Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1674 blad 090)
 
           Namen der persoonen die in de kercke van Westbroeck
           hare houwelickse voorstellingen hebben gehadt ende
           oock getrout sijn ten tijde van Ernestus
           Harlingius predicant 1674
 
Den 7 JuniEvert Gerritsen we(du)we(naa)r met Lijsje Huijbertsen
 we(du)we getrout
 Noch Gerrit Hermensen we(du)we(naa)r van Geertje Lubbertsen met
 Marrigje Aartsen j(onge)d(ochter)
 
Den 8 Octob(er)Jurriaen Reijnierszen j(ong)m(an) met Burgje Lambertsen
 j(onge)d(ochter)
           den 28 Octob(er) attestatie gegeven
           om aen Maertensdijck te
           trouwen
 
13 Decemb(er)Thijmen Dircxe j(ong)m(an) met Merrigie Ariesen
 we(du)we van Berent Janszen aen Achterwetering
           den 27 Decemb(er) attestatie gegeven
           om aen Maertensdijck te trouwen
 
6 Novemb(er)Dirck Hendrixe Hoeck j(ong)m(an) met Annigje Andriesen
 j(onge)d(ochter)
           den 20 Novemb(er) attestatie gegeven
           om aen Meertensdijck te trouwen
 
       1675
Den 2e Jan(ua)rijJoost Splinter j(ong)m(an) met Aelletje Gijsbertsen
 Voorth j(onge)d(ochter)
           den 24 Ja(nua)rij attestatie gegeven
           om t' Amersfoort te trouwen
 
10 Ja(nua)rijGerrit Evertsen j(ong)m(an) met Grietje
 Gerritsen j(onge)d(ochter)
           den 24 Ja(nua)rij attestatie gegeven
           om tot Tienhoven te trouwen
 
14 Feb(ruarij)Willem Janszen Hoogenhout we(du)we(naa)r met Merrigje
 Jacobsen we(du)we    den 3 Meert alhier getrout
(Trouwen Westbroek NH 1675 blad 091)
 
Den 1 MeertJan Willemsen van Schaijck j(ong)m(an) met Claesjen
 Willemsen Breij we(du)we van Teunis Janszen
           den 17 Meert alhier getrout
 
Den 7 MeertLuijt Gijsbertsen j(ong)m(an) met Niesje Gijsbertsen
 we(du)we van Gerrit Janszen
           den 23 Meert alhier getrout
 
Den 3 AprilJacob Hendricksen we(du)we(naa)r van Annigje Huijgens
 met Gijsbertje Adriaensen we(du)we van Hendrick Willemsen
           den 17 April alhier getrout
 
Den 17 AprilWillem Janszen we(du)we(naa)r van Aeltje Janszen met
 Aeltje Hanszen j(onge)d(ochter).
           den 2e Meij alhier getrout
Den 20 JunijClaes Hendrickzen Heijn j(ong)m(an)
(tussengepropt)ende
 Fijchjen Gooverts j(onge)d(ochter) E(rnestus)v(an)H(arlingen).
Den 1 Novemb(er)Gerrit Janszen j(ong)m(an) met Weijntje Gerritsen Bos
           den 21 Novemb(er) alhier getrout
 
Den 7 Novemb(er)Balt Gerritsen wed(uwenaa)r met Lijsbeth van
 Dompselaer j(onge)d(ochter)
           den 21 Novemb(er) attestatie
           gegeven aen de Blaucapel
           te trouwen
1676
Den 9 Jan(ua)rijTeunis Evertsen j(ong)m(an) met Daugjen Janssen
 j(onge)d(ochter) beijde woonende in Westbroeck
           den 23 Jan(ua)rij alhier getrout
 
Den 28 MeertMerten Janssen Drost j(ong)m(an) met
 Luijtjen Joosten j(onge)d(ochter) woonen(de) in Westbroeck
           den 16 April alhier getrout
 
Den 2 AprilReijnier Hoppenbrouwer we(du)we(naa)r met
 Grietje Abels we(du)we met attestatie tot Zuijlen
 getrout
(Trouwen Westbroek NH 1676 blad 092)
 
Den 9 AprilWillem Pietersen de Greef j(ong)m(an) met Annigje
 Cornelisen j(onge)d(ochter) beijde woonende in Westbroeck
 den [lesten] April alhier getrout
 
