Descendants of Arien Cornelisz van Schaijk

Citations


214. Hendrikus Johannes van Schaik

1Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht (Het Utrechts Archief), 761, 12-12-1901, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 307, 17-2-1873, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 307 (Bron: HUA)
Op heden den Zeventienden Februarij achttien honderd drie en zeventig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Johannis Christoffel Colé heel en vroedmeester oud twee en vijftig jaren
Wonende alhier aan de Oudegracht B 10
Welke ons verklaard heeft, dat op den veertienden dezer maand des middags ten een ure, Neeltje Masmeijer, huisvrouw van Jan Johannes Ferdinand van Schaik, tapper wonende beide alhier aan den Leidschen Straatweg L 152 aldaar
Bevallen is van een kind van het Mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de
Voorna men Hendrikus Johannes, verklarende de aangever bij de bevalling geassisteerd te hebben, endat de vader verhinderd is de aangifte zelf te doen.
Deze verklaring gedaan en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Molijn oud zeventig jaren en Jan Smit Tjabring oud vijfen zestig jaren boden
Wonende beide alhier, welke akte, na voorlezing is onderteekend door ons den aangever en de getuigen."

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1000, 19-7-1926, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 1000
Datum: 17-07-1926
Overledene: Hendrikus Johannes van Schaik
Partner: Anna Elisabeth Kooijman
Vader: Jan Johannes van Schaik
Moeder: Neeltje Masmeijer
Leeftijd: 53 jaar."

4Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 761, 12-12-1901.

5Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 774, 14-12-1905.


Anna Elisabeth Kooijman

1F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 90, 13-1-1902, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2Bert van Loon, Voorouders Bert van Loon (06-03-2004), 30-04-2008, 26-4-1900, Bert van Loon.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1110, 14-8-1926, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

4Trijnie Huisman, E-mail Trijnie Huisman (14-11-2008), 20-11-2008, 18-3-1878, Trijnie Huisman.

5Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht, 1110, 14-8-1926.
"Overlijdensakte nr. 1110 (Bron: HUA)
Op heden den veertienden Augustus negentienhonderd zes en twintig, zijn voor ons ondergeteekende: Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Utrecht, in het huis der gemeente verschenen: Gerardus Petrie [Hocking] aanspreker, oud negen en dertig jaren en Geradus Blankert, bode, oud negen en twintig jaren wonende beiden alhier, die ons verklaard hebben, dat op den dertienden dezer maand, des na middags te half vijf uur, in den ouderdom van acht en veertig jaren alhier is overleden Anna Elisabeth Kooijman, zonder beroep, geboren te Vianen, wonende alhier, Prins Hendriklaan weduwe van Hendrikus Johannes van Schaik, dochter van Bart Kooijman en van Hendrika Verhoeven, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen."


293. Anna van Schaik

1Trijnie Huisman, E-mail Trijnie Huisman (14-11-2008), 20-11-2008, Trijnie Huisman.


215. Johannes Cornelis van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 311, Nr 761, Huwelijksakte, 12-12-1901, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 311, Nr 761, Huwelijksakte, 12-12-1901.
Leeftijd 27.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 535, 19-3-1874, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 535

Op heden den Negentienden Maart achttien honderd vier en zeventig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Johannes Christoffel Coté, heel en vroedmeester, oud drie en vijftig jaren wonende alhier aan de Oude Gracht B10 welke ons verklaard heeft, dat op den zeventienden dezer maand des morgens ten vijf ure, Neeltje Masmeijer zonder beroep huisvrouw van Jan Johannes Ferdinand van Schaik, tapper, wonende beide alhier aan de Leidschenweg L 152 aldaar bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Johannes Cornelis Verklarende de aangever bij de bevalling geassisteerd te hebben en de vader verhindert is de aangifte zelf te doenDeze verklaring gedaan en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van Willem Hendrik Molijn, oud een en zeventig jaren en Willem Leendert van der Gulden oud zeven en vijftig jaren, boden wonende beide alhier, welke akte, na voorlezing is onderteekend door ons den aangever en de getuigen."

4Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 168, 24-1-1927, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 168
Datum: 22-01-1927
Overledene: Johannes Cornelis van Schaik
Partner: Elisabeth Theodora Emmelot
Vader: Jan Johannes Ferdinand van Schaik
Moeder: Neeltje Masmeijer
Leeftijd: 52 jaar."

5Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht (Het Utrechts Archief), 761, 12-12-1901, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

6Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 761, 12-12-1901.

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 774, 14-12-1905.


Elisabeth Theodora Emmelot

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 311, Nr 761, Huwelijksakte, 12-12-1901, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 311, Nr 761, Huwelijksakte, 12-12-1901.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht (Het Utrechts Archief), 761, 12-12-1901, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Huwelijksakte nr, 761
Op heden den Twaalfden December negentien honderd een, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Johannes Cornelis van Schaik, spoorwegambtenaar, geboren alhier, wonende te Oosterbeek gemeente Renkum, onlangs te Arnhem, oud zeven en twintig jaren, meerderjarige zoon van Jan Johannes Ferdinand van Schaik en van Neeltje Masmeijer, beiden zonder beroep en wonende alhier. _____ En _____ Elisabeth Theodora Emmelot, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud drie en twintig jaren, meerderjarige dochter van Gijsbertus Emmelot, werkman en van Elisabeth Theodora Albers, zonder beroep wonende beiden alhier.
De afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad den
Eersten en achtsten dezer maand
Zij hebben tot dat einde aan ons overlegd
Certificaten der gedane afkondigingen te Renkum en te Arnhem, hunne geboorteextracten en certificaat van voldoening aan de militie.
De wederzijdsche ouders, alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd. ___ Alles in het openbaar, ingevolge de vierde Afdeeling van den derden Titel van het Burgerlijk Wetboek, en in tegenwoordigheid van
Gijsbertus Emmelot, Kantoorbediende, oud vijf en twintig jaren, broeder der bruid, Hendrikus Johannes van Schaik, Kastelein oud acht en twintig jaren, broeder des bruidegoms, Gerardus Johannes Meijer, bankwerker, oud twee en dertig jaren, zwager der bruidegoms en George Albert Man, kastelein, oud drie en veertig jaren, zwager der bruid, wonende allen alhier.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben."

4Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 761, 12-12-1901.

5Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 761, 12-12-1901.

6Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 761, 12-12-1901.

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 761, 12-12-1901.

8Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 311, Nr 761, Huwelijksakte, 12-12-1901.
Leeftijd 23.

9Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), Akte 627, 28-3-1878, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 627 (Bron: HUA)
Op heden den achtentwintigsten Maart achttien honderd acht en zeventig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Gijsbertus Emmelot, smid, oud zesentwintig jaren wonende alhier aan den Weerdsingel M 394, welke ons verklaard heeft, dat op den zevenentwintigsten dezer maand des nachts ten twee ure zijne wettige vrouw Elisabeth Theodora Albers, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Elisabeth Theodora
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Wessel Hooreman, stucadoor oud vierendertig jaren en Willem Cornelis van Lonkhuizen, smid, oud achtendertig jaren wonende beide alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben."

10Bert van Loon, Voorouders Bert van Loon (06-03-2004), 30-04-2008, 31-10-1950, Bert van Loon.


217. Fredrika Geertruida Elisabeth van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 312, Nr 491, Huwelijksakte, 4-9-1902, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 312, Nr 491, Huwelijksakte, 4-9-1902.
Leeftijd 24.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 1886, 1-10-1877, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 1886

Op heden den eersten October achttien honderd zeven en zeventig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente verschenen: Johannis Christoffel Coté, heel en verloskundige, oud zes en vijftig jaren wonende alhier aan de Oude Gracht B. 59 welke ons verklaard heeft, dat op den negen en twintigsten der vorige maand des nachts ten half twee ure Neeltje Masmeijer, zonder beroep, huisvrouw van Jan Johannes Ferdinand van Schaik, tapper, wonende beide alhier aan den Leidschenweg L. 152a aldaar bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Frederika Geertruida Elisabeth
hebbende de aangever bij de bevalling geassisteerd en zijnde de vader verhinderd de aangifte zelf te doen.
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Pieter Buisman, oud vijf en veertig jaren en Johannes Veldhuizen, oud twee en veertig jaren, boden wonende beide alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever, en de getuigen, die met ons geteekend hebben."

