Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1611 blad 001)
 
 Dese navolgende persoonen
 hebben haere houwelijxsche
 geboden gehadt inde kercke
 van Westbrouck ten tijde
 Joannis Segermanni predicant
 aldaer inden houwelijcken
 staet bevesticht ofte door
 sijne attestatie op andere
 plaetsen getrout
 
 Anno 1611
Jan JacobszenDen xiij-en (13) Octobris sijn nae drije behoorlijcke
Bilter endeproclamatien inden houwelijcken staet beve-
Lobbrechtsticht Jan Jacobszen Bilter jonckgesel ende
JansLobbrecht Jans jonghe dochter beijde
 woonende in Westbrouck
 
Jacob Theu-Op den selfden dach Jacob Theuniszen Oosterom
niszen Oosteromjonckgesel wt de Gagel ende Marrichghen
ende MarrichgenGhijsberts jonghe dochter woonende in
GhijsbertsAchthienhoven
 
Willem Ja-Den xx-en (20) Octobris nae drije behoorlijcke
cobszen endeproclamatien inden houwelijcken staet be-
Aertghenvesticht Willem Jacobszen wt het gerecht
Jan Pauwelsvan Oostveen jonckgesel ende Aertghen Jan
 Pauwels jonghe dochter woonende in
 Westbrouck
 
Jan AdriaenszenDen xvij-en (17) Novembris nae drije behoorlijcke
Schuijt endeproclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
Neeltghente moghen trouwen Jan Adriaens Schuijt jonck-
Matthijsgesel van Achthienhoven ende Neeltghen Mathijs
 jonghe dochter van Maerseveen
(Trouwen Westbroek NH 1611 blad 002)
 
ErmbrechtOp den j-en (1) Decembris nae drije behoorlijcke
Claeszen endeproclamatien inden houwelijcken staet be-
Gautghen Chri-vesticht Ermbrecht Claeszen jonckgesel
stiaensende Gautghen Christiaens jonghe dochter
 beijde woonende in Achthienhoven
 
 Anno 1612
Cornelis Gh-Den vj-en (6) Januarij nae drije behoorlijcke
ijsbertszen endeproclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
Aeltghen Adri-te moghen trouwen Cornelis Ghijsbertszen
aensjonckgesel woonende op de Noordt inde
 Weert ende Aeltghen Adriaens jonghe
 dochter woonende inde Gagel
 
Thomas JanszenDen xix-en (19) Januarij nae drije behoorlijcke
ende Weijntghenproclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
Janste moghen trouwen Thomas Janszen jonckgesel
 woonende in Achthienhoven ende Weijntghen
 Jans jonghe dochter woonende op Maer-
 seveen
 
Gerrit JanszenDen xiij-en (13) Aprilis nae drije behoorlijcke
ende Willemtghenproclamatien bethoon gegeven om tot Breuckelen
Theuniste moghen (!) Gerrit Janszen jonckgesel van
 Breuckelerweert ende Willemtghen Theunis
 Oosteroms jonghe dochter woonende int
 gerecht van Achthienhoven
 
Jan GerritszenDen x-en (10) Maij nae drije behoorlijcke proclama-
ende Fijchgentien bethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
Janstrouwen Jan Gerritszen van de Jouwer in Vriesl-
 andt jonghgesel ende Fijchgen Jans jonghe doch-
 ter wt den gerechte van Achthienhoven
(Trouwen Westbroek NH 1612 blad 003)
 
Gerrit ReijertsDen xvij-en (17) Maij nae drije behoorlijcke pro-
ende Gerrich-clamatien inden houwelijcken staet bevesticht
gen JansGerrit Reijerts jonckgesel wt de Gansteech
 buijten Utrecht ende Gerrichgen Jans jonghe
 dochter woonende in Westbrouck
 
Adriaen JanszenDen xiiij-en (14) Junij nae drije behoorlijcke procla-
ende Nellichgenmatien bethoon gegeven om tot Utrecht te mo-
Jansghen trouwen Adriaen Janszen jonckgesel wt
 den gerechte van Achthienhoven ende
 Nellichghen Jans jonghe dochter woonende
 tot Baembrugh
 
Claes Ghijsb-Den xij-en (12) Julij nae drije behoorlijcke pro-
ertszen ende Catha-clamatien inden houwelijcken staet bevest-
rijna Woutersicht Claes Ghijsbertszen jonckgesel woo-
 nende in Westbrouck ende Catharijna Wou-
 ters jonghe dochter woonende inde Loos-
 drecht
 
Luijt AnthoniszenDen iiij-en (4) Octobris nae drije behoorlijcke
ende Willemtghenproclamatien inden houwelijcken staet be-
Claes Theunisvesticht Luijt Anthoniszen jonckgesel woonende
 int gerecht van Oostveen ende Willemtghen
 Claes Theunis jonghe dochter woonende in
 Achthienhoven
 
Ghijsbert Jans-Den xv-en (15) Novembris nae drije behoorlijcke
zen ende Marrichgenproclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
Isbrantste moghen trouwen Ghijsbert Janszen Schout van
(Pas op zie tekst)Achthienhoven wedenaer van Marrichgen Isbrants
 ende Marrichgen Thijmans weduwee van Willem
 Fredrixzen woonende tot Suijlen
(Trouwen Westbroek NH 1612 blad 004)
 
Thijs OtthenDen iiij-en (4) Decembris nae drije behoorlijcke
ende Neeltghenproclamatien bethoon gegeven om tot Oudewat(er)
Theunis (!)te moghen trouwen Thijs Otthen jonckgesel
 van Westbrouck ende Neeltghen Thomas (!)
 jonghe dochter van Oudewater
 
Cornelis Cor-Den xiij-en (13) Decembris nae drije behoorlijcke
neliszen ende Mar-proclamatien inden houwelijcken staet beve-
richgen Ghijsb-sticht Cornelis Corneliszen jonckgesel wt
ertsde Loosdrecht ende Marrichgen Ghijsberts
 jonghe dochter woonende in Westbrouck
 
 Anno 1613
Jacob WillemszenDen xvij-en (17) Januarij nae drije behoorlijcke
ende Neeltghenproclamatien inden houwelijcken staet beve-
Aertssticht Jacob Willemszen wedenaer van Jan-
 nichgen Beernts ende Neeltghen Aerts
 jonghe dochter beijde woonende in Acht-
 ienhoven
 
Vastrick Hen-Den xviij-en (18) Januarij nae drije behoorlijcke
rixzen ende Hillichgenproclamatien bethoon gegeven om tot Odijck
Aelbertste moghen trouwen Vastrick Henrixzen jonck-
 gesel van Rijswijck ende Hillichghen
 Aelberts jonghe dochter woonende in
 Achthienhoven
 
Luijtgert Ghij-Den iiij-en (4) Martij nae drije houwelijxsche
sbertszen endeproclamatien bethoon gegeven om tot Breucke-
Willemtghenlen te moghen trouwen Luijtger Ghijsbertszen
DircxSmit jonckgesel woonende tot Breuckelen
 ende Willemtghen Dirx jonghe dochter woonen(de)
 int gerecht van Achthienhoven
(Trouwen Westbroek NH 1613 blad 005)
 
Gerrit Gosens-Den xxj-en (21) Martij nae drije behoorlijcke pro-
zen van Schaijckclamatien enden houwelijcken staet bevesticht
ende MarrichghenGerrit Gosenszen van Schaijck jonckgesel
Beerntswoonende in Achthienhoven ende Marrichgen
 Beernts jonghe dochter woonende in West-
 brouck
 
Willem Cor-Den xxviij-en (28) Martij nae drije behoorlijcke
neliszen endeproclamatien inden houwelijcken staet be-
Aeltghen Sw-vesticht Willem Corneliszen wedenaer
eerenvan Grietghen Elberts woonende in West-
 brouck ende Aeltghen Sweeren jonghe dochter
 vanden Berch ter Nederhorst tot Overmeer
 
Matthijs Corne-Den v-en (5) Aprilis nae drije behoorlijcke pro-
liszen ende Ghijsb-clamatien inden houwelijcken staet bevesticht
ertghen HenrixMatthijs Corneliszen jonckgesel woonende
Staelop Snelle buijten Woerden ende Ghijsbertghen
 Henrix Stael jonghe dochter woonende in
 Westbrouck
 
Theunis Claes-Den xix-en (19) Aprilis nae drije behoorlijcke
zen ende Claesghenproclamatien bethoon gegeven om tot Breuckelen
Henrixte moghen trouwen Theunis Claeszen wedenaer
(Pas op zie tekst)van Claesghen Henrix woonende tot Breuckelen
 ende Maijken Gerrits weduwee van Joost Claeszen
 woonende in Westbrouck
 
Jacob JoostenszenDen xiiij-en (14) Augusti nae drije behoorlijcke
ende Neeltghenproclamatien bethoon gegeven om tot Martens-
Gerritsdijck te moghen trouwen Jacob Joostzen jonckge-
 sel van Bodegraven ende Neeltghen Gerrits
 jonghe dochter van Martensdijck beijde
 woonende in Westbrouck
(Trouwen Westbroek NH 1613 blad 006)
 
Jonas Willems-Den xvij-en (17) Octobris nae drije behoorlijcke
zen ende Jannichgenproclamatien bethoon gegeven om inde Loosdrecht
Wiggerste moghen trouwen Jonas Willemszen jonckgesel
 woonende inde Westbrouck ende Jannichgen
 Wiggers jonghe dochter wt de Loosdrecht
 mede woonende in Westbrouck
 
Roeloff Gerrits-Den xxix-en (29) Octobris nae drije behoorlijcke
zen ende Marrichgenproclamatien bethoon gegeven om tot Nijkerck
Rutgerste moghen trouwen Roeloff Gerritszen Secre-
 taris wedenaer van Soetghen Henrix woo-
 nende in Westbrouck ende Marrichghen
 Rutgers weduwee van Willem van Cooten
 Secretaris woonende tot Nijkerck
 
