Home Bronnen
(Westbroek dopen 1631 blad 109)
 
Register van(de) namen der kinderen in(de) kerck van
Westbrouck ten doop gepresenteert aenvangen(de) den
27e Martij 1631 op den welcken Thomas Hughes ten
ordinaris herder der selven kerck bevestight is
 
Den 27-en Martij heeft Gijsbert Ariaens Janszen van de
Achterweteringe sijn soon ten doop doen presenteren
en sijnen naem doen noemen Jan
 
Den 3-en April heeft Franc Janszen een sone doen ten
doop presenteren en laten noemen Gerrijt
 
Den 10-en April heeft Jan Martenszen op de Gagel een soon doen dopen
onder den name Aert
 
Den 17-en April heeft Peter Wilmszen in Achtienhoven selven sone
doen dopen onder den name Wilm
 
Den 26-en Junij heeft Claes Jacobszen in Westbrouck
eene soone doen dopen onder den name Jacob
 
Den selven heeft Adriaen Wouterszen in Achthienhoven
een sone doen dopen met den name Rodolph
 
Op den selfden heeft Jan Corszen in Westbrouck
een sone doen dopen met den name Cors
 
Den 17-en Julij heeft Jan Gosenszen in Achthienhoven
een dochter doen dopen met den name Gauken
 
Den 14-en Augusti heeft Wilm Stael in Westbroeck een
dochter doen dopen en(de) naemen Lijsien
 
Den xi-en (11) Septembris een kindt van Gerrit Claeszen
in Achthienhoven doen dopen en naemen Marigien
 
Den selfden Thijs Corneliszen op de Vaert sijn soon doen
dopen onder den name Jan
 
Den 18 Septemb(ris) Dirck Janszen in Achtienhoven een
dochter doen dopen en naemen Claesken
 
Den 30-en Septembris heeft Dirck Corneliszen een
soon doen dopen en naemen Cornelis
 
Den 16-en Octobris heeft Henric Jacobs Lucaszen
een soon ten doop doen presenteren en naemen Jacob
 
Den 23-en Octob(ris) een kindt van Jan Jacobszen
gedoopt met als name Jacob: Westb(roeck)
 
Den selven eenen kindt gedoopt van Cornelis He(nricszen) (weggevallen tekst)
Wulven onder den name Henric: Achthienhoven
 
(Westbroek dopen 1631 blad 110)
 
Den 27-en Novembris heeft Bernard Toniszen in
Westbr(oeck) doen dopen sijn dochter Allertgen
 
Den 4-en Decembris heeft Paulus de Cleermaker
op de Vaert sijn dochter Anneken doen dopen
 
Den selfden heeft Tonis Janszen in Westbrouck
sijn soon Jan laten dopen
 
Den xi-en (11) Decembris heeft Jan Wouterszen in
Achthienhoven doen dopen sijn soon Marten
 
Den 18-en Decembris heeft Peter Wilmszen in
Westbroeck sijn dochter Janneken doen dopen
 
Den 27-en dito Joris Thijmunszen twee soonen van eene
dracht den eenen Meijer en(de) den andere Steven genaemt
 
1632
Den 8 Januarij heeft Cornelis Dirxszen aen(de)
stene brugge doen dopen sijn dochter Emmeken
 
Den selfden heeft Jan Bernardszen cleermaker doen
dopen sijne tweelingen den enen Barent en den
anderen Melis
 
Den 23-en Januarij heeft Gerit Corneliszen Kuijper op de
Vaert doen dopen sijn dochter Anna
 
Den selfden heeft Wilm Hanszen Vrachter in Achthienhoven
doen dopen sijne twee sonen tweelingen den eenen Lambert en(de)
den anderen Henric
 
Den selven heeft Lambert de soon van(de) clompmaker
doen dopen sijn kindt Adriaen
 
Den selfden dito heeft Adriaen Paulszen in Westbrouck
doen dopen een dochterken van vier jaren met namen Mariken
en een craemkindeken met namen Hilleken
 
Den selfden heeft Dirck Joriszen in Westbrouck doen
dopen sijnen soon Philips
 
Den 19-en Februarij heeft Wilm Claeszen in
Westbrouck doen dopen sijn dochter Grietgen
 
Den 4-en Martij heeft Godert Ariaenszen in Westb(rouck)
doen dopen sijnen sone genaemt Willem
 
Den selfden heeft Barent Walinghszen in West(brouck)
doen dopen sijne sone Peter
 
(Westbroek dopen 1632 blad 111)
 
Den 4-en Martij 1632 heeft Barent Lam
Lambertszen schoenmaker in Westbrouck
doen dopen sijn dochter Albertgen
 
