Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1735 blad 124)
 
Naamlijst van die geene de welcke in den tijd van
mijne bedieninge sedert: 1735 d(en) 31 Julij Ondertrouwt en Getrouwt
sijn in de kercke te Westbroek Cornel(is) de Cuijper A(nthonius) F(ilius) V(erbi)D(ivini)M(inister) in W(est)br(oek)
 & XVIII.hoven (ende Agtienhoven)
AnnoHendrik Japiks Schipper j(ong)m(an) te Westbr(oek) ende
1735Feijgje Jansz Heijn j(onge)d(ochter) te Westbr(oek) naa voorgegaane
 ondertrouw zijn in de kerk van Westbr(oek) getrout d(en) 27 Novembr(is)
Den 5 Decembr(is)Sijn Willem Teunisz van Asperen j(ong)m(an) van Beu-
 sekom en Willemtje Jansz Winckelaar j(onge)d(ochter) uijt de
 Agterweetering vertoont hebbende het schriftelijk consent
A(nn)o 1736van hare moeder naa voorafgegaane ondertrouw getrouwt
d(en) 22 AprilSijn na voorafgegaane ondertrouw getrouwt
 Willem Hendrick Renkinck weduwenaar tot Westbroek
 en
 Aaltje Tap weduwe van Maarssen
d(en) 20 MaijZijn naa voorafgegaane ondertrouw in den huwelijckhen
 staat bevestigt
 Jan Teunis Verbeek j(ong)m(an) geboortig van Zuilen woonende
 te Westbroek en
 Mari Claas van der Vliet j(onge)d(ochter) van Oostbroek
d(en) 3 JuliZijn naa voorafgegaane ondertrouw in den houwelijcken staat bevestigt
 Jan van der Linden j(ong)m(an) wonende te Breuckelen
 en
 Dirkje van Barnevelt j(onge)d(ochter) wonende aan de Vegt onder
 den geregte van Agtienhoven
d(en) 26 Aug(usti)Sijn Cornelis Hendriks van der Woert weduwenaar
 van Aijda Willems en Aaltje Jacobs Schaij weduwe
 van Peter Wulven (beijde woonagtig in Achtienhoven)
 ondertrouwt en vervolgens getrouwt
Den 2 Sept(embris)Japik Japiksen Schaij j(ong)m(an) van Westbr(oek) wonende in
 Achtienh(oven) en Jannigje Willems j(onge)d(ochter) van de Groenekamp
 wonende in Achtienhoven zijn naa voorafgegaane
 ondertrouw in den huwelijken staat bevestigt
Den 28 Oct(obris)Zijn Teunis Gerritse van Amerongen j(ong)m(an)
 van Westbr(oek) woonachtig te Emmenes Binnendijk
 en (Abel, deels doorgehaald?) Luijtje Gerrits j(onge)d(ochter) uijt Achtienhoven
 woonende te Westbroeck ondertrouwt en vervolgens
 in den huwelijken staat bevestigt
D(en) 1 Nov(embris)Zijn Teunis Rutthen weduwenaar van Aaltje Mazen wo-
 nende te Ouwerkerk en Willemmijntje Aris j(onge)d(ochter) uijt de
 Agterwetering, wonende te Westbroek ondertrouwt
d(en) 30 Nov(embris)Zijn Cornelis Huijberts Verkerk en Maria Dirks van
 Rhenen ondertrouwt en naderhand in den huwelijken
 staat bevestigt
(Trouwen Westbroek NH 1737 blad 125)
 
 A N N O M D C C X X X V I I (1737)
d(en) 1 MaartZijn Everhard van Weede en Philippina Baltina Eli-
 sabeth van Arckel ondertrouwt ten opsigt van de bruijd [ge.had]
 het volgens brieven van dispensatie van Haar Ed(ele) Mog(endheden) d(en) 13 Fe-
*berustende onderbruar(ius) 1737 * ten overstaan van de Hooch=Wel-geborenene
Everh(ard) v(an) WeedeHeeren Ferdinand van Arckel Heer van Broeckhuijsen
 enz(ovoort) - Mr Balthazar Smissart Hooft=officier der stad
 Rheenen en Jan Carel Smissart H(ee)re v(an) Sandenburg Co-
 lonel enz(ovoort)
d(en) 22 ditoZijn Joannes Stomp j(ong)m(an) geboortig van Ressel woonen-
 de aan de Bietstraat onder Oostveen en Haasje
 Dirks van der Woert j(onge)d(ochter) uijt de Gagel
d(en) 7 JuliSijn na voorafgegaane ondertrouw in den huwelijken staat
 bevestigt Abel van der Vliet weduwnaar en Elisabeth Schee-
 man weduwe van Utrecht en getrouwt d(en) 23 Juni (!?)
d(en) 19 JuliZijn Egbert Remnieger j(ong)m(an) geboortig van Lochum wonende
 in Achtienhoven en Gerrigje Thomas Neef weeduwe
 van Johan Cornelisse van Amerongen tot Achtienhoven
 ondertrouwt en vervolgens in den huwelijken staat
 bevestigt d(en) 11 Augusti
d(en) 25 Octobr(is)Zijn in ondertrouw opgenomen Berent Rutthen weduwenaar
 van Emmigje Cornelis van Schajik wonende te Westbroek en
 Hendrijntjen Hendriks j(onge)d(ochter) geboortig onder de Bilt wonende
 te Westbroek en getrouwt d(en) 17 Novembr(is)
 
