Home Bronnen
(Westbroek dopen vervolg 1640 blad 117)
 
Naemen der kinderen die tsedert den 26 Aprilis 1640 in de kercke van Westbrouck
sijn gedoopt
 
Den 26 Aprilis 1640 is gedoopt Berent de soene van Jan Gijsbertszen ende Jannetien Ariaens
woonende aen de Vaert tot Westbrouck
 
Den 3 Maij 1640 is gedoopt Claes de soene van Jan Evertszen ende Lijssien Aerts in Achtthienhoven
 
Den selven dagh is gedoopt Heijndrickjen dochter van Goijert Jeuriaenszen ende Idgen Willems in Westbrouck
 
Noch is gedoopt Gerrit soene van Gerrit de Groen ende Clemenis Pieters in Westbrouck
 
Den 7 Junij 1640 is gedoopt Cornelis de soene van Hendrick Dirckszen Houck ende
Jannetgen Jacobs woenende in Westbroeck
 
Den 5 Julij is gedoopt Nicolaes de soene van Jacob Smidt ende Margriet Runmiel
woonende bij de kerck tot Westbroeck
 
Den 12 Julij is gedoopt Jan de soene van Maerten Janszen ende Aegien Cornelis
woonende in Neereijndt van Westbroeck
 
Noch op den naermiddagh is gedoopt Marigen de dochter van Otto Sijmenszen ende Elisabeth NoŽ
woonende bij de kerck tot Westbroeck
 
Den 17 Julij is gedoopt Mettien de dochter van Huijbert Ariaenszen ende Heijndrickien Ariaens
woonende ontrent het midden van Westbroeck
 
Den 26 Julij is gedoopt Anneken de dochter van Jan Corszen ende Marigtij Cornelis van Amerongen
woonende alhier in de Achterweteringe
 
Den 16 Augusti is gedoopt Lambert de soene van Jan
Gerritszen ende Willemien Cornelis van Amerongen woonende int
Neereijndt van Westbroeck
 
Den 18 Octobris is gedoopt Joris de soene van Dirck Corneliszen
ende Haesken Joris woonende in Westbrouck
 
Den 1 Novembris is gedoopt Aeltien de dochter van Aelbert
Janszen ende Aefjen Willems in Westbrouck
 
(Westbroek dopen vervolg 1640 blad 118)
 
Den 27 Novembris 1640 is gedoopt Jacob de soene van Cornelis Jacobszen Voordt
ende Fijkien Jans woonende ontrent het midden van Westbrouck
 
Den 29 Novembris 1640 is gedoopt Petergen de dochter van Dirck Adriaenszen
en Anneken Cornelis in Westbrouck
 
Den 13 Decembris 1640 is gedoopt Burchjen de dochter van Lambert Harmanszen
Clomp ende Mariken Abels woonende voor aen in Achthienhoven
 
Den 20 Decembris 1640 is gedoopt Aelbert de soene van Cornelis Corneliszen
en Aeltien Aelberts aent Neereijnt van Westbrouck
 
Anno 1641
Den 3 Januarij is gedoopt Neeltgen de dochter van Dirick Janszen ende
Geertien Cornelis in Achtthienhoven
 
Den 10 Januarij 1641 is gedoopt Mariken het kindt van Meijnardt Goossenszen
Meulenaer in Achtthienhoven ende Dirckjen Cornelis sijn huijsvrouwe
 
Den 24 Januarij 1641 is gedoopt Lucas de soene van Heijndrick Jacobszen ende
Neeltgen Otten in Westbrouck
 
Den 31 Januarij 1641 is gedoopt Wouter de soene van Gijsbert Willemszen ende
Niesjen Lamberts woonende voor aen in Achtthienhoven
 
Den 7 Februarij is gedoopt Willem de soene van Jan Ariaen Timanszen ende Niesjen Jans
in Westb(rouck)
 
Noch Emmelien de dochter van Govert Janszen en Fijckjen Cornelis aen Neereijndt van Westb(rouck)
 
Noch Gerrit de soene van Toenis Pieterszen ende Jannetgen Sweeren in Achtthienhoven
 
Den 14 Februarij is gedoopt Peter de soene van Berent Toenisszen ende Trijntien Dirckx
woonende in Westbrouck
 
Den 7 Martij is gedoopt Bastiaen de soene van Cornelis Ariaen Timanszen ende
Jannetgen Bastiaens woonende in Westbrouck
 
Noch Mechtelien de dochter van Harman Corneliszen ende Jannetgen Thomas in
Achtthienhoven
 