4Kees Klootwijk, Online Begraafplaatsen (www.online-begraafplaatsen.nl), 27-2-1954, Kees Klootwijk, www.online-begraafplaatsen.nl, www.hollantsnet.nl.
"SCHAIK van, F.G.E., e.v. NIEKERK *29-09-1877 +27-02-1954 76j."


Ellis Cornelis Niekerk

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 312, Nr 491, Huwelijksakte, 4-9-1902, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 312, Nr 491, Huwelijksakte, 4-9-1902.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht (Het Utrechts Archief), 491, 4-9-1902, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Huwelijksakte nr. 491
Op heden den Vierden September negentien honderd twee, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Ellis Cornelis Niekerk, spoorwegambtenaar geboren en wonende alhier, oud drie en twintig jaren, meerderjarige zoon van Ellis Cornelis Niekerk, overleden en van Cornelia Johanna Kelfkens, zonder beroep, wonende alhier ---- En ---- Fredrika Geertruida Elisabeth van Schaik, zonder beroep geboren en wonende alhier oud vier en twintig jaren, meerderjarige dochter van Jan Johannes Ferdinand van Schaik en van Neeltje Masmeijer, beiden zonder beroep en wonende alhier.
De afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad den
Vier en twintigsten en een en dertigsten der vorige maand
Zij hebben tot dat einde aan ons overlegd
Hunne geboorteextracten doodextract van den vader des bruidegoms en certificaat van voldoening aan de militie
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd.
Alles in het openbaar, ingevolge de vierde Afdeeling van den derden Titel van het Burgerlijk Wetboek, en in tegenwoordigheid van
Jan Frederik [Meer]kerk, koopman oud zes en veertig jaren, oom des bruidegoms, Benjamin van Dijk rijksambtenaar oud vier en vijftig jaren, oom des bruidegoms wonende beiden alhier, Jan Arnoldus van Schaik, opzichter oud veertig jaren, broeder der bruid en Jan van Donkelaar, winkelier oud vijftig jaren, zwager der bruid wonende beiden te Amsterdam
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben."

4Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 491, 4-9-1902.

5Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 491, 4-9-1902.

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 312, Nr 491, Huwelijksakte, 4-9-1902.
Leeftijd 23.

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 1460, 1-8-1879, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 1460

Op heden den Eersten Augustus achttien honderd negen en zeventig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Ellis Cornelis Niekerk, koopman, oud zeven en twintig jaren wonende alhier aan het Vreeburg C 747 welke ons verklaard heeft, dat op den eersten dezer maand des morgens ten half elf ure zijne wettige vrouw Cornelia Johanna Kelfkens, zonder beroep ten zijnen huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Ellis Cornelis
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Arnoldus van Broekhuizen, koopman, oud drie en veertig jaren en Franciscus Petrus Staffhorst, koffiehuishouder, oud acht en twintig jaren wonende beide alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever, en de getuigen, die met ons geteekend hebben."

8Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht, 1460, 1-8-1879.

9Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 491, 4-9-1902.


295. Cornelis Johannes Niekerk

1Bert van Loon, Voorouders Bert van Loon (06-03-2004), 30-04-2008, Cal--1901, Bert van Loon.

2Bert van Loon, Voorouders Bert van Loon, 30-04-2008, 7-11-1903.


220. Wilhelmina van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 296, Nr 454, Huwelijksakte, 4-11-1885, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 264, Nr 565, Huwelijksakte, 30-7-1914.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 263, Nr 777, Huwelijksakte, 16-10-1913.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 206, Huwelijksakte, 17-4-1913.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 296, Nr 454, Huwelijksakte, 4-11-1885.
Leeftijd 25.

6Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 1463, 11-10-1860, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 1463

Op heden den Elfden October achttien honderd ZESTIG, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Johannes Wouter Verbeek, timmerman, oud negen en dertig jaren wonende alhier onder Catharijne Wijk L No. 13 welke ons verklaard heeft, dat op den negenden dezer maand, des morgens ten vijf ure, Neeltje Masmeijer, werkster, wonende alhier in de Watersteeg C 227 weduwe van Willem van Schaik, overleden den dertienden Mei dezes jaars ten hare huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornaam Wilhelmina
hebbende de declarant bij de bevalling geassisteerd
Deze verklaring gedaan en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Johannes Ferdinand van Schaik, tapper, oud zes en dertig jaren, en Johannes van den Bol, smid oud vier en dertig jaren, wonende beide alhier
Welke akte, na voorlezing, is onderteekend door ons den declarant en de getuigen."

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 88, 16-1-1932, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 88
Datum: 16-01-1932
Overledene: Wilhelmina van Schaik
Partner: Georg Albert Man
Vader: Willem van Schaik
Moeder: Neeltje Masmeijer
Leeftijd: 71 jaar."


Georg Albert Man

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 296, Nr 454, Huwelijksakte, 4-11-1885, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 206, Huwelijksakte, 17-4-1913.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 263, Nr 777, Huwelijksakte, 16-10-1913.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 264, Nr 565, Huwelijksakte, 30-7-1914.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 296, Nr 454, Huwelijksakte, 4-11-1885.

6Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht (Het Utrechts Archief), 454, 4-11-1885, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Huwelijksakte nr. 454
Op heden den vierden november achttien honderd vijf en tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand der stad Utrecht, aan het Huis der Gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan
Georg Albert Man, conducteur, geboren en wonende alhier, oud zeven en twintig jaren, meerderjarige zoon van Georg Albert Man en van Neeltje Jacoba de Man, beiden zonder beroep, en wonende alhier _____ En _____ Wilhelmina van Schaik, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud vijf en twintig jaren, meerderjarige dochter van Willem van Schaik, overleden en van Neeltje Masmeijer, zonder beroep, wonende alhier.
De afkondigingen hebben alhier, zonder stuiting, plaats gehad den
Vijfen twintigsten der vorige en den eersten dezer maand
Zij hebben tot dat einde aan ons overlegd
Hunne geboorteextracten, doodextracten van den vader der bruid, acte van toestemming van de ouders des bruidegoms en Certificaat van voldoening aan de militie
De moeder der bruid alhier tegenwoordig verklaarde hare toestemming te geven tot dit huwelijk
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereeningd. ____ Alles in het openbaar, ingevolge de vierde Afdeling van den derden Titel van het Burgerlijk Wetboek, en in tegenwoordigheid van
Jacob Adam Man, wagenmaker, oud vijf en twintig jaren, wonende alhier broeder des bruidegoms, Petrus Soeters, sigarenfabrikant, oud twee en dertig jaren, wonende alhier neef des bruidegoms, Jan van Donkelaar, winkelier, oud drie en dertig jaren, wonende te Dordrecht zwager des bruidegoms en Cornelis Kuiper, aannemer, oud acht en twintig jaren, wonende te Dordrecht neef des bruidegoms
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben."

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 454, 4-11-1885.

8Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 454, 4-11-1885.

9Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 296, Nr 454, Huwelijksakte, 4-11-1885.
Leeftijd 27.

10Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 17, 5-1-1858, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 17

Op heden den Vijfden Januarij achttien honderd acht en vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Georg Albert Man, Zadelmaker oud acht en dertig jaren wonende alhier in de Predikheerenstraat Wijk H No. 439 welke ons verklaard heeft, dat op den derden dezer maand des morgens ten Zeven ure, Zijne wettige vrouw Neeltje Jacoba de Man, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Georg Albert
Deze verklaring gedaan en akte daarvan opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan Hendrik Böhmer, barbier oud zes en veertig jaren, en Hendrikus Böhmer, barbier oud vier en twintig jaren wonende beide alhier welke akte, na voorlezing, is onderteekend door ons den vader en de getuigen."

11Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht, 17, 5-1-1858.

12Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 454, 4-11-1885.

13Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht, 2809, 13-12-1890.

14Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 674, 18-11-1897.

15Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 331, 28-7-1892.

16Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht, 2809, 13-12-1890.


296. Neeltje Jacoba Man

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 206, Huwelijksakte, 17-4-1913, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 206, Huwelijksakte, 17-4-1913.
Leeftijd 26.


Florus IJperlaan

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 206, Huwelijksakte, 17-4-1913, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 206, Huwelijksakte, 17-4-1913.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht (Het Utrechts Archief), 206, 17-4-1913, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Huwelijksakte nr. 206
Op heden den zeventienden April negentien honderd dertien, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijke Stand van Utrecht, in het Huis der Gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan:
Florus IJperlaan, timmerman, geboren en wonende alhier, oud zes en twintig jaren, meerderjarige zoon van Florus IJperlaan en van Johanna Alida Wilhelmina Ernste, beiden zonder beroep en wonende alhier ----- En ----- Neeltje Jacoba Man, zonder beroep geboren en wonende alhier, oud zes en twintig jaren, meerderjarige dochter van Georg Albert Man en van Wilhelmina van Schaik, beiden zonder beroep en wonende alhier.
De afkondigingen hebben alhier zonder stuiting plaats gehad den
Zesden en dertienden dezer maand.
Zij hebben tot dat einde aan ons overlegd
Hunne geboorteextracten
De wederzijdsche ouders alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk.
Waarna wij hun bij name en afzonderlijk hebben afgevraagd of zij elkander aannamen als Man en Vrouw en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hen ieder in het bijzonder met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd. Alles in het openbaar, ingevolge de vierde Afdeeling van den derden Titel van het Burgerlijk Wetboek en in tegenwoordigheid van
Rijk Takken, koopman oud vier en twintig jaren, Gerardus Cornelis Kieffer, kantoorbediende, oud vijf en twintig jaren, Jan Meeuwesse, sigarenhandelaar oud veertig jaren, en Jan Jerphaas Wesselo, tandtechniker, oud zeven en twintig jaren, wonende allen alhier.
Waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan de comparanten, die met ons geteekend hebben."

4Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 206, 17-4-1913.

5Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 206, 17-4-1913.

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 206, Huwelijksakte, 17-4-1913.
Leeftijd 26.

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 1665, 21-7-1886, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 1665

Op heden den Een en twintigsten Juli achttien honderd zes en tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Florus IJperlaan, [ ] oud vijf en dertig jaren
wonende alhier Kruisstraat 90 welke ons verklaard heeft, dat op den twintigsten dezer maand des middags ten vier ure zijne wettige vrouw Johanna Alida Wilhelmina Ernste, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornaam Florus
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Cornelis Johannes van Deursen [ ] oud drie en dertig jaren en Pieter van der Linden, metselaar oud zes en twintig jaren
Wonende beide alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben."

8Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht, 1665, 21-7-1886.

9Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 206, 17-4-1913.

10Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 777, 16-10-1913.


297. Wilhelmina Maagje Maria Man

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 263, Nr 777, Huwelijksakte, 16-10-1913, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 263, Nr 777, Huwelijksakte, 16-10-1913.
Leeftijd 24.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), Akte 2503, 1-11-1888, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 2503 (Bron: HUA)
Op heden den Eersten November achttien honderd acht en tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Georg Albert Man, zonder beroep, oud dertig jaren wonende alhier in de Korte Koestraat C 762 welke ons verklaard heeft, dat op den een en dertigsten der vorige maand des morgens te zes uur zijne wettige vrouw Wilhelmina van Schaik, zonder beroep, ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Wilhelmina Maagje Maria
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Jan Johannes Ferdinand van Schaik, tapper, oud drie en zestig jaren en Petrus [Soeters] gassenfabrikant oud vijf en dertig jaren wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben."


Rijk Takken

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 263, Nr 777, Huwelijksakte, 16-10-1913, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 263, Nr 777, Huwelijksakte, 16-10-1913.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht (Het Utrechts Archief), 777, 16-10-1913, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Huwelijksakte nr. 777
Op heden zestien October negentien honderd dertien zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand van Utrecht in het huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Rijk Takken, koopman, geboren en wonende alhier, oud vier en twintig jaren, meerderjarige zoon van Gijsbertus Takken, assuradeur, oud een en vijftig jaren en van Maria Vos, zonder beroep, oud negen en veertig jaren, wonende beiden alhier -- En - Wilhelmina Maagje Maria Man, zonder beroep, geboren en wonende alhier oud vier en twintig jaren, meerderjarige dochter van Georg Albert Man, oud vijf en vijftig jaren en van Wilhelmina van Schaik, oud drie en vijftig jaren, beiden zonder beroep wonende alhier.
De afkondiging heeft alhier zonder stuiting plaats gehad den
Vierden dezer maand
Zij hebben tot dat einde aan ons overlegd
hunne geboorteextracten
De wederzijdsche ouders alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk
Wij hebben de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander als echtgenooten aannemen en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door hen bevestigend waren beantwoord hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan dat zij door den echt aan elkander zijn
verbonden. Als getuigen waren tegenwoordig
Gijsbertus Takken, koopman, oud een en twintig jaren broeder des bruidegoms en Floris Ijperlaan timmerman, oud zeven en twintig jaren, zwager der bruid, wonende beiden alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen aan de comparanten die met ons geteekend hebben."

4Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 777, 16-10-1913.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 263, Nr 777, Huwelijksakte, 16-10-1913.
Leeftijd 24.

6Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 206, 17-4-1913.

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 777, 16-10-1913.


298. Georgine Albertine Man

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 264, Nr 565, Huwelijksakte, 30-7-1914, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 264, Nr 565, Huwelijksakte, 30-7-1914.
Leeftijd 23.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 2809, 13-12-1890, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 2809 (Bron: HUA)


Op heden den dertienden December achttien honderd negentig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente, verschenen: Georg Albert Man, Koffiehuishouder, oud drie en dertig jaren wonende alhier in Wijk C, Korte Koestraat 162 welke ons verklaard heeft, dat op den twaalfden dezer maand des nachts te een uur zijne wettige vrouw Wilhelmina van Schaik, zonder beroep ten zijnen huize bevallen is van een kind van het vrouwelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Georgine Albertine
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Johannes Anthonius Verkerk, Koopman, oud zestig jaren en Johannes van den Berg, Agent van politie, oud acht en dertig jaren wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben."


Gerardus Cornelis Kieffer

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 264, Nr 565, Huwelijksakte, 30-7-1914, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 264, Nr 565, Huwelijksakte, 30-7-1914.

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht (Het Utrechts Archief), 565, 30-7-1914, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Huwelijksakte nr. 565
Op heden den dertigsten Juli negentienhonderd veertien zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand van Utrecht in het Huis der gemeente verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan:
Gerardus Cornelis Kieffer, kantoorbediende geboren en wonende alhier, oud zes en twintig jaren, meerderjarige zoon van Philippus Gottlieb Anthonie Kieffer en van Clara Barandina van Piggelen, beiden zonder beroep en oud vijf en zestig jaren, wonende alhier ----- En ---- Georgine Albertine Man, zonder beroep geboren en wonende alhier, oud drie en twintig jaren, meerderjarige dochter van Georg Albert Man, oud zes en vijftig jaren en van Wilhelmina van Schaik, oud drie en vijftig jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.
Afkondiging heeft alhier zonder stuiting plaats gehad den
achttienden deze maand.
Zij hebben aan ons overlegd:
hunne geboorteextracten
De wederzijdsche ouders alhier tegenwoordig verklaarden hunne toestemming te geven tot dit huwelijk
Wij hebben de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander als echtgenooten aannemen en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden, Nadat deze vragen door hen bevestigend waren beantwoord hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig
Philippus Kieffer, kantoorbediende, oud twee en dertig jaren, broeder des bruidegoms en Georg Albert Man, stuurman, oud een en twintig jaren, broeder der bruid, wonende beiden alhier.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen aan de comparanten die met ons geteekend hebben."

4Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 565, 30-7-1914.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 264, Nr 565, Huwelijksakte, 30-7-1914.
Leeftijd 26.

6Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 1831, 20-8-1887, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Geboorteakte nr. 1831

Op heden den twintigsten Augustus achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente verschenen: Philippus Gottlieb Anthonie Kieffer, Adjunct commies der Stedelijk Secretarie, oud negen en dertig jaren wonende alhier aan de eerste Baansteeg 6 welke ons verklaard heeft, dat op den zeventienden dezer maand des morgens ten zeven uur zijne wettige vrouw Clara Barendina van Piggelen, zonder beroep ter zijnen huize bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, waaraan men geven zal de Voornamen Gerardus Cornelis
Deze verklaring gedaan in tegenwoordigheid van Joseph Anthony de Graaf, oud zeven en vijftig jaren en Jan Tjabring, oud zeven en veertig jaren, boden wonende beiden alhier, waarvan wij deze akte hebben opgemaakt en voorgelezen aan den aangever en de getuigen, die met ons geteekend hebben."

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht, 1831, 20-8-1887.

8Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 206, 17-4-1913.

9Ronald van Schaik, Burgerlijke stand huwelijken Utrecht, 565, 30-7-1914.


227. Maximiliaan Gijsbert Johannes van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 265, Nr 911, Huwelijksakte, 23-12-1915, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.
Maximiliaan was gesch. van Bertha W. Hiddink en Maria E. gesch.van Johannes de V
ries.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 265, Nr 911, Huwelijksakte, 23-12-1915.
Leeftijd 42.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk Akte reg. 23 fol. 9v, 19-7-1900.

4F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand overlijden 's Gravenhage (http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/selectiebron.aspx), Akte 1296, 5-4-1934, Archief Den Haag.


Bertha Wiebrechtje Hiddink

1F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 2603, 7-10-1901, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Scheiding Akte reg. 1A fol. 33v, 30-9-1915, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk Akte reg. 23 fol. 9v, 19-7-1900.
"Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.23;fol.9v
Datum: 19-07-1900
Bruidegom Maximiliaan Gijsbert Johannes van Schaik
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Arnhem
Bruid Bertha Wiebrechtje Hiddink
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Johannes van Schaik
Moeder bruidegom Geertruida Alijda Philippens
Vader bruid Johannes Willem Hiddink
Moeder bruid Aaltje Koopmans
Nadere informatie Echtscheiding 30-09-1915.;beroep Bg.:gymnastiekonderwijzer;beroep vader Bg.:boekhouder;beroep vader Bd.:ambtenaar."

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Scheiding Akte reg. 1A fol. 33v, 30-9-1915.
"Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Scheidingsakte
Aktenummer: reg.1A;fol.33v
Datum: 30-09-1915
Bruidegom Maximiliaan Gijsbert Johannes van Schaik
Bruid Bertha Wiebrechtje Hiddink
Vader bruidegom
Moeder bruidegom
Vader bruid
Moeder bruid
Nadere informatie Gehuwd te Amsterdam 19-07-1900."

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, NHA, Amsterdam Huwelijk Akte reg. 23 fol. 9v, 19-7-1900.

6F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand overlijden 's Gravenhage (http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/selectiebron.aspx), Akte 1296, 5-4-1934, Archief Den Haag.


300. Johannes Willem van Schaik

1F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 2603, 7-10-1901, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik; van; Johannes Willem
Aangifte: 07-10-1901
Aktenr.: 2603
Geboorte: 05-10-1901
Geslacht: Zoon
Vader: Maximiliaan Gijsbert Johannes van Schaik
Beroep: Gymnastiekonderwijzer
Moeder: Bertha Wiebrechtje Hiddink."

2F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand overlijden 's Gravenhage (http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/selectiebron.aspx), Akte 1296, 5-4-1934, Archief Den Haag.
"Schaik, van; Johannes Willem
1296
05-04-1934
03-04-1934 19:00
32 jaar Utrecht controleur bij een zuivelcentrale
Maximiliaan Gijsbert Johannes van Schaik kruidenier
Bertha Wiebrecht Hiddink zonder beroep beiden wonend te Utrecht."

3F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand overlijden 's Gravenhage, Akte 1296, 5-4-1934.


Maria Engel L. Huisinga

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 265, Nr 911, Huwelijksakte, 23-12-1915, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.
Maximiliaan was gesch. van Bertha W. Hiddink en Maria E. gesch.van Johannes de V
ries.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 265, Nr 911, Huwelijksakte, 23-12-1915.
Maximiliaan was gesch. van Bertha W. Hiddink en Maria E. gesch.van Johannes de Vries.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 265, Nr 911, Huwelijksakte, 23-12-1915.
Leeftijd 35.


228. Cornelis van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 493, Huwelijksakte, 29-12-1880, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.
Kind erkend: Marinus Johannes geb. Utrecht 9-11-1877.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 87, Huwelijksakte, 13-2-1913.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 525, Nr 695, Huwelijksakte, 17-11-1909.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 528, Nr 9, Huwelijksakte, 10-1-1912.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 493, Huwelijksakte, 29-12-1880.
Leeftijd 28.

6F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 810, 3-6-1852, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik, van; Cornelis
Aangifte: 03-06-1852
Akte: 810
Geboren: 01-06-1852
Geslacht: Zoon
Vader: Johannes Frederik van Schaik
Beroep: Metselaar
Moeder: Gerarda van Beek."

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1145, 4-8-1903, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 1145
Datum: 04-08-1903
Overledene: Cornelis van Schaik
Partner: Hendrika van Straten
Vader: Johannes Frederik van Schaik
Moeder: Gerarda van Beek
Leeftijd: 51 jaar."


Hendrika van Straten

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 493, Huwelijksakte, 29-12-1880, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.
Kind erkend: Marinus Johannes geb. Utrecht 9-11-1877.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 528, Nr 9, Huwelijksakte, 10-1-1912.

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 525, Nr 695, Huwelijksakte, 17-11-1909.

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 87, Huwelijksakte, 13-2-1913.

5Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 493, Huwelijksakte, 29-12-1880.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 292
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 493
Datum: 29-12-1880
Bruidegom Cornelis van Schaik
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Hendrika van Straten
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Vianen
Vader bruidegom Johannes Frederik van Schaik
Moeder bruidegom Gerarda van Beek
Vader bruid Johannes Bernardus van Straten
Moeder bruid Maria van den Anker
Nadere informatie Kind erkend: Marinus Johannes geb. Utrecht 9-11-1877."

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 481, I.Nr 292, Nr 493, Huwelijksakte, 29-12-1880.
Leeftijd 30.

7Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1852, 27-12-1909, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 1852
Datum: 25-12-1909
Overledene: Hendrika van Straten
Partner: Cornelis van Schaik
Vader: Johannes Bernardus van Straten
Moeder: Maria van den Anker
Leeftijd: 59 jaar
Opm.: Geb. te Vianen."


302. Cornelia Gerarda van Schaik

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 87, Huwelijksakte, 13-2-1913, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 87, Huwelijksakte, 13-2-1913.
Leeftijd 31.

3F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 1007, 16-5-1881, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik; van; Cornelia Gerarda
Aangifte: 16-05-1881
Akte: 1007
Geboren: 14-05-1881
Geslacht: Dochter
Vader: Cornelis van Schaik
Beroep: Werkman
Moeder: Hendrika van Straten."


Jan Willem Emmelot

1Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 87, Huwelijksakte, 13-2-1913, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 87, Huwelijksakte, 13-2-1913.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 276
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 87
Datum: 13-02-1913
Bruidegom Jan Willem Emmelot
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Utrecht
Bruid Cornelia Gerarda van Schaik
Leeftijd: 31
Geboorteplaats: Utrecht
Vader bruidegom Pieter Emmelot
Moeder bruidegom Anna Martina Jansen
Vader bruid Cornelis van Schaik
Moeder bruid Hendrika van Straten."

3Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, Utrecht, T.nr 463, I.Nr 276, Nr 87, Huwelijksakte, 13-2-1913.
Leeftijd 26.


303. Cecilia Wilhelmina van Schaik

1Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1307, 7-9-1882, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 1011, 11-5-1882, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik; van; Cecilia Wilhelmina
Aangifte: 11-05-1882
Akte: 1011
Geboren: 11-05-1882
Geslacht: Dochter
Vader: Cornelis van Schaik
Beroep: Werkman
Moeder: Hendrica van Straten."

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht, 1307, 7-9-1882.
"Akte: 1307
Datum: 06-09-1882
Overledene: Cecilia Wilhelmina van Schaik
Vader: Cornelis van Schaik
Moeder: Hendrika van Straten
Leeftijd: 3 mnd."


304. Cornelis van Schaik

1F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 1841, 28-8-1883, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik; van; Cornelis
Aangifte: 28-08-1883
Aktenr.: 1841
Geboren: 28-08-1883
Geslacht: Zoon
Vader: Cornelis van Schaik
Beroep: Houtzager
Moeder: Hendrika van Straten."

2Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1536, 26-9-1883, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 1536
Datum: 25-09-1883
Overledene: Cornelis van Schaik
Vader: Cornelis van Schaik
Moeder: Hendrika van Straten
Leeftijd: 28 dgn."


305. Kornelis Johannes van Schaik

1F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 26, 5-1-1885, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik; van; Kornelis Johannes
Aangifte: 05-01-1885
Aktenr.: 26
Geboren: 04-01-1885
Geslacht: Zoon
Vader: Cornelis van Schaik