Joris WillemszenDen xij-en (12) Decembris op bethoon van Utrecht
ende Ghijsbertgheninden houwelijcken staet bevesticht Joris
WillemsWillemszen wedenaer van Ghijsbertghen
 Willems Luijtenant van Capiteijn Morgan
 in garnisoen leggende tot Naerden ende
 Aeltghen van Romerswan woonende tot
 Utrecht
 
Jan Roson endeAengeteijckent den iiij-en (4) Decembris ende
Catalijn Andriesxix-en (19) dito inden houwelijcken staet be-
 vesticht Jan Roson jonckgesel van Schaep-
 huijsen onder het gebiet van Gelder ende
 Catalijn Andries jonghe dochter wt het
 sticht van Bremen beijde woonende
 in Westbrouck
 
 Anno 1614
 Aengeteijckent den iiij-en (4) (!, Maij?) ende den xxix-en (29) dito
(Trouwen Westbroek NH 1614 blad 007)
 
Adriaen Ger-nae drije behoorlijcke proclamatien inden
ritszen endehouwelijcken staet bevesticht Adriaen Gerrits(zen)
Seelichgenjonckgesel van Lier wt Oostvrieslandt ende
JansSeelighen Jans jonghe dochter van Nimwegen
 beijde woonende in Westbrouck
 
Philips JanszenAengeteijckent den (xxv-en Junij, doorgehaald) viij-en (8) Maij
den Helt endeende den xxix-en (29) dito nae drije behoorlijcke
Jannichgenproclamatien bethoon gegeven om tot Schalck-
Peterswijck te mogen trouwen Philips Janszen
 den Helt woonende aende Gagel int ge-
 recht van Westbrouck ende Jannichghen
 Peters jonghe dochter woonende tot
 Schalckwijck
 
Abraham Pe-Aengeteijckent den xxv-en (25) Junij ende den x-en (10)
terszen endeJulij nae drije behoorlijcke proclamatien
Adriaentgheninden houwelijcken staet bevesticht Abraham
StoffelsPeterszen jonckgesel woonende tot Utrecht
 ende Adriaentghen Stoffels jonghe dochter
 woonende in Achthienhoven
 
CornelisAengeteijckent den ix-en (9) Julij ende den xxv-en (25) dito
Martenszen endenae drije behoorlijcke proclamatien bethoon
Weijntghengegeven om tot Vleuten te moghen trouwen
JacobsCornelis Martenszen jonckgesel woonende
 tot Vleuten ende Weijntghen Jacobs jonghe
 dochter woonende in Westbrouck
 
 Aengeteijckent den ix-en (9) Julij ende den xxix-en (29)
 dito nae drije behoorlijcke proclamatien bethoon
(Trouwen Westbroek NH 1614 blad 008)
 
Cornelis Aelberts-gegeven om tot IJselsteijn te moghen trouwen
zen ende WijburchCornelis Aelbertszen jonckgesel woonende
Ghijsbertsin Westbrouck ende Wijburch Ghijsberts
 jonghe dochter woonende aen den IJseldijck
 
Jacob AertszenDen ix-en (9) Decembris nae drije behoorlijcke
ende Dirckghenproclamatien bethoon gegeven om in Sijx vande
JansLoosdrecht te mogen trouwen Jacob Aertszen jonck-
 gesel woonende in Achthienhoven ende Dirck-
 ghen Jans jonghe dochter woonende in Sijx
 vande Loosdrecht
 
Claes MeliszenDen xviij-en (18) Decembris nae drije behoorlijcke
ende Claesghenproclamatien inden houwelijcken staet be-
Jansvesticht Claes Meliszen jonckgesel van
 Abcoude woonende in Westbrouck ende
 Claesghen Jans jonghe dochter woonende
 tot Moordrecht in Hollandt
 
 Anno 1615
Hans JanszenDen xj-en (11) Februarij aengeteijckent ende den
ende Neeltghenxix-en (19) dito nae drije behoorlijcke proclama-
Ghijsbertstien inden houwelijcken staet bevesticht Hans
 Janszen wedenaer van Geertghen Cornelis woo-
 nende tot Utrecht ende Neeltghen Ghijsberts
 jonghe dochter woonende in Westbrouck
 
Beernt Stevens-Den ij-en (2) Aprilis aengeteijckent ende den x-en (10)
zen ende Lucia Adri-dito nae drije behoorlijcke proclamatien be-
aens van Cootenthoon gegeven om tot Utrecht te moghen trouwen
 Beernt Stevenszen jonckgesel woonende in
 Westbrouck ende Lucia Adriaens van Cooten
 jonghe dochter woonende tot Utrecht
 
 Den x-en (10) Aprilis aengeteijckent ende den
(Trouwen Westbroek NH 1615 blad 009)
 
Claes Janszenxxiij-en (23) dito nae drije behoorlijcke proclamatien
van Nichtevechtinden houwelijcken staet bevesticht Claes
ende TrijntghenJanszen van Nichtevecht jonckgesel ende
Gosens vanTrijntghen Gosens van Schaijck jonghe
Schaijckdochter beijde woonende in Achthienhoven
 
Willem JacobszenDen iij-en (3) Novembris aengeteijckent ende den
ende Ghijsbertghenx-en (10) dito nae drije behoorlijcke proclamatien
Harmansbethoon gegeven om tot Seckvelt te moghen
(Pas op zie tekst)trouwen Willem Jacobszen van Maersenbrouck
 wedenaer van Ghijsbertghen Harmans van
 Overmeer woonende in Westbrouck ende
 Marrichghen Gerrits jonghe dochter woo-
 nende tot Seckvelt
 
Goijert DircxzenDen xviij-en (18) Novembris aengeteijckent Goijert
ende MarrichgenDircxzen jonckgesel van Verwert in Vrieslandt
Jacobswoonende in Westbrouck ende Marrichghen
 Jacobs jonghe dochter woonende inde Loosd-
 recht ende nae drije behoorlijcke procla-
 matien bethoon gegeven om tot Maersen te
 moghen trouwen den xxvij-en (27) Decembris
 
Ghijsbert ClaeszenDen iij-en (3) Decembris aengeteijckent ende den
ende Annichgenxvij-en (17) dito nae drije behoorlijcke proclama-
Cornelistien inden houwelijcken staet bevesticht
 Ghijsbert Claeszen jonckgesel woonende
 in Achthienhoven ende Annichghen Cornelis
 jonghe dochter woonende inde Loosdrecht
 
 Anno 1616
 Den iiij-en (4) Februarij aengeteijckent ende den
(Trouwen Westbroek NH 1616 blad 010)
 
Jan Ghijsbertszenxxvij-en (27) dito nae drije behoorlijcke proclama-
ende Neeltghentien bethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
Thijstrouwen Jan Ghijsbertszen jonckgesel woo-
 nende aende Oudeweteringhe ende Neelt-
 ghen Thijs (jonghe, doorgehaald) dochter weduwee van Jan
 Adriaenszen Schuijt woonende in Achthienhoven
 
Willem JanDen vij-en (7) Aprilis aengeteijckent Willem Jan
Pauwelszen endePauwelszen jonckgesel woonende in Westbrouck
Elisabeth Beerntsende Elisabeth Beernts jonghe dochter woo-
 nende aende Achterweteringhe de welcke
 nae drije behoorlijcke proclamatien tot Utrecht
 op het Stadthuijs inden houwelijcken staet
 bevesticht sijn
 
Jan EvertszenDen xxj-en (21) Aprilis aengeteijckent ende den
ende Jannichgenx-en (10) Maij nae drije behoorlijcke proclamatien
Beerntsbethoon gegeven om tot Utrecht te moghen trou-
 wen Jan Evertszen jonckgesel ende Jan-
 nichghen Beernts weduwee van Cors Janszen
 beijde woonende in Westbrouck
 
Jan GerritszenDen xj-en (11) Augusti aengeteijckent ende den
Verhoeff endexxvj-en (26) dito nae drije behoorlijcke proclama-
Joostghen Willemstien bethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
Schaijtrouwen Jan Gerritszen Verhoeff jonckgesel
 woonende op Thienhoven ende Joostghen
 Willems Schaij jonghe dochter woonende
 in Westbrouck
 
Ghijsbert Ael-Den xiij-en (13) Octobris aengeteijckent ende den
bertszen ende Aeltghenxxvj-en (26) dito bethoon gegeven om tot Loosdrecht
Cornelisinde oude kercke te moghen trouwen Ghijsb-
 ert Aelbertszen jonckgesel woonende in
(Trouwen Westbroek NH 1616 blad 011)
 
 Westbrouck ende Aeltghen Cornelis jonghe
 dochter woonende aen de oude kercke inde
 Loosdrecht
 
Willem AertszenDen xxiiij-en (24) Novembris aengeteijckent ende den
Hans ende Aeltghenxv-en (15) Decembris nae drije behoorlijcke pro-
Henrixclamatien bethoon gegeven om inde Loosdrecht
 te moghen trouwen Willem Aertszen Hans
 wedenaer van Jannichghen Jacob Paters woo-
 nende inde Loosdrecht ende Aeltghen Henrix
 jonghe dochter woonende in Westbrouck
 
Cornelis DircxzenDen xv-en Decembris (!) ende den xxix-en (29) dito nae
ende Sophia Bee-drije behoorlijcke proclamatien inden houwe-
rnts Schaijlijcken staet bevesticht Cornelis Dircxzen jonck-
 gesel ende Sophia Beernts Schaij jonghe
 dochter beijde woonende in Westbrouck
 