Noch Hillichien de dochter van Jan Corneliszen ende Gijsbertjen
Berents Schaeij woonende in Westbrouck
 
Den 21 Martij is gedoopt Aefjen de dochter van Gijsbert Corneliszen ende Sara Gerrits in Achtthienhoven
 
Noch Cornelis de soene van Peter Corneliszen ende Aeltgen Lamberts bij de kerck in Westbrouck
 
Noch Petergen de dochter van Hendrick Aelbertszen ende Jannetgen Thoenis uit Neereijndt van Westb(rouck)
 
(Westbroek dopen vervolg 1641 blad 119)
 
Den 23 Aprilis is gedoopt Geertien de dochter van Peter Goiertszen Schaeij ende
Hendrickjen Otten woonende bij de kercke tot Westbrouck
 
Den 12 Maij 1641 is gedoopt Cornelis de soene van Roel Haesterszen ende Gijsken
Cornelis woonende in Achthienhoven
 
Den 6 Junij 1641 is gedoopt de soene van Cornelis Maertenszen ende Celiken Rutten
woenende in de Gagel en is genaempt geworden Gijsbert
 
Den 20 Junij 1641 is gedoopt Jannetgen de dochter van Govert Janszen ende Trijntien
Jaspers van Lunenbergh woonende bij de brugge in Westbrouck
 
Noch gedoopt Abel de soene van Geerlof Reijerszen ende Grietgen Abels woenende
int midden van Westbrouck
 
Den 1 Augusti 1641 is gedoopt Hendrick de soene van Reijer Willemszen Decker ende
Mariken Theunis woonende aen de Vaert in Westbrouck
 
Den 15 Augusti is gedoopt Weijmtien de dochter van Goiert Janszen ende Lijsbet Claes
wonende in Westbrouck bij den Dam
 
Den 29 Augusti is gedoopt Gijsbertien de dochter van Cornelis Jorisszen ende
Aeltien Pieters van Schaij in Westbrouck
 
Noch is gedoopt Neeltjen de dochter van Paulus Volckertszen ende Jaepjen Gerrits in Westb(rouck)
 
Den 5 Septembris is gedoopt Gerrit de soene van Jan Francken ende Anneken Gerrits
wonende in Westbrouck bij de kerck
 
Den 19 Septembris is gedoopt Jan de soene van Frederick Jorisszen ende Ariaentgen
Claes woonende in Westbrouck
 
Den 26 Septembris is gedoopt Wijn ofte Wijnandt de soene van
Cornelis Wijnen ende Teuntien Hendrickx in Achthienhoven
 
Den 24 Octobris is gedoopt Gerritgen de dochter van Jan Jacob Lusasszen ende
Dirckjen Huijberts in Achthienhoven
 
Den 14 Novembris is gedoopt Jan de soene van Wulf Harmanszen ende
Trijntien Aelberts in Achthienhoven
 
Den 21 Novembris is gedoopt Joris de soene van Dirick Corneliszen
ende Haesken Joris Woonende in Westbrouck
 
Den selven dagh is gedoopt Cornelis de soene van Jan Gijsbertszen
en Jannetgen Ariaens woonende aen de Vaert in Westbrouck
 
Den 1 Decembris is gedoopt Hendrickien de dochter van
Timannus Heic ende Maria Hendrickx van der Putten
 
(Westbroek dopen vervolg 1641 blad 120)
 
Den 19 Decembris is gedoopt Neeltien de dochter van Aert Jacobszen ende
Anneken Gerrits van Schaijck woonende in Achthienhoven
 
Anno 1642
Den 9 Januarij is gedoopt Gerrit de soene van Gijsbert Gerritszen ende
Marigen Jacobs in Westbrouck
 
Noch Aefjen de dochter van Jan Cornelis ende Emmetgen Peters in Westb(rouck)
 
Noch is gedoopt Thomas de soene van Anne Jans in Achthienhoven
waer van de vader is onbekent
 
Den 16 Januarij is gedoopt Catalijntien de dochter van Neeltjen N: gekomen alhier
van Zeijst en in de naest gelegen tot de Meulenaer in Achthienhoven
 
Den 23 Januarij is gedoopt Timen de soene van Aert Claeszen ende Jaepjen
Ariaens in Westbrouck
 
Den 20 Februarij is gedoopt Swert de soene van Thoenis Pieterszen ende Jannetgen
Sweeren in Achthienhoven
 
