Home Bronnen
(Trouwen Westbroek NH 1700 blad 103)
 
           Namen der personen, die in de K(er)k(e),
           van Westbroek, en Agthienhoven hare procla-
           matiŽn hebben gehad, en in den huwelijken
           staad bevestigd sijn geduurende den tijt
           van mij Blasius Pauw, als predikand t'ze-
           dert den jare 1700.
 
Feb(ruarij)Den 4 dito sijn alhier getrouwt Gijsberth Dolman j(ong)m(an) van
 Loosdregt en Metjen Aarts van Zijpveld j(onge)d(ochter) in Westbroek
 na vertoning van behoorlijke attestatie uijt Loosdreght.
 
 Den 25 feb(ruarij) sijn na exhibitie van attestatie uijt d'oude Loosdregt
 wettig getrouwt Cornelis Willemse de Rhoij j(ong)m(an) van Westbroek
 en Lizabeth Jans Coster jonged(ochter) van d'oude Loosdreght.
 
 Den 25 dito sijn Gijsbert Claassen j(ong)m(an) van Soest en Klaasie
 Bartholomeus j(onge)d(ochter) van Westbroek met attestatie, dat hare voor-
 stellingen sonder verhinderinge alhier gedaan waren, na Soest
 gaan trouwen.
 
 Den 10 Maart sijn alhier na vertoning van attestatie uijt de
 Nieuwe Loosdreght in den huwelijken staat bevestight Claas
 Teijmonsz j(ong)m(an) van de Nieuwe Loosdreght, en Anna Jans
 van der Woert j(onge)d(ochter) van Westbroek.
 
 Den 6 April attestatie gegeven aan Jan Nijssen Oostrom j(ong)m(an)
 van Cortehoef, en Annetie Willems de Rhoij j(onge)d(ochter) van Westbroek
 om tot Cortehoef te trouwen.
 
 Alle dese voorgaande sijn voor mijn tijd beginnende met den
 14 April o(ude) st(ijl) 1700 getrouwd.
 
 Den 6 April alhier ondertrouwd sijnde Hendrik Wulphen van
 Rosen-daal j(ong)m(an) in Agthienhoven, en Jannetje Lamberts van
 Amerongen j(onge)d(ochter) in Westbroek, sijn door mij als eerste paar in
 den staad des huwelijx op den 21 april bevestight.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1700 blad 104)
 
A(nno) 1700Den 18 Aug(ustus) sijn alhier na vertoning van behoorlijke attestatie,
 dat hare geboden tot Utreght onverhindert gegaan waren,
 in den huwelijken staat bevestight Johannes Maersman,
 en Catharina de Ridder
 
 Den 23 Novemb(er) sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 Thomas Hendrixe Neef jong(man) van Agthienhoven, en Metje
 Lammers van Schaijk jong(edochter) van Agthienhoven dewelke ook
 sonder verhinderinge op den 15 Decemb(er) hier getrouwt sijn.
 
 Den 30 Novemb(er) sijn alhier in ondertrouw opgenomen Gerrit
 Rutthen Oostveen jong(man) van Westbroek en Marietje Hendrix
 wed(uwe) van Joris Jansen, die in onse k(er)ke op den 15 Decemb(er)
 sonder verhinderinge sijn getrouwt.
 
 Den 24 xb (December) sijn bij ons in ondertrouw opgenomen Abram
 de Vries jong(man) van Utreght en Alida Pieternella Hakkius
 jong(edochter) van Leijden den welke na dat alvorens de huwelijx
 voorstellingen behoorlijk waren geschied attestatie is gege-
 ven om tot Utregt te mogen trouwen.
 
A(nno) 1701Den 9 April sijn bij ons in ondertrouw opgenomen Wouter
 Gijsbert van Leeuwen j(ong)m(an) van Utreght en Marigje Wil-
 lems Amerlings jong(edochter) van Westbroek dewelke na dat alvo-
 rens attestatie hadden vertoont dat hare geboden tot Utreght
 waren gegaan sonder verhinderinge in der staat de huwelijx
 sijn bevestigt.
 
 Den 19 April sijn alhier ondertrouwt Claas Jansen van
 Sporenberg j(ong)m(an) en Leijsje Gerrits van Schaijk j(onge)d(ochter) beijde
 van Westbroek die ook na dat alvorens hare uijtroepingen
 behoorlijk waren geschied in den huwelijken staat sijn
 bevestight.
 
(!)Den 4 xb (December) sijn alhier na vertoning van behoorlijke
 attestatie dat hare geboden in de Nieuwe Loosdreght
 onverhindert waren gegaan getrouwt Pieter Cornelissen
 Hoogstraten j(ong)m(an) van Westbroek en Jannetje Jans Oude-
 hein wed(uwe) van Dirk Pieterse de Noij.
 
 Den 12 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt Peeter Jansen
 j(ong)m(an) en Annigje Juries j(onge)d(ochter) beijde van Westbroek
 die ter behoorlijker tijt in huwelijken staat sijn
 bevestight
 
 Den 19 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt Gijsbert Jansen
 Haarman j(ong)m(an) van Westbroek en Elisabeth Wulven j(onge)d(ochter)
 van Agthienhoven w(elke) sonder verhindering ook in den
 staat des huwelijx bevestight sijn.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1702 blad 105)
 
A(nno) 1702Den 10 Feb(ruarij) sijn alhier ondertrouwt Cornelis Jacobsen
 Bosch j(ong)m(an) en Leijsje Willems de Rhoij j(onge)d(ochter) beijde van
 Westbroek die na behoorlijke attestatie van Mijdreght in
 den staat des huwelijx sijn bevestight.
 
 Den 28 Januarij sijn alhier ondertrouwt Jacob Barthen
 van Zeijpvelt j(ong)m(an) en Jannigje Aarts j(onge)d(ochter) beijde van
 Westbroek w(elke) ook sonder eenige verhinderinge op
 sijn tijt in den huwelijken staat sijn bevestight.
 
 Den 24 Maart sijn alhier In ondertrouw opgenomen
 Pieter Wulven j(ong)m(an) en Aaltje Jacobs j(onge)d(ochter) beijde van
 Westbroek, die ook onverhindert in den huwelijken
 staat sijn bevestight.
 
A(nno) 1703Den 3 Novemb(er) sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 Jacob Hendrixen Schipper jong(man) van Westbroek en
 Claasje Jacobs van Barneveld jong(edochter) van Agthien-
 hoven en sijn onverhindert in den staat des huwe-
 lijx bevestigt.
 