 Anno 1617
Jan CorneliszenDen ij-en (2) Februarij aengeteijckent ende den
ende Emmichgenxvj-en (16) dito inden houwelijcken staet bevesticht
OtthenJan Corneliszen jonckgesel ende Emmichghen
 Otthen jonghe dochter beijde woonende in
 Westbrouck
 
Reijer Theunis-Den xxv-en (25) Aprilis aengeteijckent ende den
zen ende Marrich-iiij-en (4) Maij nae drije behoorlijcke proclamatien
gen Claesinden houwelijcken staet bevesticht Reijer
 Theuniszen jonckgesel woonende tot Vleuten
 ende Marrichghen Claes jonghe dochter woo-
 nende in Achthienhoven
 
 Den xiij-en (13) Aprilis aengeteijckent ende den
 xxix-en (29) dito nae drije behoorlijcke proclamatien
(Trouwen Westbroek NH 1617 blad 012)
 
Franck Janszen endebethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
Weijntghen Gosenstrouwen Franck Janszen jonckgesel woonende
van Schaijckin Westbrouck ende Weijntghen Gosens van
 Schaijck jonghe dochter woonende in Acht-
 ienhoven
 
Jan JacobszenDen iij-en (3) Maij aengeteijckent Jan Jacobszen
Bilter ende Adri-Bilter wedenaer van Lobbichghen Jans woo-
aentghen Theunisnende in Westbrouck ende Adriaentghen
DrostTheunis Drost jonghe dochter woonende
 inde Gagel ende nae drije behoorlijcke
 proclamatien bethoon gegeven om tot
 Utrecht te mogen trouwen
 
Jacob WillemszenDen xxxj-en (31) Maij aengeteijckent ende den
ende Adriaentghenviij-en (8) Junij bethoon gegeven om tot Maersen
Gerritste moghen trouwen Jacob Willemszen van
 Westbrouck wedenaer van Adriaentghen
 Fredrix ende Adriaentghen Gerrits jongh(e)
 dochter van Maersenbrouck
 
Theunis DirxzenDen xxxj-en (31) Maij aengeteijckent ende den
ende Gerrichgenix-en (9) Junij nae drije behoorlijcke procla-
Cornelismatien bethoon gegeven om tot Utrecht te mo-
 ghen trouwen Theunis Dirxzen jonckgesel
 van Houten ende Gerrichghen Cornelis
 jonghe dochter vande Achterweteringhe
 woonende in Achthienhoven
 
Jan Gosenszen vanDen j-en (1) Junij aengeteijckent ende den xvij(-en) (17)
Schaijck endedito nae drije behoorlijcke proclamatien
Neeltghen Jansbethoon gegeven om tot Utrecht te moghen trou-
 wen Jan Gosenszen van Schaijck woonen(de)
(Trouwen Westbroek NH 1617 blad 013)
 
 in Achthienhoven wedenaer van Jannichghen
 Claes ende Neeltghen Jans jonghe dochter
 woonende int gerecht van Oostveen
 
Jan GerritszenDen x-en (10) Junij aengeteijckent ende den xxix-en (29)
ende Dievertghendito nae drije behoorlijcke proclamatien
Claesinden houwelijcken staet bevesticht Jan
 Gerritszen jonckgesel woonende tot Maersen
 ende Diewertghen Claes jonghe dochter
 woonende in Westbrouck
 
Claes Cornelis-Den xiij-en (13) Septembris aengeteijckent ende
zen ende Marrichgenden v-en (5) Octobris nae drije behoorlijcke
Ghijsbertsproclamatien inden houwelijcken staet be-
 vesticht Claes Corneliszen jonckgesel van
 Westbrouck ende Marrichghen Ghijsberts
 jonghe dochter van Harmelen beijde woo-
 nende in Westbrouck
 
Dirck JacobszenDen xix-en (19) Octobris aengeteijckent ende
ende Grietghenden ij-en (2) Novembris nae drije behoorlijcke
Gerritsproclamatien bethoon gegeven om tot Corte-
 hoeff te moghen trouwen Dirck Jacobszen
 jonckgesel woonende in Westbrouck ende
 Grietghen Gerrits jonghe dochter woo-
 nende tot Cortehoeff
 
Jan PeterszenDen xxiiij-en (24) Octobris aengeteijckent ende
ende Sijmentghenden xiiij-en (14) Novembris nae drije behoorlijcke
Melisproclamatien bethoon gegeven om tot Loenen
 te moghen trouwen Jan Peterszen jonckgesel
 woonende tot Loenen ende Sijmentghen Melis
 jonghe dochter woonende in Westbrouck
(Trouwen Westbroek NH 1617 blad 014)
 
Claes WillemszenDen ix-en (9) Novembris aengeteijckent ende
ende Jacobghen Claesden xxiiij-en (24) dito nae drije behoorlijcke procla-
 matien bethoon gegeven om tot Utrecht te mo-
 ghen trouwen Claes Willemszen jonckgesel
 woonende in Achthienhoven ende Jacobghen
 Claes jonghe dochter woonende in West-
 brouck
 
Cornelis HanszenDen xvj-en (16) Novembris aengeteijckent ende
ende Marrichgenden vij-en (7) Decembris nae drije houwelijxschen
Melisproclamatien inden houwelijcken staet be-
 vesticht Cornelis Hanszen jonckgesel ende
 Marrichgen Melis jonghe dochter beijde
 woonende in Achthienhoven
 
 Anno 1618
Evert ThijmanszenDen xj-en (11) Januarij aengeteijckent ende den
ende Hillichgenx-en (10) Februarij nae drije behoorlijcke pro-
Cornelisclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Evert Thijmanszen jonck-
 gesel van Barnevelt ende Hillichgen
 Cornelis jonghe dochter beijde woonende
 in Westbrouck
 
Roeloff JanszenDen xij-en (12) Januarij aengeteijckent ende den
ende Weijntghenvij-en (7) Februarij nae drije behoorlijcke pro-
Jansclamatien bethoon gegeven om tot Breuckelen
 te moghen trouwen Roeloff Janszen jonckge-
 sel woonende tot Breuckelen ende Weijnt-
 ghen Jans jonghe dochter woonende in
 Westbrouck
 
 Den xxiiij-en (24) Januarij aengeteijckent ende den
(Trouwen Westbroek NH 1618 blad 015)
 
Jan Corneliszeniij-en (3) Februarij nae drije behoorlijcke procla-
ende Trijntghenmatien bethoon gegeven om tot Woerden te
Jansmoghen trouwen Jan Corneliszen jonckgesel
 woonende op Houthorst buijten Woerden ende
 Trijntghen Jans mede woonende buijten
 Woerden jonghe dochter
 
ErmbrechtDen xv-en (15) Martij aengeteijckent ende den
Claeszen endexxij-en (22) dito nae drije behoorlijcke proclama-
Maijken Cor-tien inden houwelijcken staet bevesticht
nelisErmbrecht Claeszen wedenaer van Gau-
 ghen Christiaens ende Maijken Cornelis
 jonghe dochter beijde woonende in Acht-
 ienhoven
 
HaddemanDen viij-en (8) Martij aengeteijckent ende den
Adriaenszenj-en (1) Aprilis nae drije behoorlijcke procla-
ende Fijchgen Cor-matien bethoon gegeven om tot Utrecht te
nelismoghen trouwen Haddeman Adriaenszen jonc(k)-
 gesel vande Achterweteringhe ende
 Fijchgen Cornelis jonghe dochter wt de
 Loosdrecht beijde woonende in Achthienhoven
 
Peter Beernts-Den xxij-en (22) Martij aengeteijckent ende den
zen Schaij endexij-en (12) Aprilis nae drije behoorlijcke pro-
Ghijsbertghenclamatien inden houwelijcken staet bevest-
Cornelisicht Peter Beerntszen Schaij jonckgesel ende
 Ghijsbertghen Cornelis jonghe dochter beijd(e)
 woonende in Westbrouck
 
 Den xix-en (19) Aprilis aengeteijckent ende den
 iij-en (3) Maij nae drije behoorlijcke proclamati(en)
(Trouwen Westbroek NH 1618 blad 016)
 
Cors Senten endebethoon gegeven om inde Loosdrecht te moghen
Theuntghen Claestrouwen Cors Senten wedenaer van Jantghen
 Petersdr woonende inde Loosdrecht ende
 Theuntghen Claes jonghe dochter woo-
 nende in Achthienhoven
 
Beernt GerritszenDen j-en (1) Maij aengeteijckent ende den xiiij-en (14)
ende Annichghendito nae drije behoorlijcke proclamatien
Luijteninden houwelijcken staet bevesticht Beernt
 Gerritszen wedenaer van Geertghen Cor-
 nelis woonende aende Haijr ende An-
 nichgen Luijten weduwee van Cors Jas-
 perszen woonende in Westbrouck
 
Evert JanszenDen vij-en (7) Ju(n)ij aengeteijckent ende den xv-en (15)
ende Reijmkendito nae drije behoorlijcke proclamatien
Poolenbethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
 trouwen Evert Janszen jonckgesel ende
 Reijmken Poolen jonghe dochter beijde
 woonende in Westbrouck
 
Harman RijxzenDen xxvj-en (26) Augusti aengeteijckent ende
ende Maijckenden xiij-en (13) Septembris nae drije behoorlijcke
Theunisproclamatien inden houwelijcken staet be-
 vesticht Harman Rijxzen jonckgesel van
 Lemgo (Lippe Detmold) ende Maijken Theunis weduwee
 van Peter Peterszen beijde woonende in
 Westbrouck
 