Den 18-en dito is gedoopt Philips de sone van
Gijsbert Henricszen [schaensemaker] en(de)
Mariken Antonis in Westbrouck
 
Den 25-en dito is gedoopt Bartholomeus de sone van
Albert Toniszen Bosch en(de) Iken Goderts in Achthienhoven
 
Den 2-en Aprilis is gedoopt Joost de sone van
Tomas Janszen in Achthienhoven
 
Den selfden dito is gedoopt Machteltgen de
dochter van Evert Thijmansen en(de) Hilleken Corn(eli)s
in Westbrouck
 
Den 23-en dito is gedoopt Cornelis de sone van
Aert Claeszen in Westbroeck en(de) van (opengelaten) Adriaen
Thijmanse h(uijsch)v(rouw)
 
Den x-en (10) Junij is gedoopt Mariken de dochter
van Henric Cornelis Loeven in(de) Westbrouck en(de) van
Susjen Everts sijn huijschv(rouw)
 
Den selfden is gedoopt Willem de sone van Jacob
Adriaen Bartszen en(de) Aeltie Philipsen
 
Den xij-en (12) Augusti is gedoopt Grietgen de
dochter van Henric Jacobszen Timmerman en Janneken
Claesdr sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden is gedoopt Haesken de dochter van Corne-
lis Albertszen en(de) Wijve sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selve dito is gedoopt Gijsken de dochter van Henric
Hoeck en Janneken Jacobs sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den xix (19) dito is gedoopt Gosen de sone van
Dirck Adriaen Thijmanszen en(de) Anneken Cornelisen
sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selven is gedoopt Jacob de sone van
Lucas Jacobsen en Aeltgen Jacobs sijn h(uijsch)v(rouw)
 
(Westbroek dopen 1632 blad 112)
 
1632
Den 2-en Septembris is gedoopt Neeltgen de dochter
van Jan Henrixsen de Roij en Anneken Jacobs sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden is gedoopt Jan de sone van Jan Cornelisen Meests
en Anneken Albertsdr sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den ix-en (9) dito is gedoopt Gerit de sone van
Peter Wilmsen in Achthienhoven en Nelleken sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden dito is gedoopt Albertgen de dochter
van Cornelis Dirxsen de Vrachter in W(est)b(rouck) en Anneken sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den 16-en dito is gedoopt Wilm de sone van Reijer Wilmsen
en(de) Marike Antonis sijn huijschvrouw
 
De selfden is gedoopt Aeltgen de dochter van Jan Adriaensen
Crijmen en Mariken sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den 23-en dito is gedoopt Hilleken de dochter van
Jan Corneliszen en Gijsbertgen Schaij sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den 13-en Octob(ris) is gedoopt Egbert de sone van
Antonis Egbertszen en Grietgen Joriaens sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den xx-en (20) dito is gedoopt Maria de dochter van
Allard Holl en(de) van Cornelia Bos wonen(de) int Rode Hert
naest de Pauw op d'Oude Gracht ten Utrecht
 
Den 4-en Novemb(ris) is gedoopt Gosen de sone
van Meijnard Gosenszen Molenaer en(de) Dirxken sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden is gedoopt Janneken de dochter van
Geraerd Merten ende Neeltgen Aerts sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden is gedoopt Albert de sone van
(doorhaling) Dirck Janszen in Achtienhoven
en(de) (opengelaten) sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfde is gedoopt Weijntgen dochter van Gijsbert
Tonis Reijers en (opengelaten) sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den xi-en (11) dito is gedoopt Adolph de sone van
Bartholomeus Bosch en(de) Heijltgen de Wout sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den xviij-en (18) dito is gedoopt Antonis de sone van Henric
Jacob Lucaszen en(de) Neeltgen Otten sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden dito is gedoopt Claesken de dochter van Cornelis
Jaspersen en(de) Marigien sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden dito is gedoopt Gerrigien de dochter van Jan
Thijmanszen in(de) Gagel en(de) Marigien Aertsdr sijn h(uijsch)v(rouw)
 
(Westbroek dopen 1632 blad 113)
 
Den 5-en Decembris is gedoopt Metgen de dochter van
Gosen Adriaenszen inde Westbrouck en(de) Niesken Cornelis sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den 9-en dito is gedoopt Aert de sone van Jan
Besselszen en(de) Neeltgen Claes sijn h(uijsch)v(rouw) in Achthienhoven
 
Den xiij-en (13) dito is gedoopt Gijsbert de sone van Jan Adriaen
Bartsen daer van de moeder twee dagen te voren stierf
 