Den [vlek!]Sijn getrout Dirck Jansen wed(uwenaar) van [Jentgen] Cornelis
(mogelijk xb)uijt (de) Achterweteringh [vlek! (onder?)] de gereghte van
(december)[Bambrech] met Annighjen Hendriks Heijn
 j(onge)d(ochter) uijt Achtienhoven.
Anno 1677
Den [1?] AprilSijn getrouwt Weijert Willemsen j(ong)m(an) van Westbroek
 ende Niesjen Cornelis j(onge)d(ochter) van Abcoue
 
 Jurriaen Gijsbertzen j(ong)m(an) van Achtienhoven ende Mar-
 ria Jans van Hoeven j(onge)d(ochter) [tot] Lienden gewoond hebbende sijn
 haer den 3 houwelijckse voorstellingen hier gegeven ende daar van
 attestatie v(er)leent sijnde, sijn se tot Lienden getrouwt volgens
 ook [zeijde] daer van schriftelijck weer bij ons v(er)toont van
 dato den 3 Aprilis 1677.
 
Den 22 AprilisSijn getrouwt Jan Frederickzen wed(uwenaar) van Neeltjen Jans met
 Geertjen Hermens j(onge)d(ochter) in Achtienhoven.
 
Den 8 JulijHendrick Hendrickzen van Oostveen w(e)d(uwenaar) van
 Jutjen Jans ende Marria Jacobs Schaij j(onge)d(ochter) beijde
 woonende in Westbroeck.
Septemb(er)
Den 30 Septe(mbris)Marten Jansen van Conningen j(ong)m(an) ende
 Jannighjen Christaensen.
Ocktob(er)
Den 21 Octob(ris)Aerien Gijsbertzen j(ong)m(an) ende Meghteltje
 Sanders woonende aen de Vecht onder den ge-
 rechte van Achtienhoven.
Anno 1678
Den 9 JunijBartholomeus Aelbertzen wed(uwenaar) van (opengelaten)
 ende Hillighjen Willems van Heusden j(onge)d(ochter).
(Trouwen Westbroek NH 1678 blad 093)
 
Den 24 Novemb(ris)Sijn getrouwt Cornelis Petersen j(ong)m(an) ende Weijntjen
 Heijndricks j(onge)d(ochter) woonende in Achtienhoven.
 
1679
Den 9 MartiusJacob Janzen van Sijpveldt j(ong)m(an)
 Dirckjen Peters van Schaijck
Maijus
Den 4 MaijCornelis Gerritzen j(ong)m(an) ende Engeltjen Gerrits
 j(onge)d(ochter) van Amsterdam.
 
Den 18 MaijSijn getrouwt Jan Hermans Sijpestijn j(ong)m(an) en
 Willemijntijen Willems van Rietvelt j(ong)d(ochter) van
 Westbroeck
 
 
Den 16 Novemb(ris)Sijn getrouwt Jacob Hermenzen j(ong)m(an) uijt Achtienhoven
 ende
 Jannichjen Jans j(onge)d(ochter) uijt Westbroeck
 Alsmede Pieter Dirckzen j(ong)m(an) uijt Achtienhoven
 ende
 Willemijntjen Claes j(onge)d(ochter) uijt de
 Achterweeteringen
 
(ongedateerd!)Sijn in ondertrouw opgenomen Jan Peters Bosch j(ong)m(an) van
 Maertensdijck ende Aeltien Hendricks j(onge)d(ochter) bijde wonende
 in Achtienhoven ende attestatie v(er)leent om te konnen t(r)ouwen
 op de Vuerse
 
(ongedateerd!)Sijn getrouwt Cornelis Gerritzen ende Cornelia Jans
 komende met attestatie van Maerzen
 
(1680!)Op den 26 April is getrouwt de Heer Willem van Steenbergh
 ende Juffrouw Helena Hendrina Schats koomende
 met attestatie der kercke van Utrecht
 
 Den 16 Maij is getrouwt Cornelis Lubbertzen ende
 Fijghjen Gijsberts woonende in Westb(r)oeck.
(Trouwen Westbroek NH 1680 blad 094)
 
 Op den derden Augusti 1680 sijn in de kercke
 tot Westbroeck D(ominus) Ernestus ab Harlingen predi-
 cant aldaer met Juffrouw Joanna de Cerff door den
 bandt des huwelijx t samen gebonden door Henricus ab
 Harlingen predicant tot Soest.
 