Huijbert HenrixzenDen xxviij-en (28) Novembris aengeteijckent ende
Stael endeden xiij-en (13) Decembris nae drije behoorlijcke
Claesghen Cor-proclamatien inden houwelijcken staet be-
nelis Boschvesticht Huijbert Henrixzen Stael jonck-
 gesel ende Claesghen Cornelis Bosch
(Trouwen Westbroek NH 1618 blad 017)
 
 jonghe dochter beijde woonende in West-
 brouck
 
Willem JanszenDen xij-en (12) Decembris aengeteijckent ende
ende Elisabethden j-en (1) Februarij (!) 1619 bethoon gegeven
Lambertsom tot Utrecht te moghen trouwen nae drije
 behoorlijcke proclamatien Willem Janszen
 jonckgesel ende Elisabeth Lamberts jongh(e)
 dochter van Nimmegen beijde woonende
 in Achthienhoven
 
 Anno 1619
Henrick PeterszenDen xiiij-en (14) Martij aengeteijckent ende den
ende Beelichgenxxvj-en (26) dito nae drije behoorlijcke procla-
Cornelismatien bethoon gegeven om tot Bambruggen
 te moghen (!) Henrick Peterszen jonckgesel ende
 Beelichgen Cornelis beijde van Bambrughe
 ende woonende in Westbrouck
 
Huijbert Huij-Den xxv-en (25) Aprilis aengeteijckent ende
bertszen endeden xxiij-en (23) Maij nae drije behoorlijcke procla-
Niesien Enge-matien inden houwelijcken staet bevesticht
lenHuijbert Huijbertszen jonckgesel van Aernhem
 ende Niesken Engelen jonghe dochter
 van Doesburch
 
Bastiaen Corne-Den vij-en (7) Junij aengeteijkent ende den xxvij-en (27)
liszen Spronckdito nae drije behoorlijcke proclamatien inden
ende Emmichgenhouwelijcken staet bevesticht Bastiaen Cor-
Ghijsbertsneliszen Spronck jonckgesel van Werckhoven
(Trouwen Westbroek NH 1619 blad 018)
 
 ende Emmichghen Ghijsberts jonghe dochter
 woonende in Westbrouck
 
Cornelis ClaeszenDen xxij-en (22) Augusti aengeteijckent ende den
ende Henrickghenvij-en (7) Septembris nae drije behoorlijcke
Dircxproclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Cornelis Claeszen jonck-
 gesel woonende aende Groene Kan ende
 Henrickghen Dircx jonghe dochter woonende
 in Westbrouck
 
Adriaen Corne-Den v-en (5) Septembris aengeteijckent ende
liszen ende Adriaent-den xxiiij-en (24) dito nae drije behoorlijcke pro-
ghen Ouwensclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Adriaen Corneliszen
 jonckgesel vande Achterweteringhe
 ende Adriaentghen Ouwens jonghe
 dochter woonende in Westbrouck
 
Jonas Wil-Den ij-en (2) Decembris aengeteijckent ende den
lemszen ende Feijs-xxij-en (22) dito nae drije behoorlijcke proclama-
ghen Henrixtien bethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
 trouwen Jonas Willemszen wedenaer van
 Jantghen Wiggers woonende in Westbrouck
 ende Feusghen Henrix jonghe dochter
 woonende tot Baern
 
Theunis Theu-Den v-en (5) Decembris aengeteijckent ende den
niszen ende Fijchgenxxj-en (21) dito nae drije behoorlijcke proclama-
Cornelismatien (!) bethoon gegeven om tot Hilversum te
 moghen trouwen Theunis Theuniszen van
 Breuckelen jonckgesel ende Fijchghen Cornelis
 jonghe dochter beijde woonende aende
 Oudeweteringhe
(Trouwen Westbroek NH 1619 blad 019)
 
Gerrit Corne-Den xix-en (19) Decembris aengeteijckent ende
liszen ende Neelt-den ij-en (2) Januarij 1620 nae drije behoorlijcke
ghen Aertsproclamatien inden houwelijcken staet be-
 vesticht Gerrit Corneliszen wedenaer van
 Geertghen Ghijsberts van Martensdijck
 ende Neeltghen Aerts weduwee van Jacob
 Willemszen woonende in Achthienhoven
 
 Anno 1620
Peter TheuniszenDen xxiij-en (23) Januarij aengeteijckent ende
ende Theuntghenden xiij-en (13) Februarij nae drije behoorlijcke
Goijertsproclamatien inden houwelijcken staet
 bevesticht Peter Theuniszen jonckgesel
 woonende in Westbrouck ende Theuntghen
 Goijers jonghe dochter woonende in
 Achthienhoven
 
Gerrit Ger-Den xiij-en (13) Februarij aengeteijckent ende
ritszen Verhoeffden xxvij-en (27) dito nae drije behoorlijcke pro-
ende Marrichgenclamatien inden houwelijcken staet bevesti-
Willems Sch-cht Gerrit Gerritszen Verhoeff jonckgesel
aijvan Thienhoven ende Marrichgen Willems
 Schaij jonghe dochter woonende in West-
 brouck
 
Dirck TheuniszenDen xix-en (19) Februarij aengeteijckent ende
ende Elisabethden v-en (5) Martij nae drije behoorlijcke procla-
Henrixmatien bethoon gegeven om tot Breuckelen te moghen
 trouwen Dirck Theunis jonckgesel van West-
 brouck ende Elisabeth Henrix jonghe dochter
 woonende te Ouda int gerecht van Breu-
 ckelen
(Trouwen Westbroek NH 1620 blad 020)
 
Theunis Gosens-Den xx-en (20) Februarij aengeteijckent ende den
zen van Schaijckxiij-en (13) Martij nae drije behoorlijcke procla-
ende Nellichgenmatien bethoon gegeven om tot Utrecht te
Cornelismoghen trouwen Theunis Gosenszen van
 Schaijck jonckgesel woonende in Achthien-
 hoven ende Nellichgen Cornelis jonghe
 dochter woonende aen de Achterweteringhe
 int gerecht van Oostveen
 
Ernst JanszenDen xxvj-en (26) Martij aengeteijckent ende den
ende Fijchgen Adri-xvij-en (17) Aprilis bethoon gegeven om tot Utrecht
aenste moghen trouwen Ernst Janszen van Harme-
 len jonckgesel ende Fijchgen Adriaens van
 Thienhoven beijde woonende in Westbrouck
 nae drije behoorlijcke proclamatien
 
Willem GosenszenDen ij-en (2) Aprilis aengeteijckent ende den
van Schaijck endexvij-en (17) dito nae drije behoorlijcke procla-
Annichgen Bee-matien bethoon gegeven om tot Utrecht te
rnt Gerritsmoghen trouwen Willem Gosenszen van
 Schaijck jonckgesel woonende in Acht-
 ienhoven ende Annichgen Beernt Gerrits
 jonghe dochter woonende aen de Achterwe-
 teringhe
 
Willem Ghijsb-Den xxv-en (25) Junij aengeteijckent ende den
ertszen ende Neeltghenix-en (9) Julij nae drije behoorlijcke procla-
Huijgensmatien bethoon gegeven om tot Woerden te
 moghen trouwen Willem Ghijsbertszen jonck-
 gesel woonende op Boschweerden onder het
 landt van Woerden ende Neeltghen Huijgens
 jonghe dochter woonende op Raetvelt
(Trouwen Westbroek NH 1620 blad 021)
 
Goijert Joost-Den xxvij-en (27) Augusti aengeteijckent ende
enszen ende Saert-den xvij-en (17) Septembris nae drije behoorlijcke
ghen Gerritproclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
Cosijnste moghen trouwen Goijert Joostenszen jonck-
 gesel woonende op Thienhoven ende Saert-
 ghen Gerrit Cosijns jonghe dochter woonend(e)
 in Achthienhoven
 
Gerrit ClaeszenDen v-en (5) Novembris aengeteijckent ende den
ende Claesghenxix-en (19) dito nae drije behoorlijcke proclamatien
Jansinden houwelijcken staet bevesticht Gerrit
 Claeszen jonckgesel ende Claesghen Jans
 jonghe dochter beijde woonende in Acht-
 ienhoven
 
Otth ThijszenDen xij-en (12) Novembris aengeteijckent ende
ende Willemtghenden xxvj-en (26) dito nae drije behoorlijcke pro-
Adriaensclamatien bethoon gegeven om tot Loosdrecht
 inde oude kercke te moghen trouwen
 Oth Thijszen wedenaer van Neeltghen
 Claes woonende in Westbrouck ende
 Willemtghen Adriaens jonghe dochter
 woonende aende oude kercke inde
 Loosdrecht
 
 Anno 1621
 Den xj-en (11) Martij aengeteijckent ende den
 xxviij-en (28) dito nae drije behoorlijcke procla-
 matien inden houwelijcken staet bevesticht
(Trouwen Westbroek NH 1621 blad 022)
 
Claes Janszen endeClaes Janszen jonckgesel ende Petertghen
Petertghen Sij-Simons jonghe dochter beijde woonende
monsin Westbrouck
 
Theunis JanszenDen xxv-en (25) Martij aengeteijckent ende den
ende Claesghen Ja-iij-en (3) Aprilis bethoon gegeven om tot Utrecht
cobste moghen trouwen nae drije behoorlijcke
 proclamatien Theunis Janszen jonckgesel
 woonende op Thienhoven ende Claesghen
 Jacobs jonghe dochter woonende in West-
 brouck
 
Henrick BeerntszenDen xxix-en (29) Aprilis aengeteijckent ende
Schaij ende Ghijsb-den x-en (10) Maij nae drije behoorlijcke procla-
ertghen Dircxmatien inden houwelijcken staet bevesticht
 Henrick Beerntszen Schaij jonckgesel ende
 Ghijsbertghen Dircx jonghe dochter beijde
 woonende in Westbrouck
 
Theunis JanszenDen j-en (1) Julij aengeteijckent ende den xxij-en (12)
ende Jantghen Cor-Julij nae drije behoorlijcke proclamatien
nelisinden houwelijcken staet bevesticht Theunis
 Janszen jonckgesel van Houten woonende
 in Westbrouck ende Jantghen Cornelis
 jonghe dochter woonende in Achthienhoven
 
