)g(esel) van(de) Martensdijck
 ende
 Peterken Claes j(onge)d(ochter) van Westbrouck
 sijn tsamen gegeven den 7-en Januarij 1633
 
Anno 1633Den 25-en Januarij 1633 sijn (behoorlijcke attestatie
 van Wesel gebracht hebben(de)) in(de) h(eiligen) echt
 ingesegent Jacobus Dondes j(ong)m(an) en(de) Eva
 Hooft jonge dochter
 
(Trouwen Westbroek NH 1633 blad 052)
 
AengetekendHenric Adriaenszen Crooy wed(uwenaer) van Geertgen
op vastenavondHenric ende Maijken Henrix j(onge)d(ochter) van Harwijnen
(05-03)beijde woonende in(de) Westbr(ouck) ende nae drie behoo-
 lijcke proclamatien, attestatie van Her-
 wijnen verthoont hebben(de) in(de) h(eiligen) echt in-
 gesegent den (opengelaten)
 
AengetekentAdriaen Walichse j(ong)g(esel) in(de) Westb(rouck)
op Paesch-maen-en Neeltgen Claesdr j(onge)d(ochter) in Achthienhoven
dach den (open-en sijn nae gedane proclamatien met behoorlijcken
gelaten, 22-04)getuijghnisse tot Utrecht getrouwt
 
 Sijn met behoorlijcke attestatie gecomen van
 Haerlem Jacob Egbertsen j(ong)m(an) en Susanna
 Bartens j(onge)d(ochter) en(de) alhier in(de) h(eiligen) echt ingesegent
 
AengetekentPeter Corneliszen j(ong)m(an) van Westb(rouck) en(de) Mechteltgen Wijnen j(onge)d(ochter)
 van Groene Can beijde wonen(de) aen(de) Achterwetering
 en(de) sijn met attestatie naer Utrecht gaen trouwen