Den 16-en dito is gedoopt Cornelis de sone van secreta-
ris Rutger van Coom en Maria Claesdr sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden is gedoopt Gijsbertgen de dochter van
Henric Corneliszen Hopman in(de) Gagel en(de) Maria Cornelis sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den 26-en Decembris is gedoopt Aelbertgen de
dochter van Aeriaen Claeszen en(de) Emmeken Antonis sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden is gedoopt Geertgen de dochter van
Cornelis Jacobszen en(de) Janneken Dircx sijn h(uijsch)v(rouw)
 
 Anno 1633
JanuariusDen 13-en Januarij is gedoopt Niesken de dochter
 van Adriaen Wouterszen Topper in Achthienhoven
 geprocreeert bij Teuntgen Henrixdr sijn h(uijsch)v(rouw)
 
 Den selfden is gedoopt Marigen de dochter van
 Jan Martenszen in(de) Gagel geteelt bij Janneken
 Henrixdr sijn h(uijsch)v(rouw)
 
FebruariusDen x-en (10) Februarij is gedoopt Gijsbert
 de sone van Jan Gijsbertszen Rademaker in Westb(rouck)
 geprocreeert bij Janneken sijn h(uijsch)v(rouw)
 
 Den 17-en dito is gedoopt Heijltgen de dochter
 van Jan Jacobszen Bilder in Westb(rouck) gepro-
 creeert bij Adriaentgen Drosten sijn h(uijsch)v(rouw)
 
 Den (opengelaten) heeft Marigen de huijschvrouw
 van Gijsbert Gerritszen ten doop Maijgen den d(ochte)r
 van Claes Gijsbertszen in Achthienhoven geteelt
 bij Marigen Cornelis sijn huijschvrouw
(Westbroek dopen 1633 blad 114)
 
Den (!) Martij heeft Grietgen Joriaensdr ten
doop gepresenteert een sone van Godert Joriaenszen
en Ida Willemsdr sijn h(uijsch)v(rouw) die genaemt is Willem
 
Den selfden heeft Janneken Dirx huijschvrouw
van Cornelis Jacobszen Schoenmaker ten doop ge-
presenteert een dochter van Cornelis Martenszen
Hoeck en Celia Rutgersdr sijn h(uijsch)v(rouw) die
genaemt is Janneken
 
Den (opengelaten) heeft de huijschvrouw van Jan Geritszen
[Maijen Caijmen] ten doop gepresenteert een dochter
van Henric Willemszen Backer in Westb(rouck) en
(opengelaten) sijn h(uijsch)v(rouw) die genoemt is Aertgen
 
Den goeden vrijdach (19-04) heeft Maria de huijschvrouw
van Cornelis Jasperszen ten doop gepresenteert een
soon van Dirck Adriaenszen Schuijt en(de) Janne-
ken Sweren sijn h(uijsch)v(rouw) die genoemt is Sweer
 
Den 15-en Aprilis heeft Gijsbertgen Schaij
ten doop gepresenteert een dochter van Corne-
lis Dirxszen aen stenebrugh in Westb(rouck) geprocreeert
bij Feijken Barents Schaij sijn huijschv(rouw) dewelcke
genaemt is Emmeken
 
Den 20-en Maij heeft de huijschvrouw van Albert
Gerit de Greef ten doop gepresenteert een dochter van Wulf
Hermanszen geprocreeert bij Truijken Albertsdr sijn h(uijsch)v(rouw)
die genoemt is Uasken (?)
 
Den selfden heeft Emmeken Antonis ten doop gepresen-
teert een sone van Tijmen van Uijthuijsen ten Utrecht
die genoemt is Abraham geprocreeert bij Janneke Jansdr
 
Pinxter maendach (08-06) heeft Jacob Janszen Cuiper door Sara
Hughen ten doop gepresenteert sijnen sone Jan geteelt
bij Grietgen Jans sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den Junij (opengelaten)
 
Den (!) Julij is gedoopt Maria de dochter van Willem
Hansen Vrachter in Achthienhoven en(de) Lijsbet Lamberts
sijn huijschvr(ouw)
 
(Westbroek dopen 1633 blad 115)
 
Den selfden dito is gedoopt Herman de sone van
Claes Jacobszen in Achthienhoven en Lijsbetgen
(opengelaten) sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den selfden dito is gedoopt Adriaentgen de dochter
van Lambert Hermanszen Metselaer en(de) Maria
Abels sijn h(uijsch)v(rouw)
 
Den 3-en Augusti is gedoopt Antonis de sone van
Barent Ariaenszen in Westb(rouck) en(de) Maria Jorisse
sijn huijschv(rouw)