Willem Theu-Den xxviij-en (28) Julij aengeteijckent ende den
niszen ende Aeltghenxx-en (20) Augusti nae drije behoorlijcke pro-
Adriaensclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Willem Theuniszen jonck-
 gesel van Amerongen woonende int gerecht
 van Ceppel ende Aeltghen Adriaens we-
 duwee van Jacob Jacobszen Schaij woonen(de)
 in Westbrouck
(Trouwen Westbroek NH 1621 blad 023)
 
Jan CorneliszenDen xxxj-en (31) Julij aengeteijckent ende den
ende Lijsghen Cor-xviij-en (18) Augusti nae drije behoorlijcke pro-
nelisclamatien bethoon gegeven om tot Cortehoeff
 te moghen trouwen Jan Corneliszen jonck-
 gesel van Westbrouck ende Lijsghen Cor-
 nelis jonghe dochter woonende tot
 Cortehoeff
 
Cornelis Pe-Den xxx-en (30) Augusti aengeteijckent ende den
lerszen ende Jan-xxiij-en (23) Septembris nae drije behoorlijcke
nichgen Melisproclamatien inden houwelijcken staet be-
 vesticht Cornelis Peterszen jonckgesel
 van Breuckelen ende Jannichgen Melis
 jonghe dochter woonende in Westbrouck
 
Jacob DircxzenDen xxviij-en (28) Octobris aengeteijckent ende
ende Aeltghenden xiij-en (13) Novembris bethoon gegeven om tot
DircxUtrecht te moghen trouwen Jacob Dirckxzen
 jonckgesel van Maersen ende Aeltghen
 Dircx jonghe dochter beijde woonende
 in Westbrouck
 
Gerrit Henrix-Den ij-en (2) Novembris aengeteijckent ende den
zen ende Elskenxxviij-en (28) dito nae drije behoorlijcke procla-
Jansmatien bethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
 trouwen Gerrit Henrixzen jonckgesel ende
 Elsken Jans jonghe dochter beijde woonen(de)
 in Westbrouck
 
 Den xvj-en (16) Decembris aengeteijckent ende
 den xxx-en (30) dito nae drije behoorlijcke procla-
(Trouwen Westbroek NH 1621 blad 024)
 
Henrick Dircxzenmatien inden houwelijcken staet bevesticht Hen-
ende Jantghen Jacobsrick Dircxzen jonckgesel ende Jantghen Jacobs
BoschBosch jonghe dochter beijde woonende in
 Westbrouck
 
 Anno 1622
Thijmen Beernts-Den xxx-en (30) Decembris 1621 aengeteijckent
zen ende Marrichgenende den xvj-en (16) Januarij 1622 nae drije be-
Staeshoorlijcke proclamatien bethoon gegeven om
 tot Utrecht te moghen trouwen Thijman
 Beerntszen jonckgesel vande Achterwete-
 ringhe ende Marrichgen Staes weduwee
 van Cors Claeszen beijde woonende in
 Westbrouck
 
Jan WouterszenDen xx-en (20) Januarij aengeteijckent ende den
ende Geertghenxviij-en (18) Februarij nae drije behoorlijcke pro-
Martensclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 ten moghen trouwen Jan Wouterszen jonck-
 gesel vande Loosdrecht woonende in
 Westbrouck ende Geertghen Martens jon-
 ghe dochter woonende aen de Groene Kan
 
Dirck JoriszenDen xiiij-en (14) Februarij aengeteijckent ende den
ende Beelichgeniij-en (3) Martij nae drije behoorlijcke procla-
Otthenmatien inden houwelijcken staet bevesticht
 Dirck Joriszen jonckgesel ende Beelichgen
 Otthen jonghe dochter beijde woonende
 in Westbrouck
 
 Den x-en (10) Marij aengeteijckent ende den xxiiij-en (24)
(Trouwen Westbroek NH 1622 blad 025)
 
Fredrick Joriszendito nae drije behoorlijcke proclamatien inden
ende Adriaentghenhouwelijcken staet bevesticht Fredrick Joriszen
Claesjonckgesel ende Adriaentghen Claes jonghe
 dochter beijde woonende in Westbrouck
 
Cornelis Dir-Den xxvij-en (27) Aprilis aengeteijckent ende den
xzen ende Annichgenxiiij-en (14) Maij nae drije behoorlijcke procla-
Theunismatien bethoon gegeven om tot Utrecht te mo-
 ghen trouwen Cornelis Dirxzen jonckgesel
 ende Annichgen Theunis jonghe dochter
 beijde woonende in Westbrouck
 
Henrick Beernt-Den iij-en (3) Novembris aengeteijckent ende den
szen ende Aelbert-xix-en (19) dito nae drije behoorlijcke proclama-
ghen Dircxtien bethoon gegeven om tot Utrecht te mo-
 ghen trouwen Henrick Beerntszen jonckgesel
 vande Loosdrecht ende Aelbertghen Dircx
 weduwee van Steven Aelten beijde woo-
 nende in Westbrouck
 
WillemWillem Corneliszen jonckgesel ende Jan-
Corneliszennichgen Willems jonghe dochter beijde woo-
ende Jannichgennende int gerecht van Oostveen haere
Willemsbehoorlijcke proclamatien inde kercke van
 Martensdijck gehadt hebbende sijn in West-
 brouck inden houwelijcken staet bevesticht
 den xxvij-en (27) Novembris
 
 Den viij-en (8) Decembris aengeteijckent ende
 den xxij-en (22) dito nae drije behoorlijcke procla-
(Trouwen Westbroek NH 1622 blad 026)
 
Jan Henricxzenmatien inden houwelijcken staet bevesticht Jan
de Roij endeHenrixzen de Roij jonckgesel ende Annichgen
Annichgen Ja-Jacobs jonghe dochter beijde woonende in
cobsWestbrouck
 
 Anno 1623
Gosen Corne-Den xxvj-en (26) Januarij aengeteijckent ende den
liszen ende Marri-x-en (10) Februarij nae drije behoorlijcke pro-
chgen Petersclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht te
 moghen trouwen Gosen Corneliszen jonck-
 gesel woonende in Achthienhoven ende
 Marrichgen Peters jonghe dochter woonen(de)
 tot Breuckelen in Auda
 
Adriaen Adri-Den xxiij-en (23) Februarij aengeteijckent ende
aenszen ende Neelt-den ix-en (9) Martij nae drije behoorlijcke pro-
ghen Ghijsbertsclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Adriaen Adriaenszen
 jonckgesel van Odijck ende Neeltghen
 Ghijsberts weduwe van Willem Aertszen
 woonende in Achthienhoven
 
Loeff LoeffszenDen xxiij-en (23) Martij aengeteijckent ende den
ende Gerritghenxxij-en (22) Aprilis nae drije behoorlijcke pro-
Claesclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Loeff Loeffszen jonck-
 gesel ende Gerritghen Claes weduwe
 van Claes Peterszen Bilter beijde woo-
 nende in Westbrouck
(Trouwen Westbroek NH 1623 blad 027)
 
Adriaen JanszenDen xx-en (20) Aprilis aengeteijckent ende den
ende Willemtgheniiij-en (4) Maij nae drije behoorlijcke procla-
Theunismatien bethoon gegeven om tot Amsterdam
(pas op zie tekst)te moghen trouwen Adriaen Jansen van de
 Vaert Schuijtevoerder op Amsterdam we-
 denaer van Willemtghen Theunis ende
 Willemtghen Ghijsberts jonghe dochter
 van Westbrouck
 
Henrick Wil-Den xviij-en (28) Maij aengeteijckent ende den
lemszen ende Bar-ij-en (2) Junij nae drije behoorlijcke proclama-
bartghen Dircxtien inden houwelijcken staet bevesticht
 Hendrick Willemszen jonckgesel ende Bar-
 bartghen Dircx jonghe dochter beijde woo-
 nende in Westbrouck
 
Adriaen Jans-Den j-en (1) Junij aengeteijckent ende den xv-en (25)
zen ende Geertghendito nae drije behoorlijcke proclamatien
Gerritsbethoon gegeven om tot Wesop te moghen
 trouwen Adriaen Janszen jonckgesel woo-
 nende in Achthienhoven ende Geertghen
 Gerrits jonghe dochter woonende aent
 Gheijn in Wesopercarspel
 
PauwelsDen xv-en (25) Junij aengeteijckent ende den j-en (1)
Janszen ende Neelt-Julij nae drije behoorlijcke proclamatien
ghen Jansbethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
 trouwen Pauwels Janszen van Gelder
 jonckgesel ende Neeltghen Jans de
 Roij jonghe dochter beijde woonende
 in Westbrouck.
(Trouwen Westbroek NH 1623 blad 028)
 
Henrick Cor-Den xiij-en (13) Julij aengeteijckent ende den
neliszen ende Vels-v-en (5) Augusti nae drije behoorlijcke pro-
ghen Evertsclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Henrick Corneliszen
 jonckgesel van Maerseveen ende Velsghen
 Everts jonghe dochter van Westbrouck
 
Henrick JanszenDen xvj-en (16) Augusti aengeteijckent ende
ende Theuntghenden laetsten (31) dito nae drije behoorlijcke
Adriaensproclamatien inden houwelijcken staet
(pas op zie tekst!)bevesticht Henrick Janszen van Oosterom
 wedenaer van Theuntghen Adriaens
 woonende bij de Vaert ende Theunten
 Claes weduwe van Cors Senten woo-
 nende in Achthienhoven
 
Jacob MichielszenDen iiij-en (4) Octobris aengeteijckent ende den
ende Grietghenxx-en (20) dito nae drije behoorlijcke procla-
Dircxmatien bethoon gegeven om tot Utrecht te
 moghen trouwen Jacob Michielszen jonck-
 gesel wt het landt van Ditmerssen ende
 Grietghen Dircx jonghe dochter van
 Baern beijde woonende in Westbrouck
 