 Anno 1738
d(en) 5 Januar(ius)Zijn Dirk Claasz v(an) der Voort weduwnaar van Annigje
 Wulven v(an) Rosendaal woonende te Westbr(oek) en Jannigje Gerrits
 Haarman weduwe van Jan Barthen wonende te Westbroek
 in ondertrouw opgenomen en v(er)volgens getrouwt d(en) 19 dito
d(en) 14 Februar(ius)Zijn Gosen van Bemmel j(ong)m(an) te Westbroek en Aalte
 Pietersze Vogel j(onge)d(ochter) te Agtienhoven in ondertrouw
 opgenomen en vervolgens getrouwt d(en) 9 Maart
d(en) 1 JuniCornelis van Schaick weduwenaar van Barentje
 v(an) Zegvelt te Vinkeveen en Gijsbertje Hendrickzen
 te Ach(t)ienhoven en d(en) 22 Juni in den huwel(ijken) staat bevestigt
d(en) 3 Aug(usti)Willem Cornelis Hoogland j(ong)m(an) van Doorn en Haagje Cor-
 nelis van Ouden j(onge)d(ochter) te Achtienhov(en) en getrouwt d(en) 24 dito
d(en) 9 Aug(usti)Gijsbert Cornelis van den Ouden j(ong)m(an) van Achtienhoven
 en Annigje Martens j(onge)d(ochter) uijt de Agterweteriring (!) en getrout
 d(en) 24 Aug(usti)
d(en) 17 Aug(usti)Zijn aangeteekent de geboden van Hendrik Dirxze v(an) d(er) Woert
 j(ong)m(an) v(an) Westbroek en Annetje Jans j(onge)d(ochter) getrouwt
 d(en) 6 Septembr(is)
(Trouwen Westbroek NH 1739 blad 126)
 
