Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1630 blad 046)
 
 Op den eersten Augustij aengeteijckent ende den
Cornelis Jacobszenvijffden Septemb(er) nae drie behoorlijcke proclumatien (!)
ende Magdalenade welcke soo bij de predicanten als proponenten die
Andriesdralhier quamen predikende ten tijde het predick ampt
 was vacerende) waren voorgestelt bij Theunis sHeeren
 Schoolm(eeste)r ende Coster bethoon ofte attestatie gegeven
 omme tot Utrecht te mogen trouwen Cornelis
 Jacobszen jongesell ende Magdalena Andriesdr als(de)
 wedue van Claes Claeszen beijde woenende
 alhier inde Westbrouck
 
 Den iij-en (3) September aengeteijckent ende den xxvj-en (26) dito
Tijs Cornelisszennae drie behoorlijcke proclamatien gedaen ende voorgestelt
ende Annichgensoo bij de predicanten als proponenten de welke alhier
Jansdochterten tijde voorsc(hreven) quamen prediken bij D(ominus) Hugens
 inden huwelijcken staet voor de christelijcke v(er)gaderinge
 doen alhier inde kercke van Westbrouck v(er)gadert sijnde)
 bevestichen Tijs Cornelisszen jongesel woonende
 alhier in(de) Westbrouck ende Annichgen Jansdr we(duw)e
 van Cortehouff
 
 Op den xvij-en (17) October aengeteijckent ende den xxxj-en (31)
 dito nae drie behoorlijcke proclamatien gedaen ende
Tuenis Govertsszenvoorgestelt sijn bij D(ominus) Smelenbroeck predicant
ende Nijesgenvan Meertensdijck inden huwelijken staet voor de
Cornelischristelijcke v(er)gaderinge alhier inde kercke vande
 Westbrouck beuesticht Tuenis Govertsszen jongesell
 van(de) Achterweteringe ende Nijesgen Corn(eli)s van Schaeijck
 jonge dochter in Achtijenhoven
 
 Op den selffen dito aengeteijckent ende den sesten Novemb(ris)
Corn(eli)s Jacobszennaer drie behoorlijcke proclumatien (!) bethoon gegeven om
Bosch endetot Vlueten ofte elders daer des v(er)socht worden te mogen
Merrichgen Dirckxtrouwen Corn(eli)s Jacobszen Bosch jonckgesell alhier in(den) Westb(rouck)
 ende Merrichgen Dirckx d(oc)h(ter) in Maersenbroeck
 
(Trouwen Westbroek NH 1630 blad 047)
 
 Op den xiiij-en (14) Novemb(ris) aengeteijckent ende den
Goijert Jansszenxxviij-en (28) dito naer drie behoorlijcke proclumatien (!) gedaen
endeende voorgestelt inden huwelijcken staet bij D(ominus)
Lijsbet ClaesThomas Hughen proponent bevesticht Goijert Jansszen
 jongesel van Meertensdijck ende Lijsbet Claes jonge
 dochter alhier inde Westbrouck
 
 Den xxj-en (21) Novemb(ris) aengeteijckent ende op den
 vijffden Decemb(ris) naer drie behoorlijcke proclumatien (!)
Corn(eli)s Hendrickszeninden huwelijcken staet bij Hendrick ten Breuclen proponent
endebevesticht Cornelis Hendrickszen jonggesell in
Lijsbet JacobsAchtijenhoven ende Lijsbet Jacobs jongedochter
 inde Westbrouck
 
 Den 4-en Decemb(ris) aengeteijckent ende den xx-en (20) dito
Steven Berntszennae drie behoorlijcke proclamatien bethoon gegeven
endeomme tot Utr(echt) te mogen trouwen Steven Berntszen
Neeltgen Andriesjongesell van(de) Achterweteringe ende Neeltgen
 Andries jongedochter van Loenen alhier woonachtich
 inde Westbrouck
 
 Anno 1631
 Op den ix-en (9) Januarij aengeteijkent ende den xxiij-en (23)
Aelbert Tueniszendito naer drie behoorlijcke proclumatien bij Jacob
Bosch endeGens proponent in(de) huwelijcken staet bevesticht
Eijda GoijertsAelbert Tueniszen Bosch jongesell in Achtijenhoven
 ende Eijda Goijerts jongedochter in Westbrouck
 
 Item op den selffden dito aengeteijckent ende op den
Tuenis Jansszenselffden dito bij den v(oor)s(chreven) Jacob Gens nae drie
endebehoorlijcke proclamatien inden huwelijcken staet bevesticht
Merrichjen JansTuenis Jansszen jongesell ende Merrichjen Jans
 jongedochter beijde op Westbrouck