Wouter Wou-Den xix-en (19) Octobris aengeteijckent ende
terszen ende Hen-den v-en (5) Novembris nae drije behoorlijcke
rickghen Adri-proclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
aenste moghen trouwen Wouter Wouterszen jonck-
 gesel wt de Loosdrecht woonende in Acht-
 ienhoven ende Henrickghen Adriaens jonghe
 dochter woonende aen de Achterweteringhe
(Trouwen Westbroek NH 1623 blad 029)
 
Dirck JanszenDen xxix-en (29) Novembris aengeteijckent ende
ende Henrickghenden xvj-en (16) Decembris nae drije behoorlijcke
Theunisproclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Dirck Janszen jonckgesel
 van Tel in Brabant woonende in West-
 brouck ende Henrickghen Theunis jonghe
 dochter van Weverveen
 
Rutger Wil-Den vj-en (6) Decembris aengeteijckent ende
lemszen vanden xxj-en (21) dito nae drije behoorlijcke pro-
Cooten ende Mar-clamatien inden houwelijcken staet bevesticht
richgen ClaesRutgher Willemszen van Cooten jonckgesel
 van der Nijkerck woonende in Westbrouck
 ende Marrichgen Claes jonghe dochter
 woonende in Achthienhoven
 
 Anno 1624
CornelisDen xiiij-en (14) Januarij aengeteijckent ende
Goijertszen S-den xxviij-en (28) dito nae drije behoorlijcke
chijff ende Adri-proclamatien inden houwelijcken staet
aentghenbevesticht Cornelis Goijerts Schijff
Goijertsjonckgesel woonende tot Utrecht ende
 Adriaentghen Goijerts jonghe dochter
 woonende in Achthienhoven
 
Aert JacobszenDen x-en (10) Januarij aengeteijckent ende den
ende Eerlandtviij-en (8) Februarij nae drije behoorlijcke
Claesproclamatien inden houwelijcken staet
 bevesticht Aert Jacobszen jonckgesel ende
(Trouwen Westbroek NH 1624 blad 030)
 
 Eerlandt Claes weduwe van Harman
 Janszen beijde woonende in Westbrouck
 
Jan AdriaenszenDen xxiiij-en (24) Aprilis aengeteijckent ende den
de Boij ende Jan-xix-en (19) Julij nae drije behoorlijcke proclama-
nichgen Sweerentien bethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
 trouwen Jan Adriaenszen de Boij wedenaer
 van Annichghen Adriaens woonende in Acht-
 ienhoven ende Jannichghen Sweeren wedu
 we van Willem Fredricxzen woonende
 aende Groenewech int gerecht van
 Westbrouck
 
Peter WillemszenDen ix-en (9) Maij aengeteijckent ende den xx-en
ende Ghijsbertghendito nae drije behoorlijcke proclamatien
Henrixbethoon gegeven om tot Camerijck te moghen
 trouwen Peter Willemszen jonckgesel woo-
 nende in Westbrouck ende Ghijsbertghen
 Henrix jonghe dochter woonende tot Camerijck
 
Gosen WillemszenDen xv-en (15) Maij aengeteijckent ende den vj-en (6)
van Schaijck endeJunij nae drije behoorlijcke proclamatien
Judith Huijbertsinden houwelijcken staet bevesticht Gosen
de GilperWillemszen van Schaijck jonckgesel van West-
 brouck Buijten onder de compaengie van
 sijn genade de Prince van Orangien tot
 Amersfoort ende Judith Huijberts de Gilper
 van Dordrecht weduwe van Wolfert Ja-
 cobszen woonende tot Amersfoort
 
 Den xxx-en (30) Maij aengeteijckent ende den xvj-en (16)
 Junij nae drije behoorlijcke proclamatien
 inden houwelijcken staet bevesticht Theunis
(Trouwen Westbroek NH 1624 blad 031)
 
Theunis Ja-Jacobszen jonckgesel ende Marrichgen Jans we-
cobszen ende Mar-duwe van Willem Gosenszen beijde woonende
richgen Jansin Westbrouck
 
Jan GoijertszenDen xxx-en (30) Junij aengeteijckent Jan Goijertszen
ende Jantghenjonckgesel ende Jantghen Claes jonghe dochter
Claesbeijde woonende in Westbrouck ende nae drije
 behoorlijcke proclamatien inde houwelijcken
 staet bevesticht den xx-en (20) Julij
 
Gerrit JacobszenDen viij-en (8) Decembris aengeteijckent ende den
ende Marrichgenxix-en (19) dito nae drije behoorlijcke proclamatien
Harmansinden houwelijcken staet bevesticht Gerrit
 Jacobszen jonckgesel ende Marrichgen Harmans
 jonghe dochter beijde woonende in Westbrouck
 
 Anno 1625
CornelisDen j-en (1) Januarij aengeteijckent ende den xvij-en (17)
Sanderszen endedito nae drije behoorlijcke proclamatien bethoon
Truijchgengegeven om tot Utrecht te moghen trouwen Corne-
Peterslis Sanderszen jonckgesel woonende int ge-
 rechte van Achthienhoven ende TTruijchgen (!)
 Peters jonghe dochter woonende tot Vleuten
 
Willem Hen-Den xxvij-en (27) Februarij aengeteijckent ende den
rixzen Staelxvj-en (16) Martij nae drije behoorlijcke proclamatien
ende Haesgheninden houwelijcken staet bevesticht Willem
Beernts SchaijHenrixzen Stael jonckgesel ende Haesghen Beernts
 Schaij jonghe dochter beijde woonende in
 Westbrouck
(Trouwen Westbroek NH 1625 blad 032)
 
Peter BeerntszenDen xxix-en (29) Maij aengeteijckent ende den
Schaij ende Maij-vj-en (6) Junij nae drije behoorlijcke proclamatien
cken Henrixinden houwelijcken staet bevesticht Peter
 Beerntszen Schaij wedenaer van Ghijsbertghen
 Cornelis woonende in Westbrouck ende
 Maijken Henrix weduwe van Cornelis
 Nijszen woonende tot Suijlen
 
Wolphert Har-Den xij-en (12) Junij aengeteijckent ende den xxvj-en (26)
manszen ende Trijnt-dito nae drije behoorlijcke proclamatien inden
ghen Aelbertshouwelijcken staet bevesticht Wolphert Har-
 manszen jonckgesel ende Trijntghen Aelberts
 jonghe dochter beijde woonende in Achtien-
 hoven
 
Jan BeerntszenDen vij-en (7) Junij aengeteijckent ende den xvij-en (17)
ende MarrichgenJulij nae drije behoorlijcke proclamatien
Melisbethoon gegeven om tot Utrecht te moghen trou-
 wen Jan Beerntszen jonckgesel van Laten onder
 het sticht van Munster ende Marrichgen
 Melis weduwe van Cornelis Hanszen beijde
 woonende in Westbrouck
 
Jan TheuniszenDen xx-en (20) Augusti aengeteijckent ende den
ende Stijntgheniiij-en (4) Septembris nae drije behoorlijcke
Goijertsproclamatien inden houwelijcken staet
 bevesticht Jan Theuniszen jonckgesel woo-
 nende in Westbrouck ende Stijntghen Goijerts
 jonghe dochter woonende in Achthienhoven
 
 Den xxiij-en (23) Octobris aengeteijkent ende den
 xiij-en Novembris nae drije behoorlijcke
(Trouwen Westbroek NH 1625 blad 033)
 
Jacob Janszenproclamatien inden houwelijcken staet bevest-
ende Neeltghenicht Jacob Janszen (doorgehaald: jonckgesel van Martensdijck)
Adriaenswedenaer van Neeltghen Adriaensdr ende Eer-
(pas op zie tekst!)landt Claes weduwe van Aert Jacobszen beijde
 woonende in Westbrouck
 
Jan JanszenDen ix-en (9) Octobris aengeteijckent ende den
ende Trijntgheniiij-en (4) Decembris nae drije behoorlijcke pro-
Mauritsclamatien bethoon gegeven om tot Martensdijck
 te moghen trouwen Jan Janszen jonckgesel van
 Martensdijck ende Trijntghen Maurits jonghe
 dochter van Westbrouck beijde woonende
 aen Martensdijck
 
 Anno 1626
Dirck JanszenDen xxij-en (22) Januarij aengeteijckent ende den
ende Marrichgenv-en (5) Februarij nae drije behoorlijcke procla-
Willemsmatien bethoon gegeven om tot Thienhoven
 te moghen trouwen Dirck Janszen jonckgesel
 woonende op Thienhoven ende Marrighen
 Willems jonghe dochter woonende in
 Westbrouck
 
TheunisDen xxv-en (25) Januarij aengeteijckent ende den
Ghijsbertszenxij-en (12) Februarij nae drije behoorlijcke procla-
ende Hillichgenmatien inden houwelijcken staet bevesticht
AdriaensTheunis Ghijsbertszen jonckgesel van West-
 brouck ende Hillichgen Adriaens jonghe
 dochter wt de Loosdrecht beijde woonende
 in Westbrouck
(Trouwen Westbroek NH 1626 blad 034)
 
Cornelis Jas-Den xxix-en (29) Januarij aengeteijckent ende den
perszen ende Marrich-xiij-en (13) Februarij nae drije behoorlijcke procla-
gen Cornelismatien bethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
 trouwen Cornelis Jasperszen wedenaer van
 Grietghen Claes woonende in Achthienho-
 ven ende Marrichgen Cornelis jonghe
 dochter van Oostveen
 
Willem JacobszenDen xj-en (11) Februarij aengeteijckent ende
ende Jannichgenden xxvj-en (26) dito nae drije behoorlijcke pro-
Bruijnenclamatien inden houwelijcken staet bevesticht
 Willem Jacobszen wedenaer van Aertghen
 Jans woonende in Westbrouck ende Jan-
 nichgen Bruijnen jonghe dochter woonende
 tot Breuckelen
 
Jan CorneliszenDen xxv-en (25) Februarij aengeteijckent Jan
ende Sijchgen Ad-Corneliszen wedenaer van Emmichghen Otthen
riaens vanwoonende in Westbrouck ende Sijchgen
CootenAdriaens van Cooten weduwe van Beernt
 Stevenszen woonende in Lauwenrecht
 buijten Utrecht ende nae drije behoorlijcke
 proclamatien (tekst niet afgemaakt?)
 