 Anno M D C C X X X V I I I I 1739
 
d(en) 25 Januar(ius)Zijn in ondertrouw opgenomen Ari Gijsbertse Wijnen
 j(ong)m(an) wonende te Achtienhoven en Dirckje Geurse van Doorn
 j(onge)d(ochter) van Driebergen en zijn getrouwt d(en) 15 Februar(ius)
d(en) 22 FebruariZijn Japik Barthen van Sijpvelt weduwenaar van Neeltje
 Dirkse van Buren en Jannigje Claassen van der Meeren wed(uwe)
 van Cornelis Aalbertse van der Vliet naa dat hunne geboden op
 Thienhoven opgenomen en bij ons gegaan zijn alhier getrouwt
d(en) 5 Apr(il)Zijn in ondertrouw opgenomen Wulf Cornelis van Rozendaal
 j(ong)m(an) en Annigje Gijsberts van Zijpvelt j(onge)d(ochter) beijde uijt Achtien-
 hoven en vervolgens den 26 dito getrouwt
d(en) 12 Apr(il)Zijn in ondertrouw opgenomen Cornelis Wilmsen j(ong)m(an)
 van (Doorn, doorgehaald) de Groene Kant en Maagje Willems van onder
 Zoest en getrouwt d(en) 3 Maj
d(en) 20 Nov(embris)Zijn bij ons geproclameert 3 agter een volgende sondagen Jacob van
 Steenwijck jongman van Doreweert en Gijsbertje Hendrick j(onge)d(ochter)
 van Maartensdijk en getrouwt d(en) 10 Decembr(is)
 Anno M D C C X L 1740
d(en) 25 Sept(embris)Zijn in ondertrouw opgenomen Daniel Cornelis de Greef j(ong)m(an) en Stoffelina [Hairman?] j(onge)d(ochter)
 en te Middelburg getrouwt
d(en) 29 Oct(obris)Zijn in ondertrouw opgenomen Teunis Willemse van Zijl j(ong)m(an) en
 Geertje Jansz weduwe van Goris Frankzen, woonende te Westbroeck
 en getrouwt d(en) 21 Novembr(is)
 Anno M D C C X L I 1741
d(en) 12 JuniSijn inde week getrouwt Nicolaas Rudolff Dragen en Elisa-
 beth Beatrix Berger beijde wonende te Utrecht
d(en) 10 Dec(embris)Zijn in ondertrouw opgenomen Willem Teunis van Zijpveld
 j(ong)m(an) in Agtienhoven en Jacomijntje Versteegh j(onge)d(ochter) wonende aan
 den Maartensdijk deeze zijn getrouwt d(en) 31 Decemb(ris)
d(en) 17 Dec(embris)Zijn in ondertrouw opgenomen Hendrik Janssen Cremer j(ong)m(an)
 en Willemmijntje Cornelis Keulhorst en getrouwt 1742 d(en) 7 Januar(ius)
 A(nn)o M D C C X L I I 1742
d(en 8 Apr(il)Sijn in ondertr(ouw) opgenomen Gijsbert Thomassen Neef j(ong)m(an)
 en Marrigje Cornelis van Rosendaal j(onge)d(ochter) beijde uijt Achtienh(oven)
 en getrouwt d(en) 30 Apr(il)
 Op d(en) 3 Aug(usti) zijn in ondertrouw opgenomen Bastiaan Gerrits
26 Aug(usti)van Asperen j(ong)m(an) van Lopik en Maagje Peters van Putten
 j(onge)d(ochter) te Westbroeck en alhier getrouwt opd(en) 26 Aug(usti)
 Op den 16 Aug(usti) zijn in ondertrouw opgenomen Jan Cornelis
d(en) 9 Sept(embris)Schaaij weduwenaar van Emmigje Cornelis Duurkant en
 Marrigje Jans van Schaik j(onghe)d(ochter) beide in Achtienhoven en getrouwt d(en) 9 Sept(embris)
d(en) 11 Nov(embris)Op d(en) 21 Oct(obris) sijn in ondertrouw opgenomen Dirk Aartzen van
 der Woert weduwenaar en Claasje Jansen j(onge)d(ochter) wonende op Breu-
 kelveen en getrouwt d(en) 11 Nov(embris)
d(en) 25 ditoOp d(en) 11 Nov(embris) sijn in ondertr(ouw) opgenomen Dirk Teunis van Aspe-
 ren wed(uwenaar) en Teuntje de Kruif j(onge)d(ochter) van Schalkwijk en getrouwt
 op d(en) 25 dito
(Trouwen Westbroek NH 1742 blad 127)
 
 Op d(en) 18 Nov(embris) zijn in ondertrouw opgenomen Aart
D(en) 9 Decemb(ris)Janzen van Zijpvelt j(ong)m(an) en Neeltje Jacobs Vlug j(onge)d(ochter)
 beide wonende te Westbroek en getrouwt d(en) 9 Decembr(is)
 M D C C X L I I I 1743
 Op d(en) 21 Apr(il) sijn in ondertrouw opgenomen Hendrik
D(en) 12 MajCornelisse van der Woert j(ong)m(an) te Agtienhoven en Neeltje
 Jans van Zijpvelt j(onge)d(ochter) te Westbroek en getrouwt op d(en) 12 Maj
 Op d(en) 5 Maj sijn in ondertrouw opgenomen Hendrik Janse
D(en) 26 Majvan Schaijk j(ong)m(an) te Achtienhoven en Marrigje Cornelis j(onge)d(ochter)
 te Achtienhoven en getrouwt d(en) 26
 Op d(en) 26 Maj sijn in ondertrouw opgenomen Dirk Gerrits
 j(ong)m(an) van Maartensdijk en Gerrigje Peters j(onge)d(ochter) te Westbroek
 die vervolgens te Maartensdijk getrouwt zijn
D(en) 21 AprilZijn alhier getrouwt Jan Jacobse Schipper j(ong)m(an) en Jaapje Aris
 Bijl: j(onge)d(ochter) wonende onder Amstelveen, nadat zij wettig be-
 toon van haare onverhinderde geboden gebracht hadden, die
 getekent waren bij D(ominus) Corn(elis) Drankveld V(erbi)D(ivini)M(inister) te Amstelveen
d(en) 17 Nov(embris)Teunis Teunisse van Zijpvelt j(ong)m(an) en Evertje Mel-
 chers van Broek j(onge)d(ochter) van de Bild beijde wonende in Achtien-
 hoven
 M D C C X L I V 1744
d(en) 15 Nov(embris)Cornelis Gijsbertse de Jongh j(ong)m(an) te Westbroeck en Wijntjen
 Pieterse Vogel j(onge)d(ochter) in Achtienhoven
d(en) 6 Dec(embris)Johan Pieterse Hoogstraten j(ong)m(an) en Aaltje Jans van
 Oostveen j(onge)d(ochter) beijde wonende in Westbroek
ditoTijmen Gijsbrechtse Haarman j(ong)m(an) te Westbroek en
 Gerrigjen Cornelisse de Roij j(onge)d(ochter) van Doorn