Noch den selven dagh is gedoopt Aelbertjen de dochter van Jan Theuniszen dootgraver
ende Cijcken Cornelis in Westbrouck
 
Den 20 Martij is gedoopt Claes de soene van Wouter Wouterszen Vrachter ende
Heijndrickjen Adriaens in Westb(rouck)
 
Noch Jan de soene van Lambert Harmanszen Clomp ende Marigen Abels
in Achthienhoven
 
Noch Jeuriaen de soene van Gijsbert Godertszen ende Anneken Jeurians in Achthienhoven
 
Den 3 Aprilis is gedoopt Beelichen de dochter van Hendrick Jacob Lucasszen ende
Neeltjen Otten in Westb(rouck)
 
Noch Albert de soene van Hendrick Albertszen Vrachter int Nedereijnt van Westb(rouck) ende
Jannetgen Toenis sijn huijsvrouwe
 
Den 17 Aprilis is gedoopt Ariaen de soene van Goossen Aertszen ende Niesjen
Cornelis woonende tot Zuijlen
 
Noch Adam de soene van Schalck Adamszen ende Geertjen Cornelis woonende tot Zuijlen
 
Den 22 Aprilis is gedoopt Theuntjen de dochter van Jan Harmanszen ende sijn h(uijs)v(rouwe) tot Zuijlen
 
Den 1 Maij is gedoopt Simon de soene van Otto Simonszen ende
Elizabeth Noachs woenende bij de kercke tot Westbrouck
 
Den 30 Maij is gedoopt Elizabeth de dochter van Aelbert Janszen ende Aefjen
Willems in Westb(rouck)
 
5 Junij is gedoopt Jan de soene van Cornelis Corneliszen ende Aeftjen Aelberts
aen Neereijnd van Westbrouck
 
8 Junij is gedoopt Jacob de soene van Jacob Jacobszen Schaij ende
Anneken Huijghen aen Neereijndt van Westbrouck
 
(Westbroek dopen vervolg 1642 blad 121)
 
12 Junij is gedoopt Thoenis de soene van Gerrit Janszen ende Willemien Cornelis van
Amerongen aent' Neereijndt van Westbrouck
 
19 Junij is gedoopt Wijve de dochter van Catalijn Thomasdr ende Bernaert Corneliszen
die daer woont int landt van Isselsteijn aen den Isseldijck
 
17 Julij is gedoopt Bastiaen de soene van Cornelis Ariaenszen en Jannetjen Bastiaens
in Westb(rouck)
 
Noch is gedoopt Cornelis de soene van Willem Janszen ende Aertjen Jacobs in Achthienhoven
 
5 Augusti is gedoopt Marigen de dochter van Gerrit Harmanszen Schoenmaecker ende Neeltjen Jans in Achthienhoven
 
4 Septembris is gedoopt Marigen de dochter van Gijsbert Cornelis ende
Meertenien Cornelis woonende in Westbrouck
 
11 Septembris is gedoopt Geertien de dochter van Peter Goiertszen Schaij ende Hendrickijen
Otten woonende bij de kerck in Westbrouck
 
18 Septembris is gedoopt Jacob de soene van Jan Hendrickszen de Roij ende
Anneken Jacobs in Westbrouck
 
Noch is gedoopt Marigen de dochter van Jacob Gerritszen Kock ende Kuijntien
Reijers bij de kerck in Westbrouck
 
2 Octobris is gedoopt Maijken de dochter van Gerrit Ariaen Paulszen ende
Emmelien Gijsberts in Westbrouck
 
9 Octobris is gedoopt Jan de soene van Govert Janszen ende Fijchjen Cornelis
van Amerongen net aent Nedereijndt van Westbrouck
 
23 Octobris is gedoopt Jannetje de dochter van Peter Corneliszen ende Aeltjen Lamber(ts)
woonende bij de kerck in Westbrouck
 
Noch is gedoopt Timen de soene van Dirick Ariaen Tijmanszen en Anneken Cornelis
woonende in Westbrouck
 
Den 9 Novembris is gedoopt Goiert de soene van Albert Teunisszen Bosch ende
Idgen Goierts Schaij woonende in Achthienhoven
 
Den 10 Novembris is gedoopt Heijndrick de soene van Cornelis Lambertszen
Cuijper ende Willemien Cornelis woonende in Westbrouck
 
De 4 Decembris is gedoopt Bart de soene van Gerrit Aertszen Tim(m)erman ende
Marit Barten in Westbrouck
 