Aelbert Chri-Den xij-en (12) Martij aengeteijckent ende den
stiaenszen ende Theu-xxviij-en (28) dito nae drije behoorlijcke procla-
ntghen Harmansmatien bethoon gegeven om tot Utrecht te
 moghen trouwen Aelbert Christiaenszen we-
 denaer van Marrichgen Jans ende Theunt-
 ghen Harmans jonge dochter beijde woo-
 nende in Achthienhoven
(Trouwen Westbroek NH 1626 blad 035)
 
Thijman Ad-Den xxiij-en (23) Aprilis aengeteijckent ende den
riaenszen endevij-en (7) Maij nae drije behoorlijcke proclamatien
Emmichgeninden houwelijcken staet bevesticht Thijmen
GhijsbertsAdriaenszen jonckgesel ende Emmichgen
 Ghijsberts weduwe van Bastiaen Corneli(szen)
 Sprongh beijde woonende in Westbrouck
 
Dirck Adriaens-Den vij-en (7) Maij aengeteijckent ende den xxvij-en (27)
zen Schuijt endedito nae drije behoorlijcke proclamatien bethoo(n)
Jannichgengegeven om tot Utrecht te moghen trouwen Dirck
SweerenAdriaenszen Schuijt jonckgesel ende Jannichgen
 Sweeren weduwe van Jan Adriaenszen de
 Beij beijde woonende in Achtienhoven
 
Joris ThijmanszenDen ij-en (2) Julij aengeteijckent ende den xvj-en (16)
ende Aelbertghendito nae drije behoorlijcke proclamatien
Ghijsbertsinden houwelijcken staet bevesticht Joris
 Thijmanszen wedenaer van Annichghen Jans
 ende Aelbertghen Ghijsberts weduwe
 van Theunis Beerntszen beijde woonende
 in Westbrouck
(Trouwen Westbroek NH 1626 blad 036)
 
Goijert JoriaenszenDen xvj-en (16) Julij aengeteijckent ende den
ende IJchghen Wil-xxx-en (30) dito nae drije behoorlijcke procla-
lemsmatien inden houwelijcken staet bevesticht
 Goijert Joriaenszen jonckgesel ende IJchgen
 Willems jonghe dochter beijde woonende
 in Westbrouck
 
Dirck Corne-Den x-en (10) Septembris aengeteijckent ende
liszen ende Haeskenden xxiiij-en (24) dito nae drije behoorlijcke procla-
Jorismatien inden houwelijcken staet bevesticht
 Dirck Corneliszen jonckgesel ende Haesken
 Joris jonghe dochter beijde woonende
 in Westbrouck
 
Joost Theunis-Den xij-en (12) Novembris aengeteijckent ende den
zen ende Trijntghenxxvj-en (26) dito nae drije behoorlijcke proclamatien
Willemsinden houwelijcken staet bevesticht Joost Theu-
 niszen wedenaer van Maijcken Theunis woo-
 nende tot Suijlen ende Trijntghen Willems
 jonghe dochter woonende in Westbrouck
 
Beernt Lam-Den xxv-en (25) Novembris aengeteijckent ende den
bertszen ende Fijchgenx-en (10) Decembris nae drije behoorlijcke pro-
Cornelisclamatien inden houwelijcken staet bevest-
 icht Beernt Lambertszen jonckgesel ende
 Fijchgen Cornelis jonghe dochter beijde
 woonende in Westbrouck
 
 Anno 1627
 Den xviij-en (18) Februarij aengeteijckent ende
(Trouwen Westbroek NH 1627 blad 037)
 
Aert Claeszenden iiij-en (4) Martij nae drije behoorlijcke pro-
ende Jacobghenclamatien inden houwelijcken staet bevesticht
AdriaensAert Claeszen jonckgesel ende Jacobghen Adriaens
 jonghe dochter beijde woonende in West-
 brouck
 
Gerrit Ghijsb-Den xxj-en (21) Februarij aengeteijckent ende den
ertszen endexxiiij-en (24) Martij nae drije behoorlijcke proclama-
Aeltghen Isa-tien bethoon gegeven om tot Maersen te moghen
acxtrouwen Gerrit Ghijsbertszen jonckgesel van
 Barnevelt ende Aeltghen Isaacx jonghe dochter
 van Maersen beijde woonende in Achtien-
 hoven
 
Adriaen Wou-Den xxiiij-en (24) Junij aengeteijckent ende den viij-en (8)
terszen endeJulij nae drije behoorlijcke proclamatien inden
Theuntghenhouwelijcken staet bevesticht Adriaen Wouterszen
Henrixwedenaer van Niesghen Claes ende Theuntghen
 Henrix jonghe dochter beijde woonende in
 Achthienhoven
 
Nijs NijszenDen xxvj-en (26) Julij aengeteijckent ende den xviij-en (18)
ende AeltghenAugusti nae drije behoorlijcke proclamatien
Willemsbethoon gegeven om tot Thienhoven te moghen
 trouwen Nijs Nijszen jonckgesel woonende
 in Westbrouck ende Aeltghen Willems
 jonghe dochter woonende tot Breucke-
 leveen
 
 Den xxj-en (21) Augusti aengeteijckent ende nae
(Trouwen Westbroek NH 1627 blad 038)
 
Jan Corneliszendrije houwelijxsche proclamatien sijn Jan Cor-
ende Annichgenneliszen wedenaer van Aeltghen Willems woo-
Dircxnende buijten S(int) Catharijnen poort inde vrij-
 heijt der stadt Utrecht ende Annichghen
 Dircx jonghe dochter woonende in West-
 brouck (gelijck verstaen is) tot Utrecht voor
 den E(delen) gerechte inden houwelijcken staet
 bevesticht
 
Jacob JanszenDen xxiiij-en (24) Novembris aengeteijckent ende
Soetghen Phi-den xj-en (11) Decembris nae drije behoorlijcke
lipsproclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht
 te moghen trouwen Jacob Janszen Cleermaker
 jonckgesel ende Soetghen Philips jonghe
 dochter beijde woonende in Westbrouck
 
Lambert Theu-Den ij-en (2) Decembris aengeteijckent ende den
niszen ende Ghijsb-xvj-en (16) dito nae drije behoorlijcke proclamatien
ertghen Cornelisbethoon gegeven om tot Martensdijck te moghen
 trouwen Lambert Theuniszen wedenaer van
 Maijcken Wouters woonende int gerecht
 van Oostveen ende Ghijsbertghen Cornelis
 weduwe van Cornelis Meuszen woonende
 in Westbrouck
 
 Anno 1628
Huijbert Adri-Den xxix-en (29) Decembris 1627 ende den xv-en (15)
aenszen endeJanuarij 1628 nae drije behoorlijcke pro-
Henrickghenclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht te
Adriaensmoghen trouwen Huijbert Adriaenszen jonckgesel
 van Westbrouck ende Henrickghen Adriaens
 jonghe dochter van Breuckeleveen beijde
(Trouwen Westbroek NH 1628 blad 039)
 
 woonende tot Breuckeleveen
 
Cornelis Mar-Den vj-en (6) Januarij aengeteijckent ende den xxij-en (22)
tenszen ende See-dito nae drije behoorlijcke proclamatien bethoon
lichgen Rut-gegeven om tot Utrecht te moghen trouwen Cornelis
gersMartenszen jonckgesel van Oostveen ende See-
 lichgen Rutgers jonghe dochter van Westbrouck
 beijde woonende in Westbrouck
 
Wouter Lam-Den xij-en (12) Januarij aengeteijckent ende den xxvij-en (27)
bertszen endedito nae drije behoorlijcke proclamatien bethoon
Theuntghengegeven om tot Utrecht te moghen trouwen Wouter
HenrixLambertszen jonckgesel van Utrecht woonende
 aende Clop ende Theuntghen Henrix jonghe
 dochter van Westbrouck woonende inde
 Gagel
 
Gerrit Jacobs-Den iij-en (3) Februarij aengeteijckent ende den xvij-en
zen ende Grietghendito nae drije behoorlijcke proclamatien bethoon
Willem Adri-gegeven om tot Martensdijck te moghen trouwen
aensGerrit Jacobszen van Boschvelt wedenaer van
 Lijsghen Damen woonende int gerecht van
 Oostveen ende Grietghen Willem Adriaens
 jonghe dochter woonende in Achthienhoven
 
Claes Ghijsb-den xxx-en (30) Martij aengeteijckent ende den xvij-en (17)
ertszen ende Mar-Aprilis nae drije behoorlijcke proclamatien be-
richgen Dircxthoon gegeven om tot Cokenghen te moghen trouwen
 Claes Ghijsbertszen wedenaer van Anthonia
 Wouters woonende in Westbrouck ende Marrichgen
 Dircx woonende tot Cokengen
(Trouwen Westbroek NH 1628 blad 040)
 
Johan van He-Den iij-en (3) Maij nae drije behoorlijcke procla-
denberch endematien op attestatie D(ominus) Joannis Flamen predi-
Joffrouw Joh-cant tot Utrecht inden houwelijcken staet
anna van Sij-bevesticht Monsue Johan van Ledenberch
pesteijnende Joffrouw Johanna van Sijpesteijn
 beijde woonende tot Utrecht
 