 Den 8 October sijn in ondertrouw aengenomen Adriaen Jorisen
 j(onge)man van Zuijlen ende Deltjen Thomas j(onge)dochter van
 Westbroeck sijn in ondertrouw aengeschreven ende haere
 drie huwelijckse voorstellinge in onse kercke son-
 der v(er)hinderinge geschiet sijnde is hier attestatie
 v(er)leent om tot Zuijlen te mogen trouwen.
 Den 31 October sijn getrouwt Jan Pieterzen
 de Greef weduwenaer van Hendricken
 Goijerts ende Jannighjen Cornelis j(onge)dochter
 beijde woonende in Westbroeck.
 Den 28 November sijn getrouwt Pieter
 Corneliszen j(ong)m(an) ende Jannighjen Jans
 j(onge)d(ochter) beijde woonende in Achtienhoven
 
A(nno) 1681Den (!) Februari sijn in ondertrouw aengeschreven Dirck Teunissen j(ong)m(an)
Februariusende Gerritjen Cornelis j(onge)d(ochter) beijde woonende tot Westbroeck ende
 getrouwt den 13 Martij.
 
MartiusDen 20 Martij sijn in ondertrouw aengeschreven Dirck
 Barentzen j(ong)m(an) uijt de Gagel ende Lijsbethjen Jans
 j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck ende haer is attestatie
 v(er)leent dat sij tot Utrecht mogen trouwen [................]
 
AprilDen (!) April sijn in ondertrouw aengeschreven Teunis
 Gerritzen j(ong)m(an) ende Peterken Jacobs j(onge)d(ochter) beijde woo-
 nende in Achtienhoven.
 
Den eerste JuliCornelis Dricke met Cornelia Drick sijn
 hier getrou deses kercke.
(Trouwen Westbroek NH 1681 blad 095)
 
 Sijn getrouwt Tijs Gerritzen wed(uwenaar) ende Machteltjen
 Harmens wedue.
 
A(nn)o 1682Den 26 Feb(ruarij) sijn getrouwt Jan Wulven
 j(ong)m(an) ende Vrouwtjen Gerrits wedue van Jan
 Thonisen
 
 Jan Dirckzen jonghman van Cortehoef nu woo-
 nen(de) tot Bambrugh ende Grietjen Jacobs j(onge)d(ochter) van
 Westbroeck voor tegenwoordigh woonende in
 Bambrugh sijn aldaer volgens blijck in onder-
 trouw aengenomen en drien hare huwelijckse
 geboden alhier toegestaen den 22 Septemb(ris) 1682
 ende in den echten staat bevestight den 11 Octob(ris)
 
 Den 17 Decemb(ris) sijn getrouwt Cornelis Loeven j(ong)m(an) van Maerse-
 veen ende Maijchjen Aerts j(onge)d(ochter) van Westbroeck
 Ende zelve dito attestatie verleent aan Gijsbert Joosten
 den Boogaert j(ong)m(an) ende Rijmtjen Jans wed(uwe) van Lambert Gerrit-
 zen om tot Utrecht of elders te mogen trouwen.
 
 Den 30 Decemb(er) sijn getrouwt Cornelis van Bemmel j(ong)m(an)
 ende Maijcken Loeven j(onge)d(ochter) woonende in Westbroeck.
 
 A(nn)o 1683
JannuariusDen 28 Jannuarij sijn getrouwt Cornelis Janzen j(ong)m(an)
 ende Douwghien Jans wed(uwe).
 
FebruariusDen 18 Februarij sijn getrouwt Aerdt Janzen van Breuckeleveen
 wed(uwenaar) van Annighjen Cornelis ende Marrichjen Martens j(onge)d(ochter) van
 Westbroeck
 Den 25 Feb(ruarij) sijn getrouwt Goijert Pieterze van
 Schaijck j(ong)m(an) ende Neeltje Pieters van Martensdijk
 j(onge)d(ochter)
AprilDen 29 April sijn getrouwt Klaes Cornelisse j(ong)m(an) ende Maijken Gijsberts j(onge)d(ochter)
Maij(u)sDen 1 Maij sijn getrouwt Gijsbert Janzen j(ong)m(an) ende Bastiaantjen
 Tijmens wed(uwe) van Jacob Cornelissen Bos.
JunijusDen 17 Junij sijn getrouwt Goijert Gijsbertzen Voort j(ong)m(an)
 ende Emmigh Jacobs Bosch.
A(nn)o 1684
MartiusDen 2 Martij sijn getrouwt Dirck Hendrickzen van Schaijck wed(uwenaar)
 van Neeltjen Huijberten ende Marrichjen Wulven wed(uwe) van Jan Jansen
 Bosch
 