Den 11 December is gedoopt Harmen de soene van Hendrick Dirckszen ende
Jannetjen Jacobs in Westbrouck
 
Noch is gedoopt Wouter de soene van Roel Hasterszen ende Gijsjen
Cornelis in Achthienhoven
 
Den 26 Decembris zijn gedoopt twee dochters de eene is genaempt
geworden Trijntjen de andere Neeltjen, tweelingen van
Jan Ariaen Bartszen ende Mettien Goossens in Westbrouck
 
(Westbroek dopen vervolg 1643 blad 122)
 
Anno 1643
Den 8 Januarij is gedoopt Anneken de dochter van Theunis Janszen en
Mariken Jans int midden van Westbrouck
 
Den 15 Januarij is gedoopt Geurt de soene van Paulus Volckertszen en
Jacopjen Geurts in Westbrouck
 
Den 22 Januarij is gedoopt Frederick de soene van Gijsbert Heijndrickszen
Schounmaecker en Mariken Theunis bij de kerck in Westbrouck
 
Noch is gedoopt Theuntien de dochter van Jan Jacobszen Lam ende
Adriaentien Heijndrickx van Oostrum woonende bij de stenenbrugh in Westb(rouck)
 
Den 5 Februarij is gedoopt Jannetien de dochter van Jan Corneliszen ende
Marieken Cornelis woonende op Thienhoven
 
12 Februarij is gedoopt Heijndrick de soene van Goiert Janszen ende Elizabeth
Claes bij den Dam in Westb(rouck)
 
Noch is gedoopt Maijchen de dochter van Lambert Heijndrickszen Chirurgijn ende
Grietgen Lucas bij de kerck in Westb(rouck)
 
26 Februarij is gedoopt Theunis de soene van Evert Gerritszen Smidt ende
Dievertjen Lamberts woonende bij de kerck in Westb(rouck)
 
Den 12 Martij is gedoopt Evert de soene van Jan Evertszen Stael ende Elisabeth
Aerts woonende in Achthienhoven
 
Den 26 Martij is gedoopt Lambert de soene van Jan Francken ende Anneken Gerrits
woonende bij de kerck in Westbrouck
 
Noch is gedoopt Goiert de soene van Jan Goiertszen ende Elisabeth Volckerts
woonende in Achthienhoven
 
Den lesten Martij is gedoopt Anniken de dochter van Berent Antoniszen ende
Trijntien Dirckx woonende in Westbrouck
 
Den lesten Aprilis is gedoopt Cuijntien de dochter van Gerrit Claeszen Voort ende
Aeltjen Willems in Achthienhoven
 
Item Burghien de dochter van Geerlof Reijerszen ende Grietgen Abels in Westbrouck
 
Noch Jan de soene van Cornelis Meertenszen ende Celichien Rutgers in de Gagel
 
Den 28 Maij is gedoopt Hendrick de soene van Jan Corneliszen ende Gijsbertjen Berents Schaij
in Westbrouck
 
Den 11 Junij is gedoopt Otto de soene van Hendrick Jacobszen ende Neeltjen Otten
in Westbrouck
 
Den 14 Junij is gedoopt Claes de soene van Aert Claeszen ende
Jacopjen Ariaens bij den Dam in Westbrouck
 
Den 16 Julij is gedoopt Aeltjen de dochter van Cornelis N (opengelaten) Weerdt
int midden van Westbrouck ende Grietien Wijchaerts sijn huijsvrouwe
 
Den 30 Julij is gedoopt Jan de soene van Gerrit Janszen ende Jannetie Cornelis
woonende in Westbrouck bij Jan Ariaen Tijmenszen
 
(Westbroek dopen vervolg 1643 blad 123)
 
Den 27 Augusti is gedoopt Marichen de dochter van Heijndrick Aelbertszen en
Jannetie Theunis aen 't Neereijndt van Westb(roeck)
 
Den 24 Septembris is gedoopt Cornelis de soene van Jan Cornelis Claeszen
en Emmeken Peters in Westbroeck
 
Den 1 Octobris is gedoopt Truijtien de dochter van Cornelis Wijnnenszen en
Teuntien Cornelis in Achthienhoven
 
Noch is gedoopt Grietgen de dochter van Harman Corneliszen en Jannetien
Thomas in Achthienhoven
 
Den 8 Octobris is gedoopt Jan de soene van Wulf Harmanszen en Trijntien Alberts in Achthienhoven
 
Noch is gedoopt Jan de soene van Gijsbert Teunis Reijerszen en Grietgen Claes in Westbroeck
 
Den 15 Octobris is gedoopt Marieken de dochter van Jacob Gerritszen Backer
en Kuijntien Reijers bij de kerck in Westbroeck
 
Den 29 Octobris is gedoopt Jaepjen de dochter van Gijsbert Corneliszen en Sara Gerrits
in Achthienhoven
 
Den 5 Novembris is gedoopt Wulf de soene van Cornelis Heijndrickszen en
Mechtelt Peters in Westbroeck Achthienhoven (!)
 
Noch is gedoopt Celichen de dochter van Theunis Pieterszen en Geertgen Aerts
woonende in Achthienhoven
 
Den 19 Novembris is gedoopt Noejen de dochter van Otto Simonszen Cleermaecker en
Lijsbeth Noe woonende bij de kerck in Westbroeck
 
Den 26 Novembris is gedoopt Niesjen de dochter van Jan Ariaen Timanszen en
Anneken Jans woonende in Westbroeck
 
Den 3 Decembris is gedoopt Trijntien de dochter van Jan Thomaszen en
Geertien Claes woonende in Achthienhoven
 
Den 10 Decembris is gedoopt Trijntien de dochter van Gijsbert Claeszen Vrachter ende
Marichen Cornelis Schaij woonende in Westbroeck
 
Noch is gedoopt Jan de sone van Jan Janszen en Jacopjen Cornelis woonende bij
den Dam in Westbroeck
 
Den 24 Decembris is gedoopt Heijndrickjen de dochter van Gijsbert Goiertszen Schaij en
Anneken Jeuriaens in Achthienhoven
 
Noch die tweelingen van Claes Reijerszen en Hillichen Hendrickx bij de kerck in
Westbroeck het eene is genaempt geworden Jennetjen het ander Reijer
 
Noch is gedoopt Neeltjen de dochter van Gijsbert Willemszen en Niesjen Lambert(s)
in Achthienhoven
 
Noch is gedoopt Marichen de dochter van Albert Janszen en Aefjen Willems in Westbroe(ck)
 
Den 26 Decembris is gedoopt Trijntie de dochter van Cornelis Joriszen en
Aefie Peters Schaij woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1644 blad 124)
 
Anno 1644
Den 7 Januarij is gedoopt Jacob de soene van Jan Aertszen en Claesjen Claes
woonende in Achthienhoven
 
Item Marrichjen de dochter van Cornelis Adriaenszen en Marichen Abrahams in Achthienhoven
 
Noch Jan de soene van David Franszen en Aeltien Jans woonende in Westbroeck
 
Noch Peter de soene van Goossen Corneliszen en (opengelaten) woonende bij de Clop onder
Westbroeck
 
Den 11 Februarij is gedoopt Waintien de dochter van Gerrit Theuniszen Bos en
Marichen Goierts Schaij woonende in Westbroeck
 
Item Aertien de dochter van Reijer Willemszen Secke en Marichen Theunis
woonende aen de Vaert van Westbroeck
 
Den 18 Februarij is gedoopt Huijbert de soene van Jan Jacob Lucaszen en
Dirckjen Huijberts woonende in Achthienhoven
 
Item Cornelia de dochter van Gijsbert Gerritszen Vrachter vant Neereijndt en
Marigen Jacobs in Westbroeck
 
Item Emmeken de dochter van Gerrit Janszen en Willemien Cornelis van
Amerongen int Neereijndt van Westbroeck
 
Den 25 Februarij is gedoopt Ariaen de soene van Frederick Joriszen
en Ariaentien Claes woonende in Westbroeck
 
Den 24 Martij is gedoopt Goiert de soene van Peter Goiertszen Schaeij
en Hendrickien Otten woonende bij de kerck in Westbroeck
 
Item is gedoopt Geertien de dochter van Willemszen Janszen en Aertien
Jacobs woonende in Achthienhoven
 
Den 14 Aprilis is gedoopt Pleuntie de dochter van Jacob Jacobszen Schaij
en Anneken Huijghen woonende in Westbroeck
 
Den 19 Maij is gedoopt Jannetie de dochter van Gerrit Claeszen Voort en
Aeltjen Willems in Achthienhoven
 
Den 2 Junij is gedoopt Emmelien de dochter van Cornelis Ariaen
Timanszen en Jannetje Bastiaens woonende in Westb(roeck)
 
Den 30 Junij is gedoopt Jannetien de dochter van Jan Gijsbertszen
Rademaecker en Jannetie Ariaens woonende aen de Vaert in Westb(roeck)
 
Noch Abel de soene van Lambert Harmanszen Clomp en
Marie Abels in Achthienhoven
 
Noch Geertie de dochter van Cornelis Cornelis Schaij en
Aeltie Aelberts int Neereijndt van Westb(roeck)
 
(Westbroek dopen vervolg 1644 blad 125)
 
Den 14 Julij is gedoopt Lambert de soene van Jan
Francken en Anneken Gerrits bij de kerck tot Westb(roeck)
 
Den 21 Julij is gedoopt Albert de soene van Jan Albertszen en
Grietgen Jacobs woonende aen Neereijndt van Westbroeck
 
Den 28 Julij is gedoopt Goiert de soene van Jan Goiertszen
en Elisabeth Volckerts woonende in Achthienhoven
 
Den 8 Septembris is gedoopt Beelien de dochter van Hendrick
Jacobszen en Neeltien Otten in Westbroeck
 
Item Jan de soene van Berent Maertenszen en Anneken Reijers in Westbroeck
 
Den 6 Octobris is gedoopt Catalijna de dochter van Jan Crecket schoolm(eeste)r alhier
ende Catalijnjen
 
Den 27 Octobris is gedoopt Marigen de dochter van Dirick Corneliszen en Haessien Jans in Westb(roeck)
 
Den 17 Novembris is gedoopt Rijckjen de dochter van Aert Ariaenszen
en Lammertien Cornelis woonende in Achthienhoven
 
Den 24 Novembris is gedoopt Jannetie de dochter van Hendrick
Albertszen en Jannetie Theunis woonende aent Neereijndt van Westbroeck
 
Den 1 Decembris is gedoopt Emmelien de dochter van Gerrit Ariaen
Paulszen en Marichen Peters woonende in Westbroeck
 
Den 8 Decembris is gedoopt Maijken de dochter van Evert Gerritszen
Smidt en Dievertien Lamberts woonende bij de kerck in Westbroeck
 
Noch is gedoopt Berent de soene van Geerlof Reijerszen en
Grietgen Abels woonende in Westbroeck
 
Anno 1645
Den 1 Januarij is gedoopt Abraham de soene van Cornelis Ariaenszen en Marichen
Abrahams in Achthienhoven
 
Noch is gedoopt Jan de soene van Dirick Adriaen Timanszen en Anneken Cornelis in Westbroeck
 
12 Januarij is gedoopt Cornelissien de dochter van Cornelis Aertszen ende
Dirckjen Cornelis in Achthienhoven
 
19 Januarij is gedoopt Gijsbertien de dochter van Gerrit Harmans
Schoenmaecker en Neeltjen Jans in Achthienhoven
 
26 Januarij is gedoopt Peter de soene van Meijnart
Goossenszen Meulenaer ende Dirckjen Cornelis in Achthienhoven
 
(Westbroek dopen vervolg 1645 blad 126)
 
Den 16 Februarij is gedoopt Jan de soene van Albert
Janszen en Aefjen Willems in Westbroeck
 
Den 23 Februarij is gedoopt Jacob de soene van Jan Jacobszen [Z]aij
ende Adriaentgen Hendrickx van Oostrum woonende in Westbrouck
 
Item Jutgen de dochter van Cornelis Meertenszen en Beelichen
Rutten woonende in de Gagel
 
Den 9 Martij is gedoopt Hendrick de soene van Cornelis Wijnantszen en
Teunthien Hendrickx in Achthienhoven
 
Item is gedoopt Elisabeth de dochter van Govert Janszen en Trijntien Jaspers van
Lunenburgh woenende bij de brugghe in West(broeck)
 
23 Martij is gedoopt Albatien de dochter van Jan Theuniszen en
Cijcken Cornelis Bos woonende in Westbroeck
(in ander handschrift) deeze is vertrokke naer de nederzetting Niew Amsterdam in Amerika
 
Item is gedoopt Maritken de dochter van Willem Janszen en
Lijsien Rutten woonende in Westbroeck
 
30 Martij is gedoopt Jannetien de dochter van Christiaen Albertszen en Elsken
Goierts Schaij woonende in Achthienhoven
 
Den 11 Maij is gedoopt Hendrick de soene van Jan Corneliszen van
Nieucoop en Willemien Hendrickx woonende op Maersseveen
 
Noch is gedoopt Aert de soene van Theunis Pieterszen en Gerritien Aerts
woonende bij de brugge in Westbroeck
 
Den 25 Maij is gedoopt Huijbert de soene van Jan Jacob Lucaszen
en Dirckien N. sijn h(uijs)v(rouw) woonende in Achthienhoven
 
Den 22 Junij is gedoopt Neesken de dochter van Gijsbert Willemszen ende
Niesien Lamberts in Achthienhoven
 
Den 29 Junij is gedoopt Gijsbert de soene van Berent Theuniszen en Trijntien Dirickx
uijt Westbroeck bij Hendrick Jacob Lucaszen
 
Den 13 Julij is gedoopt Cornelis de soene van Gerrit Janszen
en Jannetie Cornelis woonende in Westbroeck
 
Den 20 Julij is gedoopt Claes de soene van Roel Haesterszen ende
Gijsien Cornelis woonende in Achthienhoven
 
Den 10 Augusti is gedoopt Mechteltien de dochter van Gerrit Theuniszen
Bos en Maijken Goierts Schaij woonende in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1645 blad 127)
 
Den 28 Septembris is gedoopt Abel de soene van Lambert Harmanszen
Clomp en Marie Abels woonende in Acht(ien)hoven
 
Item Adriaen de soene van Gerrit Janszen en Willemien Cornelis Amerongen
woonende in Westbroeck
 
5 Octobris is gedoopt Peterien de dochter van Hendrick Jacob Lucaszen en
Neeltie Otten woonende in Westbroeck
 
19 Octobris is gedoopt Tijmen de soene van Aert Claeszen en Jaepien Ariaens
woonende bij den Dam in Westbroeck
 
26 Octobris is gedoopt Gijsbert de soene van Jan Corneliszen en
Gijsbertien Berents Schaij woonende in Westbroeck
 
9 Novembris is gedoopt Claes de soene van Jan Jorisszen ende Meijnsien
Claes woonende aen neereijndt van Westbroeck
 
Item is gedoopt Cornelis de soene van Jan Janszen en Jacopjen
Cornelis woonende bij den Dam in Westbroeck
 
Item is gedoopt Aeltien de dochter van Jan Thomaszen en Geertien Claes
woonende in Achthienhoven
 
Den lesten Novembris is gedoopt Geertruijdt de dochter van Jacob Melszen metselaer en
Jannetie N. woonende op het Neereijndt van Westbroeck
 
14 Decembris is gedoopt Reijer de soene van Jacob
Gerritszen Backer en Kuijntien Reijers bij de kerck in Westbroek
 
Noch Aefjen de dochter van Aert Corneliszen Schoenmaecker ende
Mettien Huijberts woonende bij de kerck in Westbroeck
 
26 Decembris is gedoopt Dirckjen de dochter van Willem Goiertszen
Schaij en Bettien Pancras woonende in Westbroeck
 
1646
1 Januarij 1646 is gedoopt Claes de soene van Jan Corneliszen
ende Emmiken Peters in Westbroeck
 
7 Januarij is gedoopt Gerrit de soene van Otto Sijmonszen cleermaecker
ende Elisabeth Noachs bij de kerck in Westbroeck
 
11 Januarij is gedoopt Elizabeth de dochter van Willem Janszen en
Aertien Jacobs in Achthienhoven
 
25 Januarij is gedoopt Tijmen de soene van Cornelis Ariaen Timanszen
en Jannetie Bastiaens in Westbroeck
 
1 Februarij is gedoopt Theuniz de soene van Jan Francken ende
Anneken Gerrits bij de kerck in Westbroeck
 
(Westbroek dopen vervolg 1646 blad 128)
 
15 Februarij is gedoopt Marichien de dochter van Cornelis
Adriaenszen en Marichien Abrahams woonende aen den Achterweteringhe
 
8 Martij is gedoopt Hillechien de dochter van Gijsbert Corneliszen
en Sara Gerrits woonende in Achthienhoven
 
Noch is gedoopt Niesien de dochter van Gerrit Aertszen tim(m)erman
en Marie Barten woonende in Westbroeck
 
Den 15 Martij is gedoopt Claes de soene van Gerrit Claeszen Voort
en Aeltien Willems woonende in Achthienhoven
 
3 Aprilis sijn gedoopt die twelinghen van Jacob Jacobszen Schaij en Annichien Huijghen
d'eene is genaempt Aeltien d'ander Marichien woonende in Westbroeck
 
19 Aprilis is gedoopt Geertien de dochter van Harman Corneliszen en Jannetien Thomas
woonende in Achthienhoven
 
17 Maij is gedoopt Berent de soene van Cornelis Janszen ende
Aeltie Peters Schaij woonende in Achthienhoven
 
24 Maij is gedoopt Ariaentie de dochter van Jan Aertszen de jonghe ende
Marichen Huijberts woonende aen de Achterweteringe
 
Den 7 Junij is gedoopt Jannetie de dochter van Gijsbert Theuniszen ende
Grietgen Claes int Neereijndt van Westbroeck
 
Den 12 Julij is gedoopt Francois Davids j(ong)m(an) van Amsterdam en van wederdoopsche
ouders en gewoont hebbende tot Borderis in Vranckrijck is eerst onderwesen van den E.Walsche
kerckenraedt tot Amsterdam en op sijne belijdenisse gedoopt
 
Den 19 Julij is gedoopt Jacobien de dochter van Cornelis Corneliszen Schaij
en Aeltie Alberts aent Neereijndt van Westbroeck
 
Den 2 Augusti is gedoopt Jacob de soene van Jan Jacobszen Lam ende Ariaentie
Hendrickx van Oostrum woonende in Westbroeck
 
Den 16 Augusti is gedoopt Susanna de dochter van Jean Crecket schoolm(eeste)r
en Catalijntien
 
Den 30 Augusti is gedoopt Otto de soene van Peter Goiertszen Schaij
ende Hendrickien Otten bij de kerck in Westbroeck
 
Den 13 Septembris is gedoopt Marichen de dochter van Heijndrick Albertszen en
Jannetie Theunis woonende bij den Dam in Westbroeck
 
Item Huijbert de soene van Jan Jacob Lucaszen en Dirckjen Huijberts woonende
in Achthienhoven
 
Den 20 Septembris is gedoopt Roel de soene van Cornelis Hendrick Wulven
en Machtelt Peters woonende in Achthienhoven
 
Den 27 Septembris is gedoopt Marichen de dochter van Jan Evertszen Stael
en Lijsien Aerts in Achthienhoven
 
Den 18 Octobris is gedoopt Aert de soene van Gijsbert Willemszen en
Niesien Lamberts woonende in Achthienhoven
 
(Westbroek dopen vervolg 1646 blad 129)
 
Den 8 Novembris is gedoopt Cornelis de soene van Gerrit
Ariaenszen ende Marichien Peters woonende in Westbroeck
 
Den 15 Novembris is gedoopt Trijntie de dochter van Berent Maertenszen
ende Anneken Rijers woonende in Westbroeck
 
Den 6 Decembris is gedoopt Elizabeth de dochter van Frederick Jorisszen ende
Ariaentie Claes woonende in Westbroeck
 
Den 13 Decembris is gedoopt Anneken de dochter van Lambert
Harmanszen Clomp ende Marie Abels woonende in Achthienhoven
 
Den 27 Decembris is gedoopt Evert de soene van (opengelaten)
 
1647
Den 24 Januarij 1647 is gedoopt Neltien de dochter van Jan Goiertszen ende
Elisabeth Volckerts woonende in Achthienhoven
 
Den lesten Januarij is gedoopt Mettien de dochter van Jan Aertszen ende Claesien Claes
woonende in Achthienhoven
 
Den 7 Februarij is gedoopt Peter de soene van Geerlof Reijerszen ende
Grietgen Abels woonende in Achthienhoven
 
Den 7 Martij is gedoopt Mariechen de dochter van Gijsbert Goiertszen Schaij
ende Anneken Jeuriaens woonende in Achthienhoven
 
Den 21 Martij is gedoopt Fietgen de dochter van Jan Corsszen ende
Mariechen Cornelis van Amerongen woonende aen de Achterweeteringe
 
Den 4 Aprilis is gedoopt Jaepien de dochter van Albert Janszen ende
Afien Willems woonende aen het Neereijndt van Westbroeck
 
Den 16 Aprilis is gedoopt Niesien de dochter van Peter Willemszen
ende Neeltien Volckerts woonende in Westbroeck
 
Den 19 Aprilis is gedoopt Cornelis de soene van Tielman Peterszen
Hertzoegh ende Trijntie Willemsdr, woonende tot Willem Corneliszen
cleermaecker
 
(Westbroek dopen vervolg 1648 blad 130 (ander handschrift!))
 
Den x-en (10) October 1648 is gedoopt Anna de
dochter van Johannes Creket Coster
tot Westbroeck ende Catharina Matthijs zijn
huijsvrouw