Jan ClaeszenDen x-en (10) Maij aengeteijckent ende den xxv-en (25)
ende Jannichgendito nae drije behoorlijcke proclamatien inden
Haesdrechtshouwelijcken staet bevesticht Jan Claeszen
 jonckgesel woonende op den Noordt buijten
 Utrecht ende Jannichgen Haesdrechts jon-
 ghe dochter woonende in Achthienhoven
 
Cornelis Adri-Den laetsten Maij aengeteijckent ende den
aenszen endexxij-en (22) Junij nae drije behoorlijcke procla-
Geertruijt Di-matien inden houwelijcken staet bevesticht
ricxCornelis Adriaenszen jonckgesel ende
 Geertruijt Dircx jonghe dochter beijde
 woonende in Westbrouck
 
Aelbert Bast-Den xx-en (20) Julij aengeteijckent ende den x-en (10)
iaenszen endeAugusti nae drije behoorlijcke proclamatien
Hillichgen Adri-inden houwelijcken staet bevesticht Aelbert
aensBastiaenszen jonckgesel van Nijkerck woo-
 nende op Thienhoven ende Hillichghen
 Adriaens weduwe van Theunis Ghijsber-
 tszen woonende in Westbrouck
 
 Den viij-en (8) Novembris aengeteijckent ende
 den xxv-en (25) dito nae drije behoorlijcke pro-
(Trouwen Westbroek NH 1628 blad 041)
 
Joost Peterszenclamatien bethoon gegeven om tot Utrecht te
ende Elisabethmogen trouwen Joost Peterszen wedenaer van
CoosGrietghen Harmans woonende op Thienhoven
 ende Elisabeth Coos weduwe van Claes
 Henrixzen woonende in Westbrouck
 
Claes DircxzenDen xxx-en (30) Novembris aengeteijckent ende den
ende Neeltghenxiiij-en (14) Decembris nae drije behoorlijcke pro-
Jansclamatien inden houwelijcken staet bevesticht
 Claes Dircxzen jonckgesel ende Neeltghen Jans
 jonghe dochter beijde woonende in West-
 brouck
 
 Anno 1629
Adriaen ClaesDen xj-en (11) Januarij aengeteijckent ende den xxv-en (25)
ende Adriaentghendito nae drije behoorlijcke proclamatien inden
Cornelishouwelijcken staet bevesticht Adriaen Claeszen
 jonckgesel ende Adriaentghen Cornelis
 jonghe dochter beijde woonende in Achthien-
 hoven
 
Jan Corne-Den xviij-en (18) Januarij aengeteijckent ende den
lis Meuszeniij-en (3) Februarij nae drije behoorlijcke proclama-
ende Annichgentien bethoon gegeven om tot Utrecht te moghen
Aelbertstrouwen Jan Cornelis Meuszen jonckgesel
 ende Annichgen Aelberts jonghe dochter beijde
 woonende in Achtienhoven
 
 Den xvj-en (16) Januarij aengeteijckent ende den
(Trouwen Westbroek NH 1629 blad 042)
 
Jan Corneliszenx-en (10) Februarij nae drije behoorlijcke procla-
ende Sara Ado-natien bethoon gegeven om tot Utrecht te
lffs Duwoutmogen trouwen Jan Corneliszen in West-
 brouck ende Sara Adolffs Duwout
 woonende in Achthienhoven
 
Jan CorszenDen viij-en (8) Februarij aengeteijckent ende
ende Marrichgenden xxj-en (21) dito inden houwelijcken staet be-
Cornelisvesticht nae drije behoorlijcke proclamatien
 Jan Corszen jonckgesel ende Marrichgen
 Cornelis jonghe dochter beijde woo-
 nende in Westbrouck
 
Dirck Peters-Den vij-en (7) Februarij aengeteijckent ende den
zen ende Jacobghenxxij-en (22) dito nae drije behoorlijcke procla-
Fredrixmatien inden houwelijcken staet bevesticht
 Dirck Peterszen jonckgesel woonende aen
 Martensdijck ende Jacobghen Fredrix jon-
 ghe dochter woonende inde Gagel
 
Jacob Michiels-Deb xiij-en Februarij aengeteijckent Jacob
zen ende AnnichgenMichielszen van Ditmerssen wedenaer van
MathijsGrietghen Dircx ende Annichgen Mathijs
 jonghe dochter van Romsom woonende
 aende Achterweteringhen ende nae drije
 behoorlijcke proclamatien inden houwelijcken
 staet bevesticht den j-en (1) Martij
 
Jan Adriaens-Den vij-en (7) Martij aengeteijckent ende den vj-en (6)
zen ende MarrichgenAprilis nae drije behoorlijcke proclamatien
Dircxinden houwelijcken staet bevesticht Jan Adri-
 aens jonckgesel ende Marrichgen Dircx
(Trouwen Westbroek NH 1629 blad 043)
 
 jonghe dochter beijde woonende in West-
 brouck
 
Henrick Ja-Den xix-en (19) Aprilis aengeteijckent ende den
cobszen endeiij-en (3) Maij nae drije behoorlijcke proclamatien
Neeltgheninden houwelijcken staet bevesticht Henrick
OtthenJacobszen jonckgesel ende Neeltghen Otthen
 jonghe dochter beijde woonende in Westbrouck
 
Jasper Corne-Den x-en (10) Maij aengeteijckent ende den xxv-en (25)
liszen endedito nae drije behoorlijcke proclamatien inden
Grietghenhouwelijcken staet bevesticht Jasper Corneliszen
Jansjonckgesel woonende tot Maersen ende Griet-
 ghen Jans jonghe dochter woonende in West-
 brouck
 
Adriaen Claes-Den iiij-en (4) Octobris aengeteijckent ende den
zen ende Emmich-xviij-en (18) dito nae drije behoorlijcke proclama-
gen Theunistien inden houwelijcken staet bevesticht Adriaen
 Claeszen wedenaer van Adriaentghen Cornelis
 ende Emmichgen Theunis jonghe dochter
 beijde woonende in Achthienhoven
 
Peter Claes-Den xxv-en (25) Octobris aengeteijckent ende den x-en
zen ende Mar-Novembris nae drije behoorlijcke proclama-
richgen Jacobstien bethoon gegeven om tot Maersen te moghen
 trouwen Peter Claeszen jonckgesel woonende in
 Achthienhoven ende Marrichgen Jacobs wedu-
 we van Ewout Fredrixzen woonende tot
 Maersen
(Trouwen Westbroek NH 1630 blad 044)
 
 Anno 1630
BartholomeusDen ix-en (9) Januarij aengeteijckent ende den xxiiij-en (24)
Theuniszen Boschdito nae drije behoorlijcke proclamatien
ende Feijltghen A-inden houwelijcken staet bevesticht Bartho-
dolffs duWoutlomeus Theuniszen Bosch jonckgesel ende Feijltghen
 Adolff duWouts jonghe dochter beijde
 woonende in Achthienhoven
 
GhijsbertDen xxiiij-en (24) Januarij aengeteijckent ende
Theuniszen endeden vij-en (7) Februarij nae drije behoorlijcke
Grietghenproclamatien inden houwelijcken staet
Claesbevesticht Ghijsbert Theuniszen jonckgesel
 ende Grietghen Claes jonghedochter
 beijde woonende in Westbrouck
 
Meijndert Go-Den j-en (1) Januarij (!) aengeteijckent ende den
senszen endexiiij-en (14) Februarij nae drije behoorlijcke pro-
Dirckghen Cor-clamatien inden houwelijcken staet bevesticht
nelisMeijndert Gosenszen jonckgesel woonende
 tot Houten ende Dirckghen Cornelis jonghe
 dochter woonende in Achthienhoven
 
Wouter Haes-Den xxj-en (21) Martij aengeteijckent ende den iiij-en (4)
drechts endeAprilis nae drije behoorlijcke proclamatien
Fesken Theu-bethoon gegeven om tot Utrecht te mogen
nistrouwen Wouter Haesdrechts jonckgesel
 van Achthienhoven ende Fesken Theunis
 jonghe dochter van Utrecht beijde
 woonende opden Oordt buijten der stadt
 Utrecht
(Trouwen Westbroek NH 1630 blad 045)
 
Peter Wille-Den xxj-en (21) Martij aengeteijckent ende den iiij-en (4)
mszen endeAprilis nae drije behoorlijcke proclamatien
Nellichgheninden houwelijcken staet bevesticht Peter
FolckersWillemszen jonckgesel ende Nellichgen Fol-
 kers jonghe dochter beijde woonende in
 Westbrouck.
 
Jan PeterszenDen iij-en (3) Aprilis aengeteijckent ende den
ende Geertghenxviij-en (18) dito nae drije behoorlijcke proclamatien
Pauwelsinden houwelijcken staet bevesticht Jan
 Peterszen van Oessen in Oostvrieslandt ende
 Geertghen Pauwels wt der S(i)leijsien beijde
 woonende in Westbrouck
 
Jans Adria-Den xviij-en (18) Aprilis aengeteijckent ende
enszen endeden vj-en (6) Maij nae drije behoorlijcke procla-
Aeltghenmatien bethoon gegeven om inde Loosdrecht
Philipste mogen trouwen Jans Adriaenszen jonckgesel
 woonende in Westbrouck ende Aeltghen
 Philips jonghe dochter woonende inde
 Loosdrecht
 
Willem JanszenDen xxvij-en (27) Junij op begeerte D(ominus) Pistorij predi-
Breij ende Ghij-cant tot Thienhoven ende nae drije behoorlijcke
bertghen Pau-proclamatien inden houwelijcken staet
welsbevesticht Willem Janszen Breij ende
 Ghijsbertghen Pauwels dochter beijde
 woonende tot Thienhoven