 Den 3 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt Willem Aartsen
 van Zeijl jong(man) van Westbroek en Jannigje Theunis
 Jonkhart jong(edochter) van Oostveen dew(elke) sonder eenige ver-
 hinderinge sijn getrouwt.
 
 Den 1 Decemb(er) sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 Jacob Jacobsen Schaij jong(man) van Westbroek en Metje
 Theunis int' Velt jong(edochter) dewelke onverhindert in den
 staat des huwelijx sijn bevestigt.
 
 Den xi (11) Novemb(er) 1702 (!) sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 Cornelis Aartsen jong(man) van Westbroek en Dirkie Ariens
 jonged(ochter) van Kokkinge en sonder verhinderinge getrouwt
 den x (10) Decemb(er).
 
 Den 13 Januarij 1703 sijn alhier wettig ondertrouwt Jan
 Claassen jong(man) van Weesper Casper en Theuntje Hendrix
 jonged(ochter) van Agthienhoven en is haar attestatie gegeven om
 te Weesp te trouwen.
 
 Den 2 Februarij 1703 sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 Thomas Gerritse van Hossevoort jong(man) van de Groene Kand
 en Feijgje Jans jonged(ochter) van Agthienhoven, welke op den
 18 dito hier in den staat des huwelijx sijn bevestigt.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1704 blad 106)
 
A(nno) 1704Den 3 Augusti sijn alhier op vertoogh van behoorlijke
 attestatie van Maersen Jan Barentse van Vlissinge
 en Aaltje Nijsen van (der) Kemp.
 
 Den 18 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt en den 9 Novemb(er)
 in den huwelijke staat bevestigt Jacob Korsen weduw(naar)
 van Maria Dirx de Wit wonende onder Breukelen
 Proosdij geregt en Dirkie de Rhoij jonded(ochter) van Westbroek.
 
 Den 15 Novemb(er) sijn hier ondertrouwt en den 7 Decemb(er)
 in den staat des huwelijx behoorlijk ingezeegent Dirk
 Hendrixe van (der) Woert jong(man) van Westbroek en Agnietje
 Willems van (der) Vlied jonged(ochter) van Marseveen.
 
A(nno) 1705Den 15 Feb(ruarij) sijn hier op vertoog van behoorlijke attestatie
 van Emenes Buijtendijx getrouwt Johannes Egberts
 Spijker jong(man) van Vrieseveen en Niesje Gerrits jon-
 ged(ochter) van Oostveen.
 
 Den 21 Maart sijn hier ondertrouwt en den 5 April in den
 huwelijken staat bevestight Aalberth Jansen Thekink
 jong(man) van DinxperloŽn en Lena van Wenthe jong(edochter) van
 Westbroek
 
 Den 27 Decemb(er) 1704 (!) sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 en vervolgens getrouwt Jacob Barthen wed(uwnaar) van Jannigie
 Aarts en Gijsbertie Goosense van Bemmel jonged(ochter) van
 Westbroek.
 
 Den 13 April sijn alhier op vertoog van Attestatie dat
 de geboden tot Utrecht behoorlijk waren gegaan getrouwt
 Jacob Verbeek jong(man) en Beatrix van Hees jong(edochter) beijde
 van Utrecht.
 
 Den 26 April sijn op vertoning van behoorlijke attesta-
 tie alhier getrouwt Hendrik Dirxen jong(man) wonende
 op Maartensdijke en Claasie Pieters van der Woert
 jong(edochter) van Agthienhoven.
 
 Den 3 Maij sijn alhier Gerrit van Albesloo en Tanneken
 Wolters op attestatie van Wenterswijk getrouwt.
 
 Den 23 Maij sijn hier ondertrouwt en den 14 Junij in den
 huwelijken staat bevestigt Jacob Hermense weduw(naar)
 van Jannigie Jans en Peetertje Jacobs weduwe van
 Theunis Gerritse van Voort.
 
 Den 20 Junij sijn hier in ondertrouw opgenomen Cors
 Jacobse jong(man) van Banbrug en Jacobie Jans Schaij
 jonged(ochter) van Westbroek en is haar attestatie gegeven
 om tot Weesp te mogen trouwen.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1705 blad 107)
 
A(nno) 1705Den 15 Aug(ustus) sijn alhier ondertrouwt Wouter Roelen Tobber
 jong(man) van Agtienhoven en Barbara Jansen jonged(ochter) van
 Cooten welke attestatie is gegeven om tot Utrecht te mogen
 trouwen.
 
 Den 17 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Theijs Hendrixen jong(man) van Zoest en Dirkie Harmens
 weduwe van Jan Rutthen.
 
 De 31 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Dirk Claassen Voort jong(man) en Ariaentje Gerrits jonged(ochter)
 beijde van Westbroek.
 
 Den 6 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt Cornelis Wulven
 van Rosendaal jong(man) en Aletje Theunis van der Voort
 jonged(ochter) beijde van Agtien-hoven; item Gijsbert Ariense
 van Oostveen jong(man) en Catharina Cornelis van Amerongen
 jonged(ochter) beijde van Westbroek.
 
 Den 14 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens ge-
 trouwt Arij Gerritsen laast weduwen(aar) van Emmigie Wil-
 lems en Neeltje Cornelis jonged(ochter) van Tien-hoven.
 
A(nno) 1706Den 2 Januarij sijn alhier ondertrouwt Hermannus van
 Snellenberg jong(man) van Westbroek en Neeltje Bastiaansen
 de Clerk jonged(ochter) van de Vaart en is aen haar attestatie
 gegeven om tot Utrecht te trouwen.
 
 Den 3 April sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Jan van der Beets jong(man) van Simonshaven vaandrig onder t'
 Regiment van de Generaal Majoor Lindeboom en Wilhelmina
 Johanna Cornelia Ripperda jonged(ochter) van Westbroek.
 
 Den 7 Aug(ustus) sijn alhier ondertrouwt Jacob Jansen jong(man) van
 Westbroek en Wijntje Jans jonged(ochter) van Breukelen en is
 aen haar attestatie gegeven om tot Breukelen te mogen
 trouwen.
 
 Den 7 Septemb(er) sijn alhier op vertoog van behoorlijke atte-
 statie van Amsterdam getrouwt Hendrik Goris Kruijssing
 en Aaltje van Vlissinge.
 
