Home Bronnen
(Westbroek dopen vervolg 1674 blad 165)
 Naemen der kinderen welcke gedoopt sijn
 in de kerck van Westbroeck ten tijde van mij
 Ernestus ab Harlingen aenvangende den 31 Maij
 des jaers 1674
JuniusDen 7 Junij gedoopt een dochterken van Goosen
 Francken en is genaemt Gerrighjen
 Den 21 Junij is gedoopt een dochterken van Anna ... (verdere naam niet ingevuld)
 ende is genaemt Grietjen
JuliusDen 5 Julij is gedoopt een kindt van Hendrick Aerdzen ende is
 genaemt Jan
 Den 12 Julij is gedoopt een kindt van Willem Goijerden ende is
 genaemt Eijgjen
AugustusDen 9 Augusti is gedoopt een kindt van Jan Petersen
 ende is genaemt Eijghjen
 Den 23 Augusti is gedoopt een kindt van Jacob Schai
 ende is genaemt (naam niet ingevuld)
SeptemberDen 7 Septemb(ris) is gedoopt een kindt van Claes Jan Jorissen
 ende is genaemt Peeter
 Den 13 Septemb(ris) is een kindt van Jan Claesen woonen-
 de in de Gaegel gedoopt ende genaemt Claes.
OctoberDen 4 Octob(ris) is gedoopt een kindt van Jurrien
 Goijertzen en is genaemt Eijghjen
 Den 4 Octob(ris) is gedoopt een kindt van Gerrit
 Cornelissen enis genaemt (naam niet ingevuld)
 Den 9 October is gedoopt een kindt van Aerd Jansen
 en is genaemt Marrighje
 Den 11 Octob(ris) is gedoopt een kindt van Aerd Gijsbert-
 zen Slockert en is genaemt Willem
NovemberDen 8 Novembris een kindt gedoopt van Wullef Cornelissen
 ende Marrighjen Gijsberts en is genaemt Dirck
 Den 8 Novembris een kindt gedoopt van Gerrit Cornelissen
 ende Maijcken Willems en genaemt Lijsken.
 
(Westbroek dopen 1675 blad 166)
1675
Den 10 Jan(ua)rijEen kindt Grietje genaemt van Jan Corn(elissen) Schaij
 en Jannigje Gijsberts in Westbroeck
Den 17 Jan(uarij)Een kindt gedoopt van Tijmen Dirckzen ende Lijsjen Freric(ks)
 ende is genaemt Fredrick.
Den 29 Jan(ua)rijEen kindt van Arien Gerritzen ende
 en is genaemt Gerrit de moeder Gougje Gijsberts
Den 14 Feb(ruarij)Een kindt Jan Gijsbertzen en is genaemt Grietje
 de moeder Neeltje Jacobs
Den 3 MertEen kindt van Claas Gijsbertzen gedoopt en is genaemt
 Gerrigje x moeder Cornelia Dircks
Den 14 MertEen kindt van Balt Gerritzen gedoopt
 ende is genaemt Aeltje, de moeder Nelligje Claess
Den 9 MeijEen kindt van Teunis Aertszen en Merrigje Vr. (verdere naam niet ingevuld)
 woonende in Achtienhoven, en is genaemt Peter.
Den 13 Meij op Hemelsvaertsdach een kindt van Bart Gerritzen
 ende Cuijntje Aeriss gedoopt, genaemt Neeltje
Den 24 MeijEen kindt van Cornelis Janszen en Neeltje
 Jans is gedoopt genaemt Annigje
14 JuliEen kindt van Peter Gerlofzen en Aeltje N. (verdere naam niet ingevuld)
 gedoopt genaemt Geerlof.
 den selven dito een kindt gedoopt van Hermen Jacobsen
 en Emmigje Hendricks genaemt Neeltje
9 AugustiEen kindt van Jan Janssen en Geertje Cornelis
 gedoopt, genaemt Gerrit
 Een kindt gedoopt van Goosen Cornelissen van Bemmel
 ende Hilligen is genaemt Sara
 Een van Jan Peeters de Greef ende Hendrickien Goijar(t)
 genaemt Goijert.
Den 27 Sept(embris)Een van Hendrick Aerdzen Schipper ende Maijcken
 Jans en genaemt Neelken.
Den 21 Octob(ris)Een kindt van Goosen Franck en Neeltje (verdere naam niet ingevuld)
 genaemt Franck
Den 9 Novemb(ris)Een kindt van Jan Claaszen Decker gedoopt
 genaemt Cristiaen Janszen
 noch aen selven dito een kindt van Jurrigen
 Reijnierszen en Burgji Lamberts Trijntje
 
(Westbroek dopen vervolg 1675 blad 167)
Den 15 Decemb(ris)Een kindt van Aart Gerritzen en Claasje
 Hermens gedoopt genaemt Jan.
Den 19 Decemb(ris)Een kindt van Luijt Gijsbertzen en
 Niesje Gijsberts gedoopt genaemt Metje
1676
Den 1e Jan(ua)rijEen kindt van Hendrick Corn(eliszen) Wijnen en Hermtje
 N. (verdere naam niet ingevuld) gedoopt genaemt Truijgje
9 Jan(ua)rijEen kindt van Jacob Hendrickzen en Gijsbertjen Ariens
 gedoopt genaemt Annigje
 Den selven dito een kint van Meerten Janszen ende
 . . . . . . . (naam niet ingevuld) gedoopt genaemt
 Gerrigje
12 Jan(ua)rijEen kindt van Jan Teuniszen en Cornelia Bos
 gedoopt genaemt Heijltje
23 Jan(ua)rijEen kindt van Sijmen Vr. Backer ende . . . (naam niet ingevuld)
 . . . . . . gedoopt genaemt Jannigje
30 Ja(nua)rijEen kindt gedoopt van Gerrit Aartszen ende
 Aaltje Berents genaemt Weijntje
1. MeertEen kindt van Willem Jan Aartzen en Aeltje
 Janssen gedoopt gen(aemt) Jan
 Noch een kindt van Jacob Jacobzen Schaeij
 en Hendrickje Gijsberts gedoopt genaemt
 Jacob
22 MeertEen kindt van Claas Hendrickzen en Feijgje Goverts
 gedoopt genaemt Hendrick
23 AprilEen kindt van Lambert Jan Francken en Aartje Cornelis
 gedoopt genaemt Metje
14 MeijEen kindt gedoopt van Wouter Gijsbertzen en Emmigje
 Janssen genaemt Merritje.
11 JunijEen kindt van Claas Gijsbertzen en Cornelia Dirxe
 genaemt Dirck
19 JunijEen kindt van Hendrick Goijerden en Gijsbertje Jacobs
 gedoopt gen(aemt) Claas.
 
(Westbroek dopen vervolg 1676 blad 168)
Den 16 JulijEen kindt van Aerien Janzen de Roij ende Maeijck Thonis
 gedoopt en is genaemt Jan
Den 17 Semtemb(ris)Een kindt van Gerritzen Cornelissen ende Maijcken
 Willems gedoopt ende genaemt Willemken
Den 6 Octob(ris)Een kindt van Hermen Jacobzen ende Emmighjen Hendrick(s)
 gedoopt ende genaemt Annighjen
Den 5 Novemb(ris)Een kindt gedoopt van Teunis Her[m]en de Smit ende
 D[...]jen Jans en genaemt Riiwerken
Den 5 Novemb(ris)Een kindt van Hermen (verdere namen niet ingevuld)
 ende genaemt Engelken
Den 19 Novemb(ris)Een kindt gedoopt van Jan Gijsbertzen de [Vraghtsel]
 ende Neelken Jacobs ende is genaemt Gijbert (!)
Den 3 Decemb(ris)Een kindt van Hendrick Aerdtsen Schipper ende Maijcken Jans
 gedoopt ende is genaemt Jacob
Den 6 Decemb(ris)Op woensdagh als de avondtpredicatie een kindt gedoopt
 van Aerdt Gijsbertzen ende Marrighjen Dircks en is
 genaemt Niesjen.
Den 10 Decemb(ris)Een kindt van Thijs Gerritzen ende Dirckjen Tijmense
 gedoopt en is genaemt Willemken.
Den 13 Decemb(ris)Een kindt van Cornelis Willemse Romeijn ende
 Willemken Theunis en is genaemt Theunis
Den 24 Decemb(ris)Een kindt van M(eeste)r Ottho van Snellenbergh ende
 Margarieta (verdere naam niet ingevuld) en is genaemt Lam-
 merken.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Anno 1677
Den 1 JannuarijEen kindt van Jacob Cornelissen Bosch ende
 Jaenchen Tijmens genaemt Cornelis
Den 7 Jann(uarij)Een kindt van Aerien Gerritzen ende Gauwghien
 Gijsberts en is genaemt Gijsbert
Den (!) JanuarijEen kindt van Balthus Gerritzen ende Lijsbethjen
 (verdere naam niet ingevuld) en is genaemt Willemijntje
Den (!) JanuarijEen kindt van Willem Petersen de Graef ende Annighje
 Cornelis Cornelius.
 
(Westbroek dopen vervolg 1677 blad 169)
Den 7 Feb(ruarij)Een kindt gedoop van Peter Govertzen ende Aeltjen Theunis ende is
 genaemt Steffanie
Den 14 Feb(ruarij)Een kindt van Aerdt Jansen ende Aeltjen Jacobs ende is genaemt Jan
Den 11 MartijEen kindt van Jacob Jacobsen Schau ende Hendrickjen
 Gijsberts ende is genaemt Gijsbertje
Den 11 MartijEen kindt van Jan Petersen de Greef ende Hendrickjen Goijerts ende is
 genaemt Angeniesie
Den 24 MartijEen kindt van Wullef Cornelisen ende Marrichjen Gijsberts
 gedoopt ende genaemt Dirck
Den 22 AprilisEen kindt van Gosen Francken ende Neeltje Cornelis
 ende sijnde een soon is genaemt Franck
Maijus
Den 6 MaijEen kindt van Jan Teunissen ende Cornelia Bosch in Achtien-
 hoven gedoopt en is genaemt Teunis
Julijus
Den 22 JulijEen kindt gedoopt van Jan Jansen Scherm ende
 Geertje Cornelis Schaij ende genaemt Marrijken
 Een kindt van Hendrick Janzen Schounten
 ende Gerrichjen Cornelis Bischen is genaemt
 Barendt Janzen
Den 4 Novemb(ris)Een kindt gedoopt van Hendrick Jansen de Roij
 ende Marrichjen Dircks is genaemt Lijsbetjen
 Noch een kindt van Hendrick Dirckzen ende
 Haesjen Aedricks en is genaemt Dirck
Decemb(er)
Den 2 Decemb(ris)Een kindt van Bart. Gerritzen ende
 Kuijnken Aeries en is genaemt Arien
Anno 1678
Den 27 JannuarijEen kindt van Jan Cornelissen ende Machteltjen Harmens
 en is genaemt Klaes
Den 10 Feb(ruarij)Een kindt van Claes Hendrickzen ende Fijghjen Goverts
 ende is genaemt Jan
 Een kindt van Marten Jansen ende Gouwghjen Gerrits
 Lijsje
 Een kindt Jurrien Gijbertzen (!) ende Marrichen Hoeven ende is genaemt
 Gijsbert
Den 17 Feb(ruarij)Een kindt van Gosen Cornelissen van Bemmel ende Hillighien
 Gijsberts ende is genaemt Dirck
 Een kindt van Tijmen Dirckzen ende Lijsjen Fredericks
 ende is genaemt Piternella
 
(Westbroek dopen vervolg 1678 blad 170)
Den 20 Feb(ruarij)Een kindt gedoopt van Steven Cornelius Jacobsens ende Gerritjen Cor-
 nelis en is genaemt Neeltjen
Den 17 MartijEen kindt van Aerien Gerritzen ende Gouwghjen
 ende genaemt Gerrit
 Een kindt van Marten Jansen van Conningh ende Jannighjen Chri(sti)
 aensen en is genaemt
Den 24 MartijEen kindt van Jan Cornelissen Schaij ende Jannighjen Gijsbert(s)
 ende is genaemt Gijsbert.
April
Den 24 Apriliseen kindt van Willem Jansen STnel ende Marrighjen
 Cornelis van Lichtenbergh ende is genaemt Lijsbetjen
Maij Den 12 MaijEen kindt van Lambert Janzen ende Aertjen
 ende is genaemt
Junius
Den 2 JunijEen kindt van Cornelis Goosen de Raedemaecker ende ende (!) Hillitjen
 Jans en is genaemt Hendrick
Den 9 Junijeen kindt van Jan Frederickzen ende Geertjen Buijs ende
 genaemt Klaesjen.
Den 23 JunijEen kindt van Hendrick Thomassen ende Marrighjen
 Gijsberts ende is genaemt Lijsjen
Julius
Den 7 JulijEen kindt van M(eeste)r Ottho van Snellenbergh Chirurgijn
 ende Margarieta sijn huijsvrouw ende is genaemt Lijsbetjen
 
Septemb(er)
Den 22 Septemb(ris)Een kindt van Aerdt Janzen ende Aeltjen Jacobs
 en is genaemt Marrighjen
 En noch op deesen dach een kindt van Si(mon)
 Dirckzen ende Geertien Cornelis en ge-
 naemt Hillitjen
Octob(er)-----
Den 20 Octob(ris)Een kindt van Jacob Jacobzen Scha ende Hendrickjen
 Gijsberts ende is genaemt Jacob Jacobzen
Den 10 Novemb(ris)Een kindt van Cornelis Hermzen ende Lijsjen
 Claes enis genaemt Claes
Den 24 Nov(em)b(ris)Een kindt van Willem Peterzen de Greef ende Annitjen
 Cornelis is genaemt Pieter
 noch een kindt Jan Dirckzen ende Marrijchien Gijsberts
 ende is genaemt Annighien
 
(Westbroek dopen vervolg 1678 blad 171)
Den 13 Decemb(ris)Een kindt op woensdach gedoopt van Hendrick Cornelis
Anno 1679Weijnen ende Hermken Peters is genaemt Cornelis
Den 21Een kindt van Jan Claessen Decker ende Marrichien Christiaen(s)
Jannuarijis genaemt Dirck
Den 15 -Een kindt van Gijsbert Cornelissen ende Eijchen Aries en is ge-
 naemt Eghjen
Den 9 Feb(ruarij)Een kind van Balthus Gerritzen Lijsbetien
 en is genaemt Nellichien
Den 12 Feb(ruarij) opEen kindt van Dirck Janzen ende Annichien Hendricks uijt
woensdaghde Achterweeteringh en is genaemt Hendrick
Den 16 Feb(ruarij)Een kindt van Wulf Cornelissen ende Marrichien
[Akantief]Gijsberts is genaemt Cornelis
  16
Den 16 MeertEen kindt van Gosen Francken
 ende Neeltie Cornelis en is
 genaemt Cornelis
Den 23 MartijEen kindt van Aerdt Gerritzen ende Claesjen Her-
 mens enis genaemt Aerien
April
Den 13 AprilisEen kindt van Willem Jan Aerdzen ende Aeltjen
 en is genaemt Gijsbert
Maij
Den 4 MaijEen kindt van Gerrit Aertzen de Smit ende is genaemt
 Aeriaenken (naam van de moeder niet genoemd)
Den 22 JunijEen kint van Lambert Janszen
 en Aertjen Cornelis gedopt (!) en is geheten Cornelis
Den 29 JunijEen kint gedopt (!) van Merten Gertszen en Margien
 Crijchejaensz en is geheten Grietjen
Den 3 A(u)gustijEen kint van Heijnderick Schouten
 ende Gorgien Cornelis en is geheten Berent
Den 10 A(u)gustijEen kint van Heijnderick Jans de Rooij
 en Mergen Dirricks en is geheten Jan de Rooij
ditoEen kint van Mester Otto van Snellenbergh
 en Mergrijeta sijn huijsvrou(w) en is geheten Hermanda
Den 20 ditoEen kint van Arien Gijsbertsen ende
 Cornelijn Dirrijcks gedopt (!) en is geheten
 Mergen
 
(Westbroek dopen vervolg 1679 blad 172)
Den 31 AgustoEen kint gedopt (!) van
 Jacob Heijndricksz en Gijsbertgen
 Adrieaens sijn huijsvrou(w) en is geheten
 Neeltgen
Den selven ditoEen kint gedopt (!) van Jan Gijsen ende
 Neeltgen Jacobs sijn huijsvrou(w) en is geheten
 Jacob
Den 2 Novemb(ris)Een kint gedopt (!) van Heijnderick
 Gooijersz en Gijsbertgen Janesen
 is geheten Weijntgen
Den 7 Decemb(ris)Een kint gedopt (!) van Jan
 Theunesen Garst en Cornelia
 Bos en is geheten Janije
Den 26 Decemb(ris)Een kindt van Cornelis Gerritzen ende Engeltje Gerrits
 is genaemt Gerrit
Anno 1680
Den 3 JannuarijEen kindt van Jan Janzen Scherm ende
 gedoopt als en 't seer swack was in 't bij sijn van den
 ouderlingh Lubbert Adriaenschen in sijn huijs ende is
 genaemt Gauwghjen
Den 11 Jan(uarij)Een kindt van Hendrick Aerdtschen Schipper
 ende Maijcken Jans en is genaemt Marrichjen
 Een kindt van Meijrt Willemsen ende
 ende is genaemt Jannighjen.
Den 25 JannuarijEen kindt van Jacob Janzen ende Dickjen Pieters ende is genaemt
  GruoniusJan
Den 1 Feb(ruarij)Een kindt van Bartholomeus Aelbertsen Bos ende Gillitien
 Willems van Heusden en is genaemt Metjen
 
(Westbroek dopen vervolg 1680 blad 173)
Den 7 MartijEen kindt van Jurrien Gijsbertzen ende Margin Jans van Hoeven
 ende is genaemt Dirckjen.
 Den zelfden dito een kindt gedoopt van Hendrick Thomassen
 ende Marrichjen  (niet ingevuld) en is mede genaemt Dirckjen
Den 14 MartijEen kindt van Jan Pieterzen Bus ende Aeltjen Hendricks
 ende is genaemt Fijghjen
Den 28 MartijEen kindt van Barth Gerritzen ende Krijnken Aeries
 enis genaemt Gerrit
Den 26 AprilEen kindt van Jacob Scha ende Hendrickjen (niet ingevuld)
 en is genaemt Gijbert
Maijus
Den (!) MaijEen kindt van Jacob Hermsen ende Jannichien (niet ingevuld)
   enis genaemt Klaesjen
Augustus
Den 8 AugustiIs een kindt gedoopt van Cornelis Janzen de Roederaadsen
 ende Hillitjen Jans en is genaemt Antonij
Den 13 AugustiEen kindt gedoopt van (ouders niet vermeld)
 en is genaemt Grietjen
September
Den 26 Septemb(ris)Een kindt gedoopt van Pieter Dirckzen (moeder niet vermeld)
 enis genaemt Annighjen
Den 29 Septemb(ris)Een kindt gedoopt van Jan Cornelissen Schaijck (moeder niet vermeld)
op Bededaghende is genaemt Jaepjen.
October
Den 8 OctoberEen kindt gedoopt van Hendrick Janzen Schouten ende Gerrighen
 Cornelis en is genaemt Cornelis
op wijders als de proefEen kindt gedoopt van Tijman Dirckzen en Lijsjen Fredricks
predicatienen is genaemt (naam kind niet vermeld)
 
(Westbroek dopen vervolg 1680 blad 174)
 Den 31 Octob(ris) een kindt gedoop van
 Willem Aerdzen ende
 en is genaemt
 Den 21 Novemb(ris) een kindt gedoop van
 Jan Gerritzen ende Meijntjen Gerrits Bosch
 en genaemt Marrichjen
 Den 28 Novemb(ris)
 Een kindt gedoopt van Gosen van Bem-
 mel ende Hillitien Gijsberts ende is genemt
 Cornelis
 Den Decemb(ris) een kindt van Ottho van Snellenbergh ende Marga-
 reta Boercke en genaemt Harmannus
 Den een kindt van Aerdt Gijsbertzen ende Marrichjen Dircks en is
 genaemt Haesjen
--------------------------------------------------------------------------------------
A 1681 Februarij 7Een kindt van Aerien Gerritzsen en Gauwken
 ende is genaemt Gijsbert
Martius
Den 6 MartijEen kindt van Cornelis Lubbertzen ende Fijghjen Gijsberts
 gebooren den 28 Feb(ruarij) op maendagh ten 6 ueren ende is gedoopt den
 6 Martij ende genaemt Gijsbert.
Den 6 MartijEen kindt van Balthus Gerritzen ende Elisabeth van Domzelaer
 gebooren den 6 martij op sondagh ten 5 ueren gedoopt ende genaemt
 Cornelis.
Den 23 MartijEen kindt van Piter Geerlofzen de Wever ende Aeltjen
 Teunis en is genaemt Marrietje.
Den 31 MartijEen kindt van Wullef Cornelissen ende Marrichjen
 Gijsbert ende is genaemt Jurrien
April
 Den 3 April is een kindt gedoopt van Sijmen Dirckzen de
 Backer en genaemt Jacob
 
Den 26 Junij(doorhaling .. een kindt van Domin(us) Ernestus van Harlingen ende
 Joanna de Cerf ende genaemt Hendricus geboren
 [....] tusschen 22 ende 23 Junij 's nachts .. einde doorhaling)
 
(Westbroek dopen vervolg 1681 blad 175)
Den 26 JunijEen kindt gedoopt van Dom(inus) Ernestus van Harlingen ende Juf(frouwe)
 Joanna de Cerff en is genaemt Henricus Wijnandus
 geboren 's nachts ten een uer tusschen den twee en drie en
 twintighsten Junij A 1681
 
Den 11 Decemb(ris) Een kindt gedoopt van Dirckjen van Meekeren voor vijf jaeren
 in onecht geteelt bij Bartholomeus Vocht ende is sulx geschiet
 vermits sij met attestatie van de kercke van Utrecht quam
 als dat hier het kindt moeste gedoopt worden v(er)mits sij op (haer?)
 bewesen boetvaerdigheijdt wederom ten H(eilige) Avondtmael was toe-
 gelaeten ende was geschreven t'Utrecht den 5 Decemb(ris) 1681 ende
 en is het kindt                              onder stont
 genaemt Abraham                      Nicolaus Haring
                                              Eccl(esiastes) ibidem
 
 Den 25 Decemb(ris) is gedoopt een kindt van Aerdt Gerritzen
 ende Claesjen Hermens en is genaemt Jannighjen
 
A 1682Den 15 Jannuarij is gedoopt een kindt van Jan Dirck Scha ende
 genaemt Echbert (moeder niet vermeld)
 Den 22 Jan(uarij) is een kindt van Gerrit Peterzen de Smit
 genaemt Diuwertien (moeder niet vermeld)
 -----
 Den 19 Feb(ruarij) van Reijer Gijsen een kindt gedoopt
 genaemt Gijsbert (moeder niet vermeld)
 D(en) 26 Feb(ruarij) een kindt van Lambert Janzen ende is
 genaemt Gerritjen. (moeder niet vermeld)
 Den 5 Martij een kindt van Dirck Barentzen Lijs
 Jans en genaemt Jan.
 Den 12 Martij een kindt van Hendrick Janzen Schouten
 ende genaemt Gijsbertje (moeder niet vermeld)
 Noch een kindt van Cornelis Gerritzen genaemt
 Catrijn (moeder niet vermeld)
 Noch een kindt van Pieter Dirckzen genaemt
 Klaasjen (moeder niet vermeld)
 Den 27 Meert een kint Willem Jansen genaemt
 Geijbert (moeder niet vermeld)
 Den 14 Juni twee kinderen van Cornelis Drick
 ende Cornelia Drick genaemt de eene Drick
 en de andere Claes
 
(Westbroek dopen vervolg 1682 blad 176)
 Den 25 Juni een kint van Faes Hendrickse
 Seijn ende Feijgen Goverts gegnaemt Govert
 
 Den 25 dito een kint van Thuns Gertse ende
 Peterkje Jacobs genaemt Aletta
 
 Den (!) Julij een kindt van Cornelis Lubbertze ende Fijghjen
 Gijsberts ende is genaemt Aletje
 
 Den 28 Augusti gedoopt twe kinderen van Jacob Hermensen
 ende Jannighjen Jans het oudste is genaemt Hermen ende
 het ander Jan
 
 Den derden September A1682 gedoopt een kindt van
 D(ominus) Ernestus van Harlingen ende Johanna de Cerff is ge-
 boren den eersten Septemb(ris) op vrijdagh 's middaghs ten
 twaelf ueren ende is genaemt Joannes
 
 Den 19 November is gedoopt een kindt van Jan
 Cornelissen Schaij en is genaemt Klaasjen (moeder niet vermeld)
 
 Den 17 December is gedoopt een kindt van Joannes Blas ende
 Sara Aerendts gebooren den 10 Decemb(ris) ende is genaemt
 Davidt
 
 Anno 1683
JannuariusEen kindt van Cornelis Romeijn gedoopt den 25 Jannuarij ende
 is genaemt (moeder en de naam van het kind niet vermeld)
 
Feb(ruari) 18 Februarij een kindt van Bart Gerritzen ende Kuijncke Aerdts
 is genaemt Marrichien
 
 Den 25 Feb(ruarij)
 Een kindt gedoopt van Arien Gerritzen
 ende Goijghien (niet ingevuld) en is genaemt Willemijntjen
 
MartiusDen 4 Martij een kindt gedoopt van Hendrick Cor-
 nelis Weijnen ende (niet ingevuld) is genaemt Cornelis
 
JuliusDen 8 Julij een kindt van M(eeste)r Ottho van Snellenbergh
 gedoopt ende (niet ingevuld) genaemt Antonia
 
 (doorhaling ... de akte hierboven nogmaals ... einde doorhaling)
 
(Westbroek dopen vervolg 1683 blad 177)
AugustusDen 5 Augusti een kindt van Gerrit Cornelissen (naam moeder en kind niet vermeld)
 Den 26 Augusti een kindt van Hendrick Goijertzen ende
 Hermenie (niet ingevuld) Goijert.
Septemb(er)Een kindt van Thonis Gerritzen ende Pieterken Jacobs
 gedoopt den 10 Semtemb(ris) enis genaemt Jacob
Octob(er)Den 19 8ber (Octobris) een kindt gedoopt van Steven Cornelissen ende
 Gerritjen Cornelis ende is genaemt Cornelius
 Den 21 Octob(ris) een kindt van Baltus Gerritzen ende Elisabet van
 Domselaer enis genaemt Gerrit.
Novemb(er)Den 8 November een kindt gedoopt van Pieter Dirckzen ende is ge-
 naemt Cornelius. (moeder niet vermeld)
 -----
 Een kindt gedoopt van Gosen van Bemel (moeder en kind niet vermeld)
Anno 1684
JannuariusDen 13 Jannuarij deeses jaer 1684 is gedoopt een kindt van Dom(inus)
 Ernestus van Harlingen ende J(uff)r(ouw) Joanna de Cerff en is genaemt
 Joannes Martinus, gebooren tusschen den 8 ende 9 Jannuarij 's nachts quar-
 tier voor twee ueren.
 -----
 Den selfden dito een kindt gedoopt van Gerrit Balten ende Geritjen
 Willems uijt de Achterweteringh en is genaemt Crijntjen
 -----
 Den 20 Jan(uarij) een kindt van Pieter Cornelissen en Jannighjen
 Jans en is genaemt Cornelis.
 -----
 Den zelfden dito een kindt van Goijert Pieterzen ende
 Neeltjen Pieters, en is genaemt Pieter
 -----
FebruariusDen 16 Feb(ruarij) een kindt van Cornelis Dirckzen ende
 Cornelia (niet ingevuld), genaemt Marrietjen
 -----
 Den 24 Feb(ruarij) een kindt van Willem Janzen
 ende Aeltjen Jans enis genaemt Jacobje
 Den zelfden dito een kindt van Dirck Barentzen
 en Lijsjen Jans ten doop gehouden door Douwijsjen
 Jans enis genaemt Barendt
 -----
MartiusDen 2 Martij een kindt van Jacob Jacobzen Schaij en Hendrick(jen)
 Gijsberts en is genaemt Gijsbert
 -----
 
(Westbroek dopen vervolg 1684 blad 178)
 Den zelve dito een van Paulus Aerentzen ende Annetjen
 Hermens en is genaemt Jacoba
 -----
 Den 16 Martij een kindt van Klaes Hendrickzen Heijn ende
 Feijtjen Goverts en is genaemt Marritjen
 -----
 Den 31 Martij een kindt van Cornelis Lubbertzen
 ende Feijghjen Gijsberts en is genaemt Aerien
 -----
AprilDen 12 Aprilis een kindt van Cornelis Cornelissen
 ende Gerritjen Aerdtz enis genaemt Cornelis
 -----
MaijDen 11 Maij een kindt van Jan Janzen Huerman
 en Geertjen Cornelis en is genaemt Goughjen
 Den zelve dito het kindt van Dirck [H]
 ende Gerritjen Cornelis is genaemt Judith
 -----
JuniusDen 15 Junij een kindt van Claes Cornelissen ende
 Maijcken Gijsberts is genaemt Jannetjen
 -----
JuliusOp den 6 Julij is een kindt gedoopt van Hendrickje
 Pieters geboortigh ontrent Vasen t welck sij in
 onecht gebaert heeft erkennende de vader Corne-
 lis Dirckzen gemeenlijck genaemt den Engelsman
 gelijck oock bij onderteeckeningh van sijn handt
 gebleecken is, ende heeft Hendrickjen voorn(oemt) haer kindt
 selve ten doop gepresenteert nadat sij haer berouw
 van bij een getrouwt man geslaepen te hebben voor
 de E(dele) K(erken)Raedt betoont hadde. 't kindt is genaemt
 Cornelis
 -----
 Den 12 Julij een kindt van Hendrick Thonissen ende
 Lijsjen Willems uijt de Achterweeteringh en is
 genaemt Jacob
AugustusDen 31 Augusti 1684 een kindt van Otho van Snelleb(ergh)
 ende Marragrita Boerckens geboren den 24 Augusti en is genaemt
 Antonia
Septemb(er)Den 7 Septemb(ris) een kint van (de)
 dochter van Jacob Willemzen ende Jannighjen Jans die het ten doo(p)
 [brachten], t formulier [.....] en is genaemt Cornelia
 
(Westbroek dopen vervolg 1684 blad 179)
 Den 27 Septemb(ris) een kint van Jan Peterzen de Greef
 ende Jannighjen Cornelis getuijgen Leuntjen huijsvrouw
 van Willem Goijerds, is genaemt Hendrickje
 -----
Octob(er)Den 3 Octob(ris) een kint van Cornelis Janzen ende
 Douwijsje Jans, getuijge Hillitjen Jans, is genaemt Gijs-
 bertje
 -----
Novemb(er)Den 2 Novemb(ris) een kint van Gerrit Evertzen en Grietien
 Gerrits, getuijge Leijsjen Huijberts, is genaemt Gerrit
 Den zelfden dito 't kint van Goijert Gijsbertzen ende
 Emmighjen Jacobs getuijge Hillit Gijsberts, 't kint
 is genaemt Gerritje.
 Den 13 Novemb(ris) twe kinderen gedoopt van Jurriaen
 Gijsberten en Marrighjen Jans van Hoeven het eene
 is genaemt Jan het ander Gerritje.
DecemberDen 21 Decemb(ris) een kint gedoopt van Do(minus) Ernestus
 van Harlingen en Juffrouw Johanna de Cerf, geboren
 zijnde den 18 op donderdag voorleden is genaemt Anna
      Anno 1685
JannuariusDen 18 Jan(uarij) is gedoopt het kint van Jan Dirckzen en
 Marrichjen Echberts en is gennaemt Marrighjen
 Den zelfden dito een kint van seeckere vrouw die van haer man
 seijde vluchtigh te zijn sij woonde in de
 kamer van Maijcken den Zijl in Achtienhoven, sij liet haer
 noemen
 't kint is genaemt Oetje
 Den 1 Feb(ruarij) een kint van Bart Gerritzen en Kuijntjen
 Aerts is genaemt Gerrit
 Den zelfden dito 't kint van Lambert Janzen en Aertjen Cor-
 nelis enis genaemt Cornelis
 Den zelfden dito 't kint van Teunis Gerritzen ende
 Peterken Jacobs, getuijge Gijsbertjen Aeries is geheten
 Gerrit
 Den 8 Feb(ruarij) 't kint van Tijmen Dirckzen ende Lijsjen
 Fredericks getuijge Marritjen Hendricks is genaemt Dirck
 Den 22 Feb(ruarij) een kint van Aert Gijsbertzen en Marriken
 Dircks tot getuijge Neeltjen de Roij is genaemt
 Goosen
MartiusDen 15 Martij een kint van Jacob Harmenzen, getuijge
 Machtelt Harmens is genaemt Hermen
 
(Westbroek dopen vervolg 1685 blad 180)
AprilDen 5 April een kint van Pieter Joosten ende Meijnsjen Gijsberts
 genaemt Joost
JuliusDen 12 Julij een kint van Aerien Gerritzen ende Goughjen
       is genaemt Cornelis
 Den 26 Julij een kint van Claes Cornelissen ende Maijken
 Gijsberts is genaemt Gijbert (!)
AugustusDen 23 Augusti een van Joris Janzen ende Marrichjen
 Hendricks is genaemt Jan
Septemb(er)Den 27 Septemb(ris) een kint van Cornelis Cornelissen van
 Dam ende Gerritjen Aerts is gen(aemt) Elbertjen
       Anno 1686
JannuariusDen 31 Jan(uarij) is gedoopt een kint van Willem
 Gerritzen ende Geertjen Hendricks ende genaemt
 Gerrit
 Den zelfden dito een van (doorhaling)
 Gerrit Evertzen de Smit ende Grietien Gerrits
 is genaemt Gerrit
FebruariusDen 14 Febr(uarij) is gedoopt een kindt van Domin(us)
 Ernestus van Harlingen ende Joanna de Cerff ende
 wiert genaemt Elisabeth, geboren den 10 Feb(ruarij)
 (doorhaling) op een woensdag avondts quartier voor
 ses ueren
 -----
 Den 21 Feb(ruarij) een kint van Jurriaen Gijsbertzen
 van Schaijck ende Marrichien Jans van Hoeve
 ende gen(aemt) Jo(h)annes
MartiusDen 21e Martij een kindt van Jan Willemzen
 ende Aeltjen Willems is genaemt Gijsbert
AprilDen 26 April een kint van Teunis Gerritzen Voort ende Peterken
 Jacobs, genaemt Jacob
 -----
MajDen 2 Maij een van Cornelis Gerritzen ende Engeltjen Gerritz
 genaemt Wilmtje
 Den 9 dito een van Lambert Janzen ende Aertjen Cornelis ende ge-
 naemt Gerritjen
 -----
 Den 30 dito twe kinderen van Hendrick Cornelissen ende
       Hermtje
 
(Westbroek dopen vervolg 1686 blad 181)
 Hermtje Pieters 't een genaemt Maijken ende 't ander Griet-
 jen
 -----
JuniusDen 5 Junij een kint van Jacob Hermenzen ende Jannighjen
 Jans is genaemt Jannighjen
 -----
 Dito een van (doorhaling ... Cornelis van Bemmel) Cornelis
 Goozenszen van Bemmel ende Maijcken Loeven, is genaemt
 Jacob
 -----
 13 dito een kint van Reijer Gijsen ende Marrichien Jacobs
 genaemt Jacob
 -----
AugustiDen 22 Augusti een van Gosen van Bemmel ende Hilletjen
 Gijsberts, genaemt Jacobje
 -----
Septemb(er)Den 12 7b (Septembris) twe kinderen van Hendrick Goijerden ende
 Gijsbertjen Jacobs, genaemt 't een Goijert ende 't ander
 Lijsjen
Octob(er)Den 17 8b (Oktobris) een van Pieter Cornelissen ende Jannighien Jans
 is genaemt Marrietjen
 Den zelfden dito een van Aerien Evertzen ende Jacobjen Jacobs
 genaemt Diwertje
 -----
NovemberDen 14 9bris (Novembris) een van Pieter Joosten ende Meijnsjen Gijs-
 berts, genaemt Gijsbert.
 Den zelfden dito een van Claes Hendrickzen Heijn ende
 Feijcken Goverts, genaemt Hendrick
 -----
Decemb(er)Den (!) xbris (Decembris) een kint van Baltus Gerritzen ende Lijsbeth Cornelis van
 Domzelaer genaemt Christiana
 -----
 Den 19 dito een van Joost Claesen en Gerritjen Cornelis, genaemt
 Barbara
 -----
       Anno 1687
FebruariusDen 20 Feb(ruarij) een kint gedoopt van Lucas Hendrickzen ende Trijntjen
 Gijsberts, genaemt Gijsbert
 -----
 Den 27 dito een van Cornelis Jacobzen Schaij ende Gijsbertjen
 Jans, is genaemt Jacob
 -----
 Den zelfden dito een van Cornelis Janzen ende Dauwken
 Jans geboren den 22 dito is genaemt Jan
 -----
 
(Westbroek dopen vervolg 1687 blad 182)
AprilDen 3 April een kint gedoopt van Ernestus van Har-
 lingen ende Joanna de Cerff en is genaemt
 Martinius Guilhelmus
 -----
MaijusDen 1 Maij een van Claes Cornelissen ende Maijcken
 Gijsberts (doorhaling) genaemt Cornelis
 -----
JuniusDen 5 Junij een kint van Cornelis Corneliszen ende Gerritken Aerts
 is genaemt Cornelis
 -----
JuliusDen 3 Julij een van Jan Hendrickzen Block ende Claesjen Loeven
 is genaemt Aeltjen
 -----
 Den 10 dito een van Cornelis Lubbertzen ende Fijtje Gijsberts
 is genaemt Cornelis
 Den zelfde dito een van Gerrit Corneliszen ende Grietjen
 Gerritz, is genaemt Gerrit
 -----
 Den 24 dito een van Aerien Gerritzen ende Goughjen Gijsberts is
 genaemt Cornelis
AugustusDen 31 Augusti een kint van Jan Pieterzen de Greef ende
 Jannighjen Cornelis, is genaemt Cornelis
 -----
Septemb(er)Den 11 7b (Septembris) een van Jacob Hermenzen ende Jannigen Jans is
 genaemt Harmannus
 -----
 Den 18 dito een van Thomas Gijsbertzen van Zijl ende Ange-
 nietjen Claes Blompot 't is genaemt Niesjen
 -----
OctoberDen 9 8b (Octobris) een van Willem Janzen ende Aeltjen Jans is genaemt
 Marrietje
 -----
 Den 16 dito een van Aerien Evertzen ende Jacobjen Jacobs is ge-
 naemt Annetje
Novemb(er)Den 5e Novemb(ris) van Joris Janzen en Marrichjen Hendricks is ge-
 naemt Haesjen
 -----
Decemb(er)Den 23 Decemb(ris) op vrijdach avondt als de proef predicatie
 geschiede een van Splinter Claesz Snel ende Gijsbertjen
 Hendricks is genaemt Aertjen
A 1688
-----      Anno 1688
FebruariusDen 5 Februarij een kindt gedoopt van Claes Hendrickzen
 Heijn ende Feijtgen Govers is ten doop gehouden van Marrighjen Govers
 ende is genaemt Maria                  Den 19 dito
 
(Westbroek dopen vervolg 1688 blad 183)
 Den 19 dito een kindt van Cornelis Jacobzen Schaij ende
 Gijsbertken Jans is genaemt Elsjen
 -----
MartiusDen 11 Martij een van Lambert Janzen ende Aertjen Corne-
 lis is genaemt Gerritje
 -----
 Den 18 dito een van Thonis Gerritzen Voort ende
 Peterken Jacobs is genaemt Gerrit
 -----
MajusEen kindt van Lucas Hendrickzen ende Trijntjen Gijs-
 berts, is genaemt Neeltjen
 -----
JuniusDen 24 Junij een kindt van Wilhem Gerritzen ende
 Geertjen Hermans, is genaemt Hermen
 -----
AugustusDen 5 Augusti een kint van Gerrit Cornelissen ende
 Geertjen Jans ten doop gehouden van Merritjen Gijsberts
 't kindt is genaemt Cornelis
 -----
 Den 19 dito een kindt van Cornelis Janzen ende Daughjen
 Jans getuijge Gerritjen Cornelis, 't kint is genaemt
 Emmetjen
 -----
Septemb(er)Den 9e 7b (Septembris) is gedoopt een kindt van Hendrick
 Corneliszen ende Hermtje Pieters, getuijge Altje Hen-
 dricks, 't kindt is genaemt genaemt Pieter
 -----
 Den 30 dito een kindt van Jan Block ende
 Claesje Loeven, getuijge Maijcke Loeven, 't kindt
 is genaemt Hendrickje.
 -----
OctoberDen 5 October is gedoopt een soon van Ernestus
 van Harlingen ende Jo(h)anna de Cerff ende genaemt
 Martinus
 -----
 Den 7 dito een van Cornelis Janszen en Emmetjen
 Wilhems tot getuijge Gerritjen Goosens, het
 kindt is genaemt Jan.
 -----
 Den 14 dito een van Splinter Claesen Snel
 ende Gijsbertjen Hendricks, getuijge Wilhemtje Claes
 Snel, 't kindt is genaemt Aertjen
 -----
Decemb(er)Den 21 Decemb(ris) een kindt van Claes Cor-
 neliszen en Maeghjen Gijsberts 't kindt is
 genaemt Wilhen.                  A1689
 
(Westbroek dopen 1689 blad 184)
       Anno 1689
JannuariusDen 13 Jann(uarij) is gedoopt een kindt van Wilhem Janzen
 ende Aeltjen Jans is genaemt Gerard
 -----
Feb(ruari)Den 1 Feb(ruarij) is gedoopt een kint van Hendrickjen Gijsbert(s)
 in onecht, volgens haer opdraegen bij een Urm Derck-
 zen jonghman van Thienhoven, is genaemt Urmtje
 -----
MartiusDen 3 Martij een kindt van Jurrien Gijsbertzen ende
 Maria van Hoeven, getuijge Annetjen Gijsberts van
 Schaijck, 't kindt is genaemt Dirck
 -----
 Den selfden dito een kindt van Willem Goijerden
 en Leuntje Jacobs Schaij tot getuijge Mar-
 ritjen Jacobs is genaemt Annetjen
 -----
 Den zelfden dito een kindt van Lambert Janzen
 ende Aertjen Cornelis, is genaemt
 -----
 Den 17 Martij een kindt van Thonis Gerritzen Voort ende
 Pieterken Jacobs ende is geheten Hendrick
 -----
AprilEen van Aerien Gerritzen ende Goughjen Gijsberts ende is ge-
 naemt Cornelis
 -----
MaijusEen kindt van Thomas Gijsbertzen van Zijl ende
 Angenietjen Blompot, getuijge Hendrina van Oostrum
 't kindt is genaemt Gijsbert
 -----
SeptemberDen 17 Sept(em)b(ris) een van Lucas Hendrickzen en Feijtjen Gijsberts
 Boelhouwer, is genaemt Jacob
 Den selfden 17 Septemb(ris) een kint van Splinter
 Claesen Snel en Gijsbertjen Hendricks ende is ge-
 naemt Hendrick
 Den selfden dito een van Cornelis Jacobsen Saij ende
 Gijsbertjen Jans, is genaemt Jacob
 -----
 Een kint van Claes Hendrickzen Heijn ende Feijtje
 Geuken, is genaemt Gijsbertjen
 -----
 Een van Cornelis Cornelissen van Dam ende Gerritjen
 Aerts is genaemt Merritjen
 -----
OctoberDen 20 Octob(ris) een dochter van D(ominus) Ern(estus) van
 Harlingen ende Juffr(ouw) Jo(h)anna de Cerff ende is genaemt
 Corneliae Clara
 
(Westbroek dopen vervolg 1689 blad 185)
Novemb(er)Den 3 9b (Novembris) een kindt van Jan Block ende Claesjen Loeven
 is genaemt Merrighjen
 -----
 Den 17 9b (Novembris) een van Reijer Gijsen ende Marrighien Jacobs
 is genaemt Claes
 -----
Decemb(er)Den 1 Decemb(ris) een kindt van Joris Janzen ende Marichjen Hendricks
 is genaemt Hendrickje
 -----
 29 dito een kindt van Pieter Joosten ende Meijnsjen Gijs-
 berts, genaemt Cornelis
 dito een van Pieter Cornelissen ende Jannighjen
 Jans is genaemt Jannetje
Anno 1690      A1690
JannuariusDen 1 Jann(uarij) een soon van Jacob Jacobzen
 Schaij ende Hendrickjen Gijsberts is genaemt
 Cornelis
 -----
 Den 5 dito een van Goijert Gijsbertzen ende Trijntjen
 Hendricks is genaemt Gijsbert
 -----
 Den 26 Decemb(ris) een dochter van Cornelis Janszen
 en Emmetje Willems is genaemt Marritjen
 -----
MartiusDen 3 Martij een van Pieter Dirckzen ende
 Willemtje Claes Snel is genaemt Dirck
 -----
JuliusDen 6 Julij een kint van Claes Cornelissen en Maijcke Gijs-
 berts en is genaemt Gerritje
 -----
 Den 20 dito een van Splinter Claese Snel en Gijsbertjen
 Hendricks en is genaemt Deliaentjen
 -----
OctoberDen 26 8bris (Octobris) een kint van Thonis Gerritzen Voort
 en Peterken Jacobs en is genaemt Wilhem
 -----
NovemberDen 8 Novemb(ris) van Jan Cornelissen en Niesjen Jans ende
 is genaemt Jannighjen
 -----
 Den 30 dito een van Jan Petersen de Greef en Jannighjen
 Cornelis van Dam is genaemt Petertjen.
 -----
DecemberDen 28 Decembris een kint van Aerien Evertzen en
 Jacobje Jacobs en is genaemt Evert
 
(Westbroek dopen 1691 blad 185A)
       Anno 1691
JannuariusDen 1 Jann(uarij) is gedoopt een kint van Cornelis Gerritzen
 ende Engeltjen Gerrits 't kint is genaemt IJan
 -----
 Den 11 dito een van Gosen Cornelissen van Bemmel
 ende Hillighjen Gijsberts en is genaemt Emmetje
 -----
FebruariusDen [4] Feb(ruarij) een kint van Thomas Gijsbertsen van Zijl
 ende Angenietjen Claes Blompot is genaemt Weijntjen
 Den 8 dito een van Jan Block ende Claesjen Loeven
 is genaemt Jannighje
 -----
 Den 22 dito een van Arien Gerritzen ende Goutjen
 Gijsberts, is genaemt Lambert
 -----
MartiusDen 11/1 Martij (d.i. nieuwe/oude stijl) een soon van Ernestus van Harlingen
 ende Jo(h)anna de Cerff geboren den 23 Feb(ruari) oude stijl (is ge-
 doopt) ende is genaemt Eduardus.
 -----
 Den 8 Martij o(ude) s(tijl) een van Cornelis Jacobzen Schaij ende
 Gijsbertjen Jans, en is genaemt Elsje
 -----
AprilisDen 12 April een van Peter Joosten ende Meijnsjen
 Gijsberts is genaemt Aeltjen
 -----
 Den 13 dito een van Cornelis Janzen ende Douwijsje Jans
 Schouten is genaemt Jan op Paeschmaendagh
MaijusDen 3 Maij een kint van Dirck Theunisse ende Gerritjen
 Cornelis is genaemt Aeltjen
 -----
 Den 21 dito op Hemelvaersdagh een soon van
 Jan Peterssen Bus ende Aeltjen Hendricks is genaemt
 Cornelius
 -----
JuniusDen 1 Juni op Pinxtermaendagh een kint van
 Cornelis Jansen Boelhouwer ende Emmetje ....
 (verdere naam niet ingevuld) is genaemt Willemtje.
 -----
 Den 7 dito een van Marten Cornelissen ende Neeltje Gijs-
 berts is genaemt Cornelis
 -----
 Den 14 dito een minne kint van Utrecht bij de Timmer-
 mans vrouwe ter minne bestelt is genaemt Sophia
 Maria
 -----
 
(Westbroek dopen vervolg 1691 blad 185B)
JuliusDen 26 Julij, een kint van Cornelis Cornelissen van Dam
 ende Gerritjen Arents is genaemt Aert
 -----
AugustusDen 2 Augusti een van Baltus Gerritzen van Amerongen
 ende Neeltjen Crijnen van Oostveen is geheten Aletta
 -----
 dito een van Wilhem Jansen ende Aeltjen (niet vermeld)
 getuijgen was Jannighje Jacobus, is genaemt Aertje.
 -----
 Den 9 dito een van Goijert Gijsbertsen ende Trijntjen
 Hendricks, is genaemt Hendrick
 -----
SeptemberDen 26 Sept(em)b(ris) een van Juriaen Gijsbertzen van
 Schaijck ende Marrighjen Jans van Hoeven, is ge-
 naemt Peter.
 -----
NovemberDen 22 Novemb(ris) een van Splinter Claessen Snel
 ende Gijsjen Hendricks tot getuijgen Willemtje Claes
 Snel is genaemt Claes
       A 1692
JannuariusDen 17 Jann(uarij) een kint gedoopt van Aert Aertzen
 van Vollevelde ende Aeltjen Cornelis, getuijge Maijcken
 Gijsberts, is geheten Cornelis.
 -----
 Den 31 dito een van Jan Cornelissen Schaij
 ende Jannighjen Gijsberts is genaemt IJan.
 -----
MartiusDen 13 Martij een van Claes Cornelissen en Maeghjen Gijs-
 berts, is genaemt Lambert
 -----
 Den 25 Martij zijnde vrijdagh voor Paesch is gedoopt een
 soon van D(ominus) Ernestus van Harlingen ende J(uff)r(ouw) Jo(h)anna de
 Cerff is genaemt Eduardus is gebooren des maendaghs
 nacht den 21 Martij 1692
 -----
 Den selfden dito een kint van Marten Barentzen ende Niesjen
 Thonis, is genaemt Barent.
 -----
MaijusDen 2 Maij een kint van Jan Cornelissen ende Niesjen
 Jans is genaemt Machtelt.
 -----
 Den 5 dito een van Gerrit Evertsen Smit ende Grietjen
 Gerrits is genaemt Maeijghje.
 
(Westbroek dopen vervolg 1692 blad 186)
JuliusDen 10 Julij een van Peter Joosten ende Meijnsjen Gijs-
 Gijsberts (!), is genaemt Gijsbert.
 -----
 Den 24 dito een van Hendrick Cornelissen ende Harmtje
 Peters is genaemt Maeghje.
 -----
AugustusDen 28 Augusti een kint van Jacob Aertsen van
 Sijpvelt ende Jannighjen Thonis Hooghvelt, is
 genaemt Jan
 -----
Septemb(er)Den 18 7bris (Septembris) een van Jan Hendrickzen Block ende
 Claesjen Loeven, is genaemt Hendrick
 -----
OctoberEen van Thonis Gerritzen Voort ende Peterken
 Jacobs tot getuijge Gijsbertjen Aerts is ge-
 naemt Everardt.
 -----
 Den 23 dito een van Thomas Gijsbertzen
 van Zijl ende Angenietjen Blompot is genaemt
 Niesjen
 -----
NovemberDen 27 een kint van Cornelis Lubbertsen
 't Vogel ende Fijghjen Gijsberts is genaemt
 Fijghjen.
 -----
DecemberDen 26 Decemb(ris) een van Lucas Hendricksen
 ende Trijntje Gijsberts is geheten Nelletje.
       A 1693
JannuariusDen 8 Jann(uarij) een kint gedoopt van Willem
 Janze van Sijpvelt en Aeltjen Jans is ge-
 naemt Metjen
 -----
 Dito een van Marcus Thomassen ende Geerte-
 ruij Theunisse is genaemt Jannetjen.
 -----
 Den 29 dito een van Arien Evertsen ende
 Jacobjen Jacobs is genaemt Annetje
 -----
 
(Westbroek dopen vervolg 1693 blad 187)
FebruariusDen 12 Feb(ruarij) een van Reijer Gijsen ende
 Marrietje Jans is genaemt Celitje
 -----
MartiusDen 26 Martij een kint van Claes Jorissen van
 der Vliet en Maeghjen Martens is genaemt
 Gosen.
 -----
 Dito een dochterken van Catrijna van Snel-
 lenbergh in onecht bij Barent van Gameren
 is genaemt Bernarda Elisabeth
 -----
AprilisDen 2 Aprilis een van Peter Cornelissen ende Jannigh-
 je Jans, is genaemt Meghteltje Peters van
 Velsen.
 -----
 Den 9 dito een van Cornelis Cornelissen van Dam ende Gerrit-
 je Cornelis 't kint is genaemt Gerrit.
 -----
 Den 23 dito een van Cornelis Jansen en Douwtje Jans
 is genaemt Gijsbertjen.
 -----
JuniusDen 4 Junij een van Jan Petersen de Greef ende
 Jannighjen Cornelis van Dam, is Angenietje genaemt.
 -----
 Den 18 dito een van Ruthger Barentzen ende Jan-
 nighjen Thonis is geheten Neeltje.
 -----
 Dito een van Goijert Gijsbertsen ende Trijntjen Hen-
 dericks is genaemt Hendrick.
 -----
JuliusDen 9 Julij een soon gedoopt van D(ominus) Ernestus van Har-
 lingen ende J(uff)r(ouw) Jo(h)anna de Cerff is genaemt Cornelius
 -----
 Den 20 Julij een kint van Joris Jansen en Mar-
 rigje Hensricks is genaemt Cornelis
 -----
 Den 30 dito van Hermen Cornelissen ende Hillig-
 je Jans genaemt Cornelis
 -----
AugustusDen 6 Aug(usti) een van Arien Gerrits en Gough-
 jen Gijsberts, is genaemt Grietjen.
 
(Westbroek dopen vervolg 1693 blad 188)
 Den 27 Aug(usti) een kint gedoopt van Cornelis Jacob-
 se Scha en Gijsbertjen Jans, is genaemt Jan
 -----
Septemb(er)(doorhaling .. Den 7 Sept(embris) een van Teunis Gerritzen ende
 Gerrighje Cornelis ende gen(aem)t Neeltje
 Den 10 7b (Septembris) .. einde doorhaling)
 Den 7 Sept(embris) een van Dirck Teunisse
 van Buuren en Gerrichjen Cornelis en
 is genaemt Neeltjen
 -----
      Den 10 7b (Septembris) een onecht kint van Emmetje van Cor-
 nelis Jansen Boelhouwer, 't kindt door haer
 suster Evertjen ten doop gehouden en is ge-
 naemt Willemtje.
 -----
OctoberDen 1 8b (Octobris) een van Henricus de Jongh en
 Maijcken Loeven, is genaemt Gijsbertus
 -----
NovemberDen 12 9b (Novembris) een van Jurrien Gijsbertzen
 ende Merrichje Jans is genaemt, Marinus
 -----
Decemb(er)Een van Claes Hendrickzen Heijn ende
 Den xbris (Decembris) Feijghje Goverts, is genaemt Govert
 -----
 Den 24 xbris (Decembris) een kint van Peter Joosten
 en Meijnsjen Gijsberts, is genaemt Gijsbert
       Anno 1694
MajusDen 4 Maij een van Claes Jorissen van der
 Vliet en Maaghjen Martens, genaemt
 Gijsbert
 -----
 Den 11 dito een van Jan Cornelissen ende
 Niesjen Jans, genaemt Cornelis
 -----
 Den 18 dito een van Splinter Claessen Snel
 en Gijsjen Hendricks is genaemt Claas
 -----
 
(Westbroek dopen vervolg 1694 blad 189)
 Dito een kint gedoopt van Jacob Aertzen van
 Sijpvelt en Jannighje Theunis Hooghvelt is
 genaemt Weijntje
 -----
SeptemberDen 2e 7b (Septembris) een van Theunis Gerritzen
 Voort en Peterken Jacob, genaemt
 Andreas.
 -----
 Den 16 dito een van Thomas Gijsbertzen
 van Zijl en Angenietje Blompot is ge-
 genaemt, Gijsbert.
 -----
Octob(er)Den 7 8b (Octobris) van Harmen Cornelissen, en Hillitje
 Jans tot getuijgen Heijltje Cornelis, genaemt
 Lijsbeth.
 -----
NovemberDen 4 9b (Novembris) een van Hendricus de Jongh en
 Marghje Loeven is genaemt Henricus.
 -----
DecemberDen 2 Decemb(ris) een van Marten Barentzen
 en Niesje Teunis Ledenbergh is genaemt
 Teunis
       A 1695
JannuariusDen 27 Jann(uarij) een van Peter Joosten ende
 Meijnsje Gijsberts, genaemt Gijsbert
 -----
 Den 31 dito een van Cornelis Cornelissen
 van Dam, en Gerritje Aerts, genaemt
 Wijntje
 -----
FebruariusDen 17 Feb(ruarij) een van Lucas Hendrickzen
 en Trijntje Gijsberts, is genaemt Nelletje
 -----
 Dito een van Do(minus) E(rnestus) van Harlingen ende Jo-
 hanna de Cerff is genaemt Johanna Wijnanda
 -----
 
(Westbroek dopen vervolg 1695 blad 190)
MaertDen 3 Maert een kint van Cornelis Jacobsen
 Scha en Gijsjen Jans, gen(aemt) Annetje
 -----
AprilisDen 7 Aprilis een van Splinter Clasen
 Snel ende Gijsjen Hendricks, genaemt
 Deliana
 -----
MajusDen 12 Maij een van Claas Jorissen van
 der Vliet ende Maijghjen Martens, is genaemt
 Marten.
 -----
JuliusDen 21 Julij een van Arien Evertzen
 ende Jacobje Jacobs, genaemt Teunis
 -----
Septemb(er)Den 15 7b (Septembris) een van Rut Barentsen
 ende Jannighjen Teunis, genaemt Teunis
 -----
OctoberDen 6 Octob(ris) een van Jurrien Gijsbertzen
 ende Marrichjen Jans Verhoeven, is genaemt
 Peter
 -----
 Den 20 dito een kint van Cornelis Hendrick
 sen de Vrachter en Ida Willems, genaemt
 Haesje
 -----
NovemberDen 3 9b (Novembris) een van Jan Cornelissen
 ende Niesjen Jans 't Vogel, is gen(aemt) Jan
       A 1696
FebruariusEen van Henricus de Jongh ende
 Maijcke Loeven genaemt Cornelis
 -----
 Dito een van Jacob Aertzen Sijpvelt
 ende Jannighjen Teu(ni)s Hooghvelt, genaemt
 Teunis.
 -----
AprilDen 26 April een van Peter Joosten ende
 ende Meijnsje Gijsberts, genaemt Aeltje
 -----
 
(Westbroek dopen vervolg 1696 blad 191)
JuliusDen 5 Julij een kint van Arien Gerritzen van Ame-
 rongen ende Goughjen Gijsberts, is genaemt Gouwghje
 -----
 Den 26 dito een van Jan Rutten ende Dirckjen Harmens
 is genaemt Catarijna.
 -----
AugustusDen 30 Aug(usti) een van Splinter Claesen Snel ende Gijsjen
 Hendricks gen(aemt) Deliana
OctoberDen 18 Octob(ris) een van Marten Barents ende Niesjen
 Theunis is gen(aemt) Neeltjen
 -----
NovemberDen 8 9b (Novembris) een soon van Hendrick Gijsbertzen ende
 Geertien Cornelis Jaspers van der Vliet, gen(aem)t Gijsbert
 Den 12 dito een soon van Jan Peterzen de Greef ende
 Jannighjen Cornelis is gen(aem)t Peter
 -----
       Anno 1697
JannuariusDen 31 Jann(uarij) een dochter van Thomas Gijsbertzen
 van Zijl ende Angenietje Claes Blompot gen(aem)t
 Aletta
 Den selven dito een soon van Cornelis Cornelissen van
 Dam ende Gerritjen Aerts genaemt Jacob
 Dito een dochter van Gijsbert Gosense van Bem-
 mel ende Niesjen Barten gen(aem)t Maria
 -----
FebruariusDen 14 Feb(ruarij) een van Godert Gijsbertzen en Trijntje
 Hendricks ende genaemt Gijsbert
 Den 28 dito een soon van Harmannus Cornelissen ende
 Hillighjen Jans gen(aem)t Cornelis
 -----
MartiusDen 29 Maert een soon van Arien Evertzen ende Jacobje
 Jacobs gen(aem)t Evert.
AprilDen 11 April een soon van Hendricus de Jongh ende
 Maijcken Loeven, gen(aemt) Jeremias.
MajusDen 16 Maij een van Cornelis Jacobzen Schaij ende
 Gijsbertjen Jans gen(aem)t Elsje
 -----
JuliusDen 11 Julij een dochter van Peter Goossen van den Bogaert
 ende Meijnsje Gijsberts is gen(aemt) Aeltje.
 
(Westbroek dopen vervolg 1697 blad 192)
AugustusDen 29 Aug(usti) een soon van Arien Gerritzen ende Emmig-
 jen Willems is gen(aemt) Jan
OctoberDen 10 Octob(ris) een dochter van Cornelis Hendrickzen ende IJda
 Willems is gen(aemt) Leuntjen
 Den 24 dito een soon van Claesjen Bartholo-
 meus is gen(aemt) Gijsbert
 -----
Decemb(er)Den 12 Decemb(ris) een van Rut Barents ende Jannighje
 Teunis Ledenbergh is genaemt Barent
 Dito een dochter van Cornelis Janzen Hooghstraten ende
 Marrighjen Peters is genaemt Jannighjen.
 -----
 Den 19 dito een dochter van Claes Jorissen van der Vliet ende
 Maegjen Martens is gen(aem)t Joosje
       Anno 1698
JannuariusDen 30 Jann(uarij) een dochter van Peter Dirckzen ende
 Wilhemtje Claes is genaemt Aertje
 -----
MartiusDen 13 Martij een soon van D(ominus) Ernestus van Harlingen
 ende Juffr(ouw) Johanna de Cerff is genaemt
 Wijnandus Ernestus
 Den 27 dito een dochter van Jacob Aertzen van Sijpvelt
 ende Jannighjen Teunis Hooghvelt is genaemt Aeltjen
 -----
MajusDen 22 Maij een soon van Joris Janzen ende Maria
 Hendricks is genaemt Hendrick
 -----
JuliusDen 3 Julij een soon van Arien Gerritzen Smit
 ende Jacobje Jacobs is gen(aemt) Evert
 Den 10 dito een van Hendricus de Jongh ende Maijken Loeven
 genaemt Jeremias
 Dito een dochter van Adriaen Dirckzen van
 Kunnenburgh ende Neeltjen Mertse woonende in de
 Gagel, is geheeten Marrighje
NovemberDen 10 Novemb(ris) een soon van Harmannus Cor-
 nelissen ende Hillitje Jans ende is gen(aemt) Jan
       Anno 1699
FebruariusDen 5 Feb(ruarij) een onecht kint van Aeltje Jans Vliet
 van haer selven, ten doop gehouden en is gen(aem)t
 Franz Fransen
 Den 19 dito een soon van Wilhem Janzen Twijnder
 ende Grietje Te(u)nis is gen(aem)t Teunis
(in de marge gepropt in een ander handschrift: (gelezen van onder naar boven))
 Den 19 Maart Goossen van Gijsbert Goossense van Bemmel
 en Niesje Barthelz getuijge Haasje Goossense van Bemmel
 
 den 16 Octob(ris) Cornelis van Pieter Jansen en
 Niesje Cornelis, getuijge Annetie Jans
 Item Emmegie van Arij Gerritse van Amerongen
 en Emmetje Wilms. getuijge Neeltie Basern.
 
 Den [6?] Octob(er) Neeltje van Frank Gosense van Schaik en
 Anna Cornelisse 't Vogel. Getuijge Gerrigie Gosens van Schaik
 
 Den 11 7b (Septembris) Aaltje van Pieter Joosten en
 Meesie Gijsberts getuijgen Grietie van Jans.
 
 Den 7 August(i) Feijtie van Hendrik Gijsbertse en
 Geertje Cornelis. getuijge Heijlke Cornelis.