JuniusDen 15 Junij sijn getrouwt Willem Aerdtzen Block
 j(ong)m(an) van Westbroeck ende Lijsbeth Dircks van der Loef
 j(onge)d(ochter) van de Bilt.
(Trouwen Westbroek NH 1684 blad 096)
 
 Den (!) Augusti sijn getrouwt Eerst Eersten j(ong)m(an) ende Grietjen
 Joris Vermaeck, komende met attestatie van de predicandt
 tot Maersen van den 10 Augusti
 
NovemberDen 16 November sijn getrouwt Joris Jorizen j(ong)m(an) uijt Westbroeck
 ende Marrichjen Hendricks j(onge)d(ochter) uijt Achtienhoven.
 
Decemb(er)Den 14 Decemb(ris) sijn getrouwt Peter Joosten j(ong)m(an) uijt
 Westbroeck ende Meijnsjen Gijsbert j(onge)d(ochter) mede woonen(de)
 aldaer.
A(nn)o 1685
JuliusDen 5 Julij zijn getrouwt Jan Willemzen Hol j(ong)m(an) van
 Martensdijk ende Teunken Wulven j(onge)d(ochter) van Westbroeck.
 
Octob(er)Den 18 Octob(ris) zijn getrouwt Aerien Evert j(ong)m(an) ende
 Jacobjen Jacobs j(onge)d(ochter) beijde uijt Westbroeck
 
Decemb(er)Den 27 Decemb(ris) sijn getrouwt Joost Claesen van der
 Wene j(ong)m(an) van Maerseveen ende Gerrichjen Cornelis
 van der Hoochten weduwe van Steven Cornelissen
 Jonckhert woonend in de Gagel
 
 Anno 1686
AprilDen 5 April paaschmaendagh zijn getrouwt Lucas
 Hendrickzen wed(uwenaar) van Marrichjen Hendricks ende
 Trijntjen Gijsberts Boelhouwer j(onge)d(ochter) van Spengen
 bijde woonende in Westbroeck.
 
 Den 27 Junij zijn getrouwt Wulvert Janzen j(ong)m(an) van
 Westbroeck ende Marrij Cornelis van der Hoef wed(uwe)
 van Weesep
 
 Sijn getrouwt Jan Hendrickzen Block j(ong)m(an) van Acht-
 thienhoven ende Claesjen Loeven j(onge)d(ochter) van Westbroeck
(Trouwen Westbroek NH 1686 blad 097)
 
Decemb(er)Den 5 Decemb(ris) zijn getrouwt Thomas Gijsbertzen van Zij(l)
 ende Angenieten Claes Blompot.
A(nn)o 1687
MartiusDen 20 Martij sijn getrouwt Wijnandt Michielsen
 wed(uwenaar) van Jannighjen Gijsbert met Neeltjen
 Gijsberts van Zijl j(onge)d(ochter) uijt Achtienhoven
 
AprilDen 3 April zijn getrouwt Splinter Claes-
 ses Snel j(ong)m(an) ende Gijsbertjen Hendricks j(onge)
 d(ochter) beijde wonende in Achtienhoven
 
MajusDen 1 Maij zijn getrouwt Pieter Claeszen j(ong)m(an)
 uijt de Loosdrecht ende Machteltjen Harmans
 wed(uwe) van Tijs Gerritzen in Westbroeck.
 
AugustusDen 7 Augusti zijn getrouwt Jo(h)annes Schoor wed(uwenaar) va(n)
 Utrecht ende Machtelt van der Laeck wedue van
 Pieter van der Heijde komende met attestatien van
 Utrecht ende Maersen.
 
 Den 28 Augusti zijn getrouwt Jan Jacobszen Hage ende Aeltjen
 Melissen komende met attestatie van de predicandt in de
 Niuwe Loosderecht.
 
DecemberDen 4 Decemb(ris) zijn getrouwt Gerrit Corneliszen wed(uwenaar) ende Gerrig(je)
 Jans weduwe beijde wonende in Achtienhoven
 Den selfden dito Cornelis Janzen Boelhouwer ende Emmighjen
A(nn)o 1689Anno 1689
JannuariusDen 6 Jann(uarij) sijn getrouwt Hendrik Gerritze Geverdingen j(ong)m(an)
 van Eijbergen en Cornelia Bos weduwe van Jan Toniss van
 Sijppesteijn.
 
 Den 12 Maij sijn getrouwt Baltus Gerritzen van Amerongen wed(uwenaar) van Elisa-
 beth Cornelis van Domzelaer woonende in Achtienhoven ende
 Neeltjen Crijnen van Oostveen wedue van Wouter Gijsberts
 van Rossem woonende tot Maersen
 
Den
(Trouwen Westbroek NH 1689 blad 098)
 
 Den 11/1 Octob(er) 1689 zijn in ondertrouw met bewilligingh van
 van de wedersijdtse ouders ende vrienden aengeschreven Cornelis
 Janzen jonghman [nu] legen ende gevaerlijck gequest, uijt
 Westbroeck ende Metjen Willems jongedochter van
 Martensdijck n(ota)b(ene) De Bruijdegom voorn(oem)t is aen sijn
 quetsuure den 12/2 octob(er) 's avondts tusschen 9 en 10 ueren
 gestorven.
A(nn)o
1690Den 26 Octob(er) zijn getrouwt Cornelis Dirckzen van
 Bemmel j(ong)m(an) uijt Achtienhoven ende Leuntjen
 Jacobs Scha wed(uwe) van Wilhem Goijert Jur-
 riens woonende in Westbroeck
 
 Den 1 Novemb(ris) zijn in ondertrouw aengeschreven de Heer
 Wilhem Vastrick woonende tot Utrecht ende
 Juffr(ouw) Johanna van Westrenen wonende in West-
 broeck ende is [hen] attestatie gegeven om tot
 Utrecht te trouwen.
Anno 1691
Feb(ruarij)Den 8 Febr(uarij) 1691 zijn getrouwt Dirck Jacobzen
 Snoeck j(ong)m(an) geboortigh van Groeningen
 ende Margarita Bransen wedue van Wilhem
 Sanzorien beijde residerende op Rosendael in
 Achtienhoven.
 
MartiusDen 8 Martij zijn getrouwt Marten Barenzen
 j(ong)m(an) ende Niesjen Teunis Ledenbergh j(onge)d(ochter) beijde
 wonende in Westbroeck.
 
AprilDen 13 April sijn getrout Rutger Barensen j(ong)m(an) uijt
 Achtienhoven en Jannighjen Thonis Ledenbergh
 j(onge)d(ochter) uijt Westbroeck.
 
NovemberDen 22 November zijn getrouwt Jacob
 Aertzen van Sijpvelt j(ong)m(an) uijt Achtienhoven
 ende Jannighjen Thonis Hooghstelt j(onge)d(ochter) uijt
 Westbroeck.
 
 Den (!) Decemb(ris) zijn getrouwt Jan Janzen Haer-
 man wed(uwenaar) ende Aeltjen Jans van Woudenbergh
(Trouwen Westbroek NH 1692 blad 099)
 
A(nn)o 1692Anno 1692
MartiusDen 13 Martij 1692 zijn getrouwt Marten Corneliss(en)
 j(ong)m(an) ende Neeltjen Gijsberts j(onge)d(ochter)
 
AprilisDen 17 Aprilis zijn getrouwt Arnoldus van
 Loendersloot ende Elisabeth Kosters komen-
 de met attestatie van Maersen [....]
 
 Anno 1693
Feb(ruarij)Den 19 Feb(ruarij) zijn getrouwt Henricus de Jongh j(ong)m(an) en
 Maijcken Loeven wed(uwe) van Cornelis van Bemmel
 beijde wonende in Westbroeck
 
MaijDen 14 Maij zijn getrouwt Huijgh Anthonissen van
 Nieucoop j(ong)m(an) en Emmighjen Lamberts van
 Amerongen j(onge)d(ochter) komende met attestatie van Thienhoven
 
JuniusDen 11 Juni zijn getrouwt Goris Fransen j(ong)m(an)
 van Zeelst ende Annighjen Jans van Bettingh beijde
 wonende in Westbroeck. Tot het in onder-
 trouw aennemen attesteerde de bruijgoms ouder
 broeder Jan Fransen ende des bruijds eijgen moeder
 Elsjen Wevers.
 
Septemb(ris)Den 26 Septemb(ris) zijn getrouwt komende met at-
 testatie van Utrecht Peter Verburght ende Anna Ro-
 sina Haacke n(ota)b(ene) op een extraordinaire dagh
 
Novemb(ris)Den 5 November zijn getrouwt Gerrit
 Meesen Vleugel j(ong)m(an) van Cortehoef ende
 Fijghjen Gosens van Bemmel
 
 Anno 1694
Feb(ruarij)Den 25 Februarij zijn getrouwt Cornelis Janzen
 Hooghstraten wed(uwenaar) van Hillighjen Jan Schouten (ende)
 Marrighen Peters j(onge)dochter.
(Trouwen Westbroek NH 1694 blad 100)
 
AprilDen 15 Aprilis 1694 zijn getrouwt Jan Rutten van Oost-
 veen j(ong)m(an) en Goughjen Wilhems Amisfoorder j(onge)d(ochter)
 
MaijusDen 7 Maijus 1694 zijn getrouwt Cornelis Hendrick-
 sen de Vrachter j(ong)m(an) uijt Achtienhoven ende Eijda
 Wilhems j(onge)d(ochter) uijt Westbroeck
 
A(nn)o 1695
JannuariusDen 27 Jann(uarij) zijn getrouwt Wilhem
 Claesen van Oostveen j(ong)m(an) ende Hen-
 drickjen Hendricks Heijn j(onge)d(ochter)
 uijt Achthienhoven
 
Hier vanDen 24 Novemb(er) zijn getrouwt Isaack Hommes
attestatiej(ong)m(an) ende Maria van Luchtenburgh j(onge)d(ochter) komen-
v(er)geven dende met attestatie van Abcoude ende Maersen.
2 8b (Octobris) 1696
 Anno 1696
Den 25 Jann(uarij)Zijn getrouwt de Heer Johan van Wede
 Domdeeken en Staets Heer 's Landts
 van Utrecht etc. etc. en jonghman ende
 Juffr(ouw) Juffr(ouw) (!) Maria de Gonnes jongedoch-
 ter
 Den [19?] April zijn getrouwt Gijsbert Cornelissen
 van Bemmel j(ong)man ende Niesjen Barten j(onge)d(ochter)
Den 13 7b (Septembris)Arien Gerritzen van Amerongen
 wed(uwenaar) van Goughjen Gijsberts ende Em-
 mighjen Wilhems wedue van Cornelis
 Jansen Boelhouwer
(Trouwen Westbroek NH 1696 blad 101)
 
Octob(ris) 1696Den 4 8b (Octobris) zijn getrouwt Pieter V(er)burgh ende
 Willemina IJoosten Poel komende me(t)
 attestatien soo van Utrecht door Nic. Haringh
 dato den 27 7b (Septembris) ende van Maerssen door IJ van Held[e]
 dato den 29 7b (Septembris) 1696 predicanten aldaer
 onderteeckent
A(nn)o 1697
Den 7 Feb(ruarij)Zijn getrouwt Hendrick Cornelissen
 j(ong)m(an) ende Gijsbertjen Gijsberts van Oost-
 veen j(onge)d(ochter)
 
Den 11 AprilZijn getrouwt Jacob Adriaensen
 de Roij j(ong)m(an) ende Neeltjen Wulven
 j(onge)d(ochter) beij uijt Westbroeck
 
Den 2 MaijWulfert Hendrickzen de Bruijn
 j(ong)m(an) ende Margarita van Snellen-
 bergh j(onge)d(ochter) uijt Westbroeck
 
Den 5 MaijZijn getrouwt Joannes van
op een Woens-Scherpenzeel j(ong)m(an) en rector in
dach extr(aordinairis)t Latijnse school tot Harderwijck
 ende
 Lubberta Berger j(onge)d(ochter) beij komend
 met attestatie van Harderwijck
(Trouwen Westbroek NH 1697 blad 102)
 
 Zijn getrouwt Franck Gosens van
          Scaijck gerechtsbode van Westbroeck en Achtien-
 hoven j(ong)m(an) ende Anna Cornelis j(onge)d(ochter)
 
 A(nn)o 1698
Martius
Den 27 MartijZijn getrouwt Peter Cornelisen ende
 Lijsjen Claes weduwe en weduwenaer
Aprilis
Den 10 AprilZijn getrouwt Jan Wilemzen de Roij ende
 Maria Jacobs Bosch.
Majus
Den 15 MaijCornelis Corneliszen Hooghstraten
 wed(uwenaar) en Gijsbertjen Gosens Schou-
 ten