 Den 20 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens
 getrouwt Willem Meijndertse jong(man) van Banbrug en
 Haasje Hendrix jonged(ochter) van Westbroek.
 
A(nno) 1707Den 8 Januarij sijn alhier ondertrouwt en vervolgens
 getrouwt Jacob Barthen laast weduwenaar van Gijs-
 bertie Gosense van Bemmel en Wijntie Hendrix weduwe
 van Cornelis Peeterse t' Vogel.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1707 blad 108)
 
A(nno) 1707Den 10 Januarij sijn alhier op vertoog van behoorlijke
 attestatie van Utrecht getrouwt Johan van Weede
 weduwenaar van Maria de Gone en Walborg Margareta
 van Alendorp.
 
 Den 22 Januarij sijn alhier ondertrouwt en getrouwt
 Reijnier Jacobsen Hoppenbrouwer jong(man) van Harwijnen
 en Birgie Peeters jonged(ochter) van Westbroek.
 
 Den 10 Maart Dirk Claassen Voort weduwenaar van
 Jaantje Gerrits en Annigie Wulven weduwe van Cors
 Jansen van de Ha, alhier ondertrouwt en den 3 April
 getrouwt.
 
 Den 9 April sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Peeter Huijgen jong(man) van Maartens-dijke en Neeltje
 Hendrix weduwe van Splinter Claassen.
 
 Den 21 Meij sijn alhier ondertrouwt en op den 12 Junij
 getrouwt Jacob Hendrixen Vlug jong(man) en Barbara Joosten
 van de Meere beijde van Westbroek.
 
 Den 28 Aug(ustus) attestatie gegeven aan Hendrik Maurits van
 Weede en Catharina Hendriette van Weede om op het Waal
 te trouwen.
 
 Den 27 Aug(ustus) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Gijsbert Jansen Vlug jong(man) van Westbroek en Elsje
 Gerrits Verkroost jonged(ochter) wonende aldaar.
 
 Den 18 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt Barent Jorissen
 weduwenaar van Annigie Claas van Gerds en Aaltjen
 Gijsbertse Baars jonged(ochter) van de Bilt en is aen haar
 attestatie gegeven om op Maartensdijke te trouwen.
 
 Den 19 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens
 getrouwt Jan Claassen Heijn jong(man) en Aletje Cornelis
 t' Vogel jonged(ochter) beijde van Westbroek.
 
 Den 31 xb (December) sijn alhier ondertrouwt en getrouwt Dirk
 Jansen van Sporenberg jong(man) van Westbroek en Pie-
 tertje Lammers jonged(ochter) van Ridderdorp.
 
A(nno) 1708Den 5 Januarij sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Claas Hendrixen Vlug jong(man) van Westbroek en Feijgie
 Willems de Jong jonged(ochter) van Loos-dregt.
 
 Den 14 Januarij sijn alhier ondertrouwt Gerbert Teijmensen
 Manten jong(man) van de Nieuwe Loosdrecht en Deliaantje
 Lammers van Schaijk jonged(ochter) van Agtien-hoven en is aan
 haar attestatie gegeven om op de Nieuwe Loosdregt te
 mogen trouwen.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1708 blad 109)
 
A(nno) 1708Den 3 Feb(ruarij) sijn alhier in ondertrouw opgenomen Lubbert Jansen
 van Zeijpvelt jong(man) van Agtien-hoven en Isabella van Olthuijsen
 weduwe van Jan Aartsen en is haar attestatie gegeven om tot
 Maartens-dijke te trouwen.
 
 Den 9 Junij sijn alhier ondertrouwt Gerrit Balthen van Ame-
 rongen jong(man) van Westbroek en Annigie Theunis Kaal jonged(ochter)
 van Baren en is haar attestatie gegeven om elders te mogen
 trouwen.
 
 Den 11 Aug(ustus) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Jan Jacobsen jong(man) van Agtien-hoven en Aaltje Gijsberts
 Dolman jonged(ochter) van de Nieuwe Loos-dreght.
 
 Den 6 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt Pieter Barentse jong(man) van
 Puttens en Gerrigie Barthen jonged(ochter) van Scharpenseijl en
 is aan haar attestatie gegeven om tot Utrecht te trouwen.
 
 Den 17 Octob(er) sijn alhier getrouwt Blasius Pauw Eccl(esiastes) in
 loco en Isabella Cornelia van Weede na dat alvorens op
 den 28 Septemb(er) hier waren ondertrouwt.
 
 Den 23 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Gijsbert Willemse van Zeijpvelt jong(man) en Marigie Corsen
 van der Ha jonged(ochter) beijde van Agtien-hoven; item Jan Juriaanse
 van Schaijk jong(man) van Agtien-hoven en Leijsie Hendrix de Rhoij
 jonged(ochter) van Westbroek.
 
A(nno) 1709Den 23 Feb(ruarij) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Pieter Willemse de Greef jong(man) en Marigie Hendrix Schouten
 jonged(ochter) beijde van Westbroek.
 
 Den 13 April sijn alhier ondertrouwt en vervolgens getrouwt
 Theunis Willemse van Zeijpvelt jong(man) van Agtien-hoven en
 Gerrigie Theunis van Dijk jonged(ochter) van Driebergen.
 
 Den 20 April sijn alhier ondertrouwt Creijn Jansen weduw(naar)
 van Grietie Schouten en Neeltje Hendrix Heijn jonged(ochter) van
 Agtien-hoven.
 
A(nno) 1710Den 1 Jan(uarij) sijn alhier ondertrouwt Jan Hendrixen weduwen(aar)
 van Annetje Claas wonende op Emmenes Buijtendijx en
 Vrouwtje Gerrits jonged(ochter) van Westbroek en is aen haar
 attestatie gegeven om op Emmenes te mogen trouwen.
 
 Den 15 Maart sijn alhier ondertrouwt Jan Jorissen jong(man)
 en Marigie Jans van (der) Woerd jonged(ochter) beijde van Westbroek
 dewelke alhier op den 6 April sijn getrouwt.
 
 Den 23 Maart sijn alhier getrouwt Gerrit Barthen j(ong)m(an)
 van Agthien-hoven en Hendrikie Theunis jonged(ochter) van
 Marsseveen.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1710 blad 110)
 
A(nno) 1710Den 29 Maart sijn alhier ondertrouwt Cornelis Gosense
 van Bemmel jongm(an) en Emmigie Cornelis van Schaijk
 jonged(ochter) beijde van Westbroek en sijn deselven alhier ge-
 trouwt op den 13 April.
 
 Den 10 Maij sijn alhier ondertrouwt en op den 25 Meij ge-
 trouwt Jan Jansen Haarman laast weduw(naar) van Aaltje Jans
 en Niezie Jans weduwe van Jan Cornelissen.
 
 Den 21 Junij sijn alhier in ondertrouw opgenomen Gijsbert
 Jansen Haarman weduw(naar) van Leijsie Wulven en Em-
 migie Lammers weduwe van Huijg Theunissen en getrouwt
 den 13 Julij.
 
 Den 14 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt Aart Tijmense
 jong(man) van Westbroek en Leijsie Hendrix jonged(ochter) van Ag-
 thien-hoven; en op den 30 dito getrouwt.
 
 Den 27 xb (December) sijn alhier in ondertrouw opgenomen Dirk
 Wulven van Rosendaal jong(man) en Annigie Hendrix Neef
 jonged(ochter) beijde van Agthien-hoven en op den 18 Jan(uarij) 1711
 alhier getrouwt.
 
A(nno) 1711Den 25 Jan(uarij) sijn op vertoog van attestatie van te Aa alhier
 getrouwt Jacob Theunissen Voort jong(man) tot Agthien-hoven
 en Grietje Jacobs Oostrum jonged(ochter) van Naarden.
 
 Den 17 April sijn alhier in ondertrouw opgenomen Willem
 van Wankom weduwen(aar) van Maria Groeneveld en Lena
 Swagers jonged(ochter) van Utrecht aen welken den 3 Maij
 attestatie is gegeven om tot Utrecht te trouwen.
 
 Den 12 Septemb(er) sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 en den 27 dito getrouwt Jan Lammertsen van Schaijk
 j(ong)m(an) van Agthien-hoven en Neeltje Hendrix laast
 weduwe van Peeter Huijgen.
 
 Den 22 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens
 getrouwt Govert Jansen Cuijper weduw(enaar) van Annigie
 Seldenrijk en Annigie Peeters van der Woerd j(onge)d(ochter) van
 Agthien-hoven.
 
A(nno) 1712Den 1 April sijn alhier ondertrouwt en met Attestatie
 van hier op de Blauwe Capel getrouwt Jan Hendrixen
 de Rhoij j(ong)m(an) van Westbroek en Gerrigie Theunis j(onge)d(ochter)
 van de Groene Kan.
 
 Den 15 April sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 en vervolgens getrouwt Gosen Aartse van Zeijl j(ong)m(an)
 en Divertje Gerrits j(onge)d(ochter) beijde van Westbroek.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1712 blad 111)
 
A(nno) 1712Den 13 April sijn alhier ondertrouwt Isaak Mesman
 j(ong)m(an) van Utrecht en Geertruij Verhagen j(onge)d(ochter) wonende
 onder Agthien-hoven en met attestatie van hier tot
 Utrecht getrouwt.
 
 Den 7 Junij sijn alhier met behoorlijke attestatien van
 Maarsen komen trouwen de heer Willem van den Berg
 en Juff(rouw) Agatha Arends Witsen.
 
A(nno) 1713Den 6 Januarij sijn alhier ondertrout en op den 22 dito
 vervolgens getrout Mathijs Hendrixen weduw(enaar) van
 Dirkje Hermens en Grietje Jans jonged(ochter) van Westbroek.
 
 Den 25 Maart sijn alhier ondertrout en op den 16 April
 getrouwt Aart Cornelissen jong(man) wonende onder Agtien-
 hoven en Maggeltje Peeters jonged(ochter) van buijten de
 Weert.
 
 Den 8 April sijn alhier ondertrouwt en op den 23 dito
 getrouwt Gijsbert Lucassen jong(man) van Westbroek en
 Neeltje Jans jonged(ochter) van Maartens-dijk.
 
 Den 26 Aug(ustus) sijn alhier ondertrout Jacob Martense j(ong)m(an)
 en Marigie Peeters j(onge)d(ochter) van Westbroek en is haar attesta-
 tie gegeven om elders te mogen trouwen.
 
 Den 3 Septemb(er) sijn op vertoog van behoorlijke attesta-
 tie alhier getrouwt Jonathan Baak en Johanna Schas
 
 Den 23 Septemb(er) sijn alhier ondertrouwt en den 15 Octob(er)
 getrouwt Goris Fransen weduw(naar) van Annigie Jans en
 Geertje Jans jonged(ochter) van de Agterweetering.
 
 Den 13 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt en den 12 Novemb(er)
 getrouwt Dirk Swiering weduw(naar) en Bernardina van
 Ottesteijn jonged(ochter) van Zutphen.
 
 Den 20 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt en den 5 Novemb(er)
 getrouwt Wouter Peelen jong(man) en Annigie Jacobs weduw(e)
 van Hendrik Juriaans beijde wonagtig in Agtien-hoven.
 
 Den 4 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en vervolgens
 getrouwt Cornelis Thijmense jong(man) van Westbroek
 en Hendrikje Cornelis jonged(ochter) van Maartens-dijk.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1714 blad 112)
 
A(nno) 1714Den 28 Januarij sijn alhier getrouwt (!) en vervolgens
 getrouwt Cornelis Jansen jong(man) van Westbroek en
 Trijntje Jans jonged(ochter) van Amstelveen.
 
 Den 4 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt en op den 23 dito
 getrouwt Philippe Le Heule j(ong)m(an) en Pieternella
 Struijs verclarende haar dochtertje omtrent 3 jaren out
 en genaamt Maria voor egt te houden.
 
 Den 20 Octob(er) sijn alhier ondertrouwt en den 11 Novemb(er)
 getrouwt Claas Jansen j(ong)m(an) en Judith Dirxe j(onge)d(ochter)
 beijde van Westbroek.
 
A(nno) 1715Den 9 Feb(ruarij) sijn alhier ondertrouwt en den 9 Maart
 getrouwt Gosen Claassen jong(man) van Westbroek en
 Marigie Maesen j(onge)d(ochter) van Hoeflaken.
 
 Den 23 Maart sijn alhier in ondertrouw opgenomen
 en den 13 April getrouwt Jan Dirxen jong(man) van de
 Groene Kan en Evertje Cornelis jonged(ochter) van Westbroek.
 
 Den 22 April sijn alhier op hun attestatie van Utrecht
 getrouwt Jan de Breij en Jacobje Jans.
 
 Den 10 Maij sijn alhier ondertrouwt en op den 26 dito
 getrouwt Wouter Jansen jong(man) en Annigie Theunis
 weduw(e) van Gerrith Balthen beijde wonagtig in
 Westbroek.
 
 Den 18 Maij sijn alhier ondertrouwt en den 9 Junij
 getrouwt Cornelis Jansen jong(man) van de Agterweete-
 ring en Aartje Splinters jonged(ochter) van Agtienhoven.
 
 Den 8 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en op den 1
 Decemb(er) getrout Buijs Jansen jong(man) van Westbroek
 en Jakemijntje Gerrits jonged(ochter) alhier wonagtig.
 
A(nno) 1716Den 16 Maij sijn alhier ondertrouwt en den 7 Junij
 getrouwt Jacob Jansen jong(man) van de Agterweeteringe
 en Neeltje Lucas jonged(ochter) van Westbroek.
 
 Den 17 Julij sijn alhier ondertrouwt en den 2 Aug(ustus)
 getrouwt Pieter Joosten weduw(naar) van Mensje Gijs-
 berts en Dirkje Jans de Greef jonged(ochter) van Westbroek.
 
 Den 6 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en den 29 9b (November)
 getrouwt Cornelis Jansen jong(man) van Westbroek en
 Eijgie Huijgen van Nieucoop wonende alhier.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1716 blad 113)
 
A(nno) 1716Den 14 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en op
 den 6 Decemb(er) getrouwt Abel Barentse van der
 Vliet jong(man) en Stephania Peeters jonged(ochter) beijde
 wonende alhier.
 
 Den 4 xb (December) sijn alhier ondertrouwt en den 27 xb (December)
 getrouwt Cornelis Pieterse van Segwart jong(man) van
 Cortehoeff en Jannigie Teunis van Ledenburg weduwe
 van Ruth Barentse.
 
A(nno) 1717Den 30 Jan(uarij) sijn alhier ondertrouwt en den 21 Feb(ruarij)
 getrouwt Jacob Barthen laast weduw(naar) van Wijntje
 Hendrix en Neeltje Dirx jonged(ochter) van Westbroek.
 
 Den 8 Maij sijn alhier ondertrouwt en den 30 Maij
 getrouwt Peeter Goijaartz van Schaijk jong(man) en
 Nelligie Lucas jonged(ochter) beijde van Westbroek.
 
 Den 12 Junij sijn alhier ondertrouwt en den 27 Junij
 getrouwt Jan Aartsen van Zijpvelt jong(man) en Marigie
Sijn alhierCornelis Boelhouwer jonged(ochter) beijde van Westbroek.
op den 19 xb
(December)Den 26 Julij sijn op vertoog van attestatien so van
getrouwt Ger-Maastricht als van Utrecht alhier getrouwt
rit EvertsenJohannes Vos weduw(naar) predikant te Maastricht
en Aartje vanen Jacoba Susanna de Reuver jonged(ochter) van Utrecht.
(der) Geleijn.
 Den 7 Novemb(er) sijn alhier op vertoog van
 attestie van Utrecht getrouwt Claas Wool(-?)
 Schot en Gijsbertje van den Borre.
 
A(nno) 1718Den 14 April sijn alhier ondertrouwt Geurt
 Jansen jongm(an) en Claasje Bartholameus
 weduwe van Gijsbert Claassen beijden won(agtig)
 onder Agthien-hoven en op den 6 Junij
 getrouwt.
 
 Den 7 Jan(uarij) sijn alhier ondertrouwt Aalbert Cornelisz
 j(ong)m(an) van Huijssen en Grietje Hendrix j(onge)d(ochter) van Agthien-
 hoven en is aen haar op den 4 Feb(ruarij) attestatie gegeven
 om tot Huijssen te trouwen.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1719 blad 114)
 
 Sijn alhier ondertrouwt op den 25 Nov(ember) 1718
A(nno) 1719en vervolgens getrouwt Gijsbert Hendrixz
 j(ong)m(an) van Westbroek en Peetertje Cornelis j(onge)d(ochter)
 van Maren.
 
 Sijn alhier op den 23 Feb(ruarij) ondertrouwt en op
 den 19 Maart getrouwt Jan Luijten j(ong)m(an) van
 Thien-hoven en Haasje Cornelis j(onge)d(ochter) van
 Agthien-hoven.
 
 Sijn alhier op vertoog van attestatie van Ouder-
 kerk op den 19 Feb(ruarij) getrouwt Elbert Lambertz
 van Paddenburg jongman en Divertje Ariensz
 j(onge)d(ochter) van Westbroek.
 
 Sijn alhier op den 22 Maart ondertrouwt en op
 den 10 April getrouwt Jacob Coen-raatz j(ong)m(an)
 wonende in de Watergraafsmeer en Annigie
 Ariensz j(onge)d(ochter) van Westbroek.
 
 Sijn alhier op den 7 Maij na vertoog van attes-
 tatie van Breukelen getrouwt Pieter Wouden-
 berg j(ong)m(an) en Maria Blok j(onge)dogter.
 
 Sijn alhier op den 5 Maij ondertrouwt en op
 den 29 dito getrouwt Gijsbert Janssen Haar-
 man laast weduw(naar) van Emmigie Lammers en
 Jannigie Jans j(onge)d(ochter) van Westbroek.
 
 op den 8 Decemb(er) sijn alhier ondertrouwt en
 op den 25 dito getrouwt Aalbert Cornelissen
 van der Lee j(ong)m(an) en Emmigie Ariens j(onge)dogter
 van Westbroek.
 
A(nno) 1720Sijn alhier op den 30 Novemb(er) ondertrout
 Cornelis Janssen Busch en Emmigie Cor-
 nelis weduwe van Cornelis Goosense
 van Bemmel en op den 15 Decemb(er) hier
 getrout.
 
A(nno) 1721Op den 5 April sijn alhier ondertrout en
 op den 27 dito getrout Willem Hendrixen
 weduw(naar) van Jannigie Melkeren en
 Neeltje Cornelis weduwe van Arij
 Gerritsen.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1721 blad 115)
 
A(nno) 1721Sijn alhier ondertrouwt Willem Teunisze
 Lelijvelt weduw(naar) van Annigie Crijnen en
 Metje Bartholomeus jonged(ochter) van Agthien-
 hoven en op den 16 Novemb(er) getrouwt.
 
 item op den 24 Octob(er) sijn alhier onder-
 trouwt Evert Gerritze Smit jong(man) van
 Westbroeck en Neeltje Rutten jonged(ochter)
 van Agthienhoven en op den 9 Novemb(er) ge-
 trouwt.
 
 Zijn alhier op den 27 Decemb(er) ondertrouwt
 Jacob Rutten jong(man) en Annigie Cornelis
 jonged(ochter) beijde van Agthienhoven en op
 den 11 Jan(uarij) 1722 getrouwt.
 
 Zijn alhier op den 11 April ondertrouwt
 Wouter Rutten jong(man) van Bunschoten en
 Marigie Maasen weduwe van Goossen
 Claasze en op den 10 Maij getrouwt.
 
 Zijn alhier op den 8 Maij ondertrouwt
 Bernardus Roebers jong(man) van Utrecht
 en Gerrigie Swiering jonged(ochter) van Agthien-
 hoven en op den 24 Maij getrouwt.
 
A(nno) 1722Zijn alhier op vertoog van behoorlijke attestatie
 getrouwt op den 26 Julij Hendrick van der Weij
 j(ong)m(an) en Marigie Pas j(onge)d(ochter) beijde wonende tot
 Zuijlen.
 
 Zijn alhier ondertrouwt op den 30 Octob(er) Goossen
 Cornelisz Hoogstraten j(ong)m(an) en Aaltje Dirx van
 Buuren j(onge)d(ochter) beijde van Westbroeck en op
 den 22 Novemb(er) getrouwt.
 
 Op den 14 Novemb(er) sijn alhier ondertrouwt en
 op den 6 Decemb(er) getrouwt Theunis Huijgen j(ong)m(an)
 en Magtelt Peeters van Velsen beijde
 wonende in Westbroeck.
 
A(nno) 1723Zijn alhier op den 13 Maart ondertrouwt en op den
 4 April getrouwt Barent Rhutten j(ong)m(an) van Agt-
 thien-haven en Emmigie Cornelis laast weduwe
 van Cornelis Jansz Busch.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1723 blad 116)
 
A(nno) 1723Zijn alhier op den 13 Maart ondertrouwt
 en op den 11 April getrouwt Willem Barentse
 van Bemmel j(ong)m(an) van Buijten-veldert en
 Leuntje Cornelis j(onge)d(ochter) van Agthien-hoven.
 
 Zijn alhier op de 3 April ondertrouwt en op
 den 25 dito getrouwt Cornelis Hendrixen Wijnen
 j(ong)m(an) en Susanna Cornelis van Ouden j(onge)d(ochter) beijde
 van Agthien-hoven.
 
 Zijn op vertoog van behoorlijke attestatie van
 Zeijst op den 2 Maij alhier getrouwt Hendrik
 Verbeek j(ong)m(an) en Hendrikje Cornelis j(onge)d(ochter).
 
 Zijn alhier op den 3 Julij ondertrouwt en op den
 18 dito getrouwt Jan Jacobse van Zeijpvelt j(ong)m(an)
 en Jacobje Willems weduwe van Pieter Corne-
 lisz 't Vogel.
 
 Zijn alhier op den 19 Novemb(er) ondertrouwt en
 op den 12 xb (December) getrouwt Arij Hendrixen van Dijl
 j(ong)m(an) van Camerijk en Trijntje Jans Bakker
 weduwe van Cornelis Janssen de Greef.
 
 Zijn alhier op den 20 Novemb(er) ondertrouwt
 en op den 12 xb (December) getrouwt Hendrik Wulven
 weduwen(aar) van Jannigie Lammerts en Annigie
 Ariens Blonk wonende alhier.
 
A(nno) 1724Zijn alhier met attestatie van Thienhoven
 getrouwt op den 27 Feb(ruarij) Gerrit Teunisse van (der)
 Voort j(ong)m(an) van Agt-thienhoven en Aaltje
 Ariensse j(onge)d(ochter) van Marseveen.
 
 Zijn alhier op den 17 Maart ondertrouwt en
 op den 9 April getrouwt Cornelis Peeterse
 j(ong)m(an) en Grietie Hendrix j(onge)d(ochter) beijde van
 Agt-thien-hoven.
 
 Zijn alhier op den 24 Maart ondertrouwt en
 op den 23 April getrouwt Pieter Jutiaanse
 van Schaijk j(ong)m(an) en Neeltje Ariens j(onge)d(ochter) beijde
 van Agt-thienhoven.
 
 Zijn alhier op den 28 April ondertrouwt en
 op den 21 Maij getrouwt Thijmen Gerritse van
 Oort j(ong)m(an) wonende tot Maartensdijke en Marigie
 Aarts j(onge)d(ochter) van Agt-thien-hoven.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1724 blad 117)
 
A(nno) 1724Zijn alhier op den 26 Maij ondertrouwt
 en op den 18 Junij getrouwt Claas Willemse
 van Oostveen j(ong)m(an) van de Groene Kan en
 Maagie Hendrix Wijnen j(onge)d(ochter) van Agt-
 thien-hoven.
 
A(nno) 1725Zijn alhier op den 21 Feb(ruarij) ondertrouwt
 en op den 18 Maart getr(ouwt) Jan Janssen Oucoop
 j(ong)m(an) van Nederhorst en Marigie Ariense
 de Rhoij j(onge)d(ochter) van Westbroek.
 
 Zijn alhier op den 23 Maart ondertrouwt en
 op den 15 April getr(ouwt) Peeter Lammertse j(ong)m(an)
 van Hude bij Emmerik en Willempje Cor-
 nelis j(onge)d(ochter) van Zoest beijde won(ende) alhier.
 
 Zijn alhier op vertoog van behoorlijke Atte-
 statie van Zuilen getr(ouwt) op den 1 April
 Lambert Corneliz j(ong)m(an) en Neeltje Blom
 j(onge)d(ochter). (van Oostveen, bij hem door een ander erbij gezet!)
 
 Zijn alhier op den 20 April ondertrouwt
 en op den 10 Maij getr(ouwt) Jan Cornelisz j(ong)m(an)
 en Gerrigie Thomas Neef j(onge)d(ochter) beijde won(ende)
 alhier.
 
 Op den selven dito zijn alhier ondertrouwt
 en den 20 Maij getr(ouwt) Dirk Hermense van
 Dulst weduw(enaar) van Dirkje van Dito en
 Catharijntje Jacobs beijde won(ende) alhier.
 
Een mis-Zijn alhier op den 13 April 1726 ondertrouwt
stelling wanten op den 28 getrouwt Cornelis Wijnen
moet komenj(ong)m(an) en Reijertje Jacobs j(onge)d(ochter) wonende al-
fol(io) versohier.
 
 Dito alhier ondertrouwt en op den 28 Apr(il)
 1726 getrouwt Jacob Ariense j(ong)m(an) en Aaltje
 Theunis j(onge)d(ochter) beijde wonende onder Agt-
 thien-hoven.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1725 blad 118)
 
A(nno) 1725Den 8 Aug(ustus) zijn alhier ondertrouwt en op
 den 25 dito getrouwt Gerrit Ariense j(ong)m(an)
 en Maagie Gerritz j(onge)d(ochter) beijde van West-
 broek.
 
 Den 1 Novemb(er) zijn alhier ondertrouwt
 en op den 25 dito getrouwt Cornelis Huij-
 bertse weduw(enaar) van Fransje Jans en
 Willempje Ariens j(onge)d(ochter) van Westbroek.
 
 Den 16 dito zijn alhier ondertrouwt en
 op den 2 Decemb(er) getrouwt Jan Cornelis-
 se Schaij j(ong)m(an) van Agt-thien-hoven en
 Emmigie Cornelis Duurkant j(onge)d(ochter) van de
 Groene Kan.
 
A(nno) 1726Den 27 Decemb(er) zijn alhier ondertrouwt en
 op den 19 Jan(uarij) 1727 getrouwt Dirk Teunisse
 van Asperen j(ong)m(an) en Niezje Jans laast
 weduwe van Jan Janssen beijde wonende
 alhier.
 
A(nno) 1727Den 9 Jan(uarij) zijn alhier ondertrouwt Joost
 Willemse Donkervliet j(ong)m(an) van Nigte-Vegt
 en Maagie Hendrix van Dijk j(onge)d(ochter) van
 Maartensdijke en op den 1 Feb(ruarij) attestatie
 gegeven om op Nigte-Vegt te trouwen.
 
 Den 10 Octob(er) zijn alhier ondertrouwt Hen-
 drik Hendrixe de Jong j(ong)m(an) en Maagie Splin-
 ters Snel j(onge)d(ochter) beijde van Westbroek en op
 den 2 Novemb(er) getrouwt.
 
 Den 16 Novemb(er) zijn alhier met attestatie van
 Amsterdam getrouwt Jan van Dam en Anna
 Willems.
 
 Den 22 Novemb(er) zijn alhier ondertrouwt en
 op den 14 xb (December) getrouwt Hendrik Jorissen j(ong)m(an)
 en Marigie Dirx j(onge)d(ochter) beijde van Westbroek.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1727 blad 119)
 
Decemb(er)Zijn alhier ondertrouwt op den 13 dito
 Jan Claassen j(ong)m(an) van Westbroek en Claas-
 ie Pieters j(onge)d(ochter) van Emnes Buijten-dijks en
 op den 4 Januarij 1728 getrouwt.
A(nno) 1728
Feb(ruarij)Den 1 dito zijn alhier op vertoog van attesta-
 tie van Loenen getrouwt Willem Jacobz
 Backer j(ong)m(an) en Jannetje Willems Advo-
 caat j(onge)d(ochter).
April
 Den 9 dito zijn alhier ondertrouwt Willem
 Gerritze van Beest j(ong)m(an) en Maritje Cor-
 nelisse j(onge)d(ochter) en op den 2 Maij getrouwt.
 
 Den 17 dito zijn alhier ondertrouwt en
 op den 9 Maij getrouwt Cornelis Huijbertse
 Verkerck laast wedu(wenaar) van Willempje Ariens
 en Machtelt Peeters weduwe van Teunis
 Huijgen.
 
Ocotb(er)Den 15 sijn alhier ondertrouwt en den 7 Novemb(er)
 getrouwt Dirk Cornelissen van der Woert j(ong)m(an) en
 Gerrigie Hendrix van Dijk j(onge)d(ochter) bijde wonende in
 Agthien-hoven.
 
Novemb(er)Den 19 dito sijn alhier ondertrouwt en den 12
 December getrouwt Peeter Teunisse Louman j(ong)m(an)
 van Eemnes Binnendijx en Marigie Gijsberts
 Wijnen j(onge)d(ochter) van Westbroek.
A(nno) 1729
FebruarijDen 4 dito sijn alhier ondertrouwt Cornelis
 Willemse Timmer j(ong)m(an) van de Groene Kan en
 Aartje Peeters van der Woert j(onge)d(ochter) van Agthien-
 hoven en zijn met attestatie van hier op de Blauw
 Capel getrouwt.
 
MaijDen 1 dito zijn alhier op vertoog van attestatie
 van Utrecht getrouwt Hendrik van Beek en
 Catharina Metman.
 
JunijDen 3 dito zijn alhier ondertrouwt en op den
 19 dito getrouwt Toom Janssen j(ong)m(an) en Peetertje
 Gerrits wed(uwe) van Cornelis Ceulhorst bijde
 wonende in Agthien-hoven.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1729 blad 120)
A(nno) 1729
AugustijDen 5 dito zijn alhier ondertrouwt en den
 28 dito getrouwt Willem Cornelissen j(ong)m(an) van
 Zoest en Cornelia Claasse j(onge)d(ochter) van Schalkwijk.
 
 Den 13 dito zijn alhier ondertrouwt en den
 28 dito getrouwt Hendrik van Schaijk j(ong)m(an) en
 Aartje Jacobs j(onge)d(ochter) van Westbroek.
 
Septemb(er)Den 2 dito zijn alhier ondertrouwt en op den
 25 dito getrouwt Cornelis Gijsbertse Wijnen
 j(ong)m(an) en Aaltje Gijsbertse van Zijpvelt j(onge)d(ochter)
 wonende alhier.
 
Novemb(er)Den 4 dito zijn alhier ondertrouwt en op den
 27 dito getrouwt Jan Hendrikz Manesse j(ong)m(an)
 en Annigie Cornelis Schaij j(onge)d(ochter) bijde wonende
 in Agthien-hoven.
 
Decemb(er)Den 17 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den 8 Jan(uarij) 1730 getrouwt Peeter Janssen Win-
 gelaar j(ong)m(an) en Jacobje Teunis van Zijpvelt
 j(onge)d(ochter) bijde wonende in Agthienhoven.
A(nno) 1730
FebruarijDen 24 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den 9 maart getrouwt Barent Dirkse j(ong)m(an)
 en Aaltje van der Veen j(onge)d(ochter) bijde wonende
 alhier.
 
AprilDen 28 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den 18 Maij getrouwt Cornelis Jansse wed(uwenaar)
 van Aagje Huijgen en Annigie Ariens weduw (!)
 van Hendrik Wulven.
 
MaijDen 19 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den (!) Junij getrouwt Jannigie Jans weduwe
 van Gijsbert Jansse en Jan Teunisse van As-
 peren j(ong)m(an) van Beusekom.
 
Octob(er)Den 27 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den 19 Novemb(er) getrouwt Theunis Cornelisse
 van Roosendaal j(ong)m(an) en Maagie Splinter
 weduwe van Hendrick Hendrixe de Jong
 bijde wonende alhier.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1730 blad 121)
A(nno) 1730
Octob(er)Den 27 dito zijn alhier ondertrouwt en
 op den 19 Novemb(er) getrouwt Jan Corssen
 j(ong)m(an) en Marigie Cornelis j(onge)d(ochter) bijde
 wonende alhier
 
Novemb(er)Den 3 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den 26 Novemb(er) getrouwt Rutgert Pieter(sz)
 j(ong)m(an) van de Nieuwe Loosdregt en Aaltje
 Cornelis Schaij j(onge)d(ochter) van Agtthienhoven.
A(nno) 1731
 Den 29 Decemb(er) zijn alhier ondertrouwt
Januarijen op den 21 Jan(uarij) getrouwt Theunis Jacob(sz)
 j(ong)m(an) van Doorn en Maagie Hendrix wedu(we)
 van Klaas Willemse bijde wonende alhier.
 
 Den 21 dito zijn alhier op vertoog van
 allestatie van Thienhoven getrouwt Jacob
 Hendrixe j(ong)m(an) en Neeltje Gerrits j(onge)d(ochter).
 
FebruarijDen 16 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den 11 Maart getrouwt Hendrik Dirxen
 Schouten j(ong)m(an) en Jannigie Jans j(onge)d(ochter) bijd(e)
 wonende alhier.
 
MaartDen 30 dito zijn alhier ondertrouwt en
 op den 22 April getrouwt Jan Gerritsen
 Versteeg j(ong)m(an) van Ermelo en Judith Dirx
 weduwe van Claas Jansse wonende alhier.
 
AprilDen 8 dito zijn alhier op vertoog van
 attestatie van Amsteldam getrouwt
 Jan Houtsager weduw(enaar) en Gijsje Willems
 j(onge)d(ochter) van Dreij.
A(nno) 1732
Octob(er)Den 10 dito zijn alhier ondertrouwt en
 tot Zoest op vertoog van onse attestatie
 getrouwt Willem Geurse van Reemst
 j(ong)m(an) van Zoest en Nelligie Jans van
 Vreeden-daal j(onge)d(ochter) van Westbroek.
(Trouwen Westbroek NH vervolg 1732 blad 122)
A(nno) 1732
Octob(er)Den 24 dito zijn alhier ondertrouwt en
 den 16 Novemb(er) getrouwt Wouter Gerritse
 van Voorthuijsen j(ong)m(an) en Teuntje Huijbers
 j(onge)d(ochter) van Wijk.
 
Novemb(er)Den 28 dito zijn alhier ondertrouwt en
 op den 21 xber (December) getrouwt Jan Gerritse van
 Luchtenberg j(ong)m(an) van de Blauwe Capel
 en Maria Goosense van Zeijl j(onge)d(ochter) van
 Westbroek.
A(nno) 1733
JanuarijDen 9 dito zijn alhier ondertrouwt en
 op den 8 Februarij getrouwt Barth de
 Greef j(ong)m(an) van de Bilt en Anthonia
 Teeken j(onge)d(ochter) van Agt-thienhoven.
 
 Den 10 dito zijn alhier ondertrouwt en
 op den 1 Feb(ruarij) getrouwt Cornelis Hen-
 drixen j(ong)m(an) van Maartensdijk en Geertje
 Cornelis j(onge)d(ochter) van Agttienhoven.
 
FebruarijDen 20 dito zijn alhier ondertrouwt
 en op den 15 Maart getrouwt Jan Gijs-
 bertse Vlug j(ong)m(an) en Aaltje Gijsberts
 weduwe van Cornelis Gijsberts bijde
 wonende alhier.
 
AprilDen 10 dito zijn alhier ondertrouwt en
 op den 3 maij getrouwt Willem Hendrik
 Rinkink wed(uwenaar) van Apolonia van Schalk-
 wijk en Margrietje Jans j(onge)d(ochter) wonende
 op de Nieuwe Sluijs.
 
 Den 17 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den 3 Maij getr(ouwt) Reijert Willemse wed(uwenaar) van
 Feijgje Jans en Celigje Reijers j(onge)d(ochter) van
 Westbroek.
 
 Den 24 dito zijn alhier ondertrouwt en op
 den 17 Maij getr(ouwt) Gijsbert Ersen j(onge)m(an) van
 Doven en Metje Jacobs Schipper j(onge)d(ochter) bijde
 wonende alhier.
(Trouwen Westbroek NH 1734 blad 123)
A(nno) 1734
 Den 24 Januarij zijn alhier op vertoog van
 attestatie van Thienhoven getrouwt Gerrit
 Gerritse de Leeuw j(ong)m(an) en Maria Classen
 van der Plets j(onge)d(ochter) van Schalkwijk.
 
MaartDen 12 dito zijn alhier ondertrouwt Cornelis
 Janssen van Vreedendaal j(ong)m(an) wonende onder
 Zuilen en Feijgje Willemse Advocaat j(onge)d(ochter)
 wonende alhier en op den 4 April getrouwt.
 
 Den 20 Maart zijn alhier ondertrouwt
 Hendrik Verbeek weduw(enaar) van Hendrikje
 Cornelis en Maria Lammers j(onge)d(ochter) van de
 Vaart en op den 18 April getrouwt.
 
(ander handschrift! (Cornelis de Cuijper?))
A(nno) 1735D(en) 22 Maart sijn te Westbroek ondertrouwt Cornelis
 Evertse de Waal j(ong)m(an) van de Agterweetering ende Hendrikje
 Jacobs Schaij j(onge)d(ochter) te Agtienhoven en getrouwt op d(en) 27 Maart
 volgens attestatie van den Eerw(aarde) Predikant van de Vuurst.
 
 D(en) 27 Februarij zijn alhier getrouwt Jacob van Goor
 ende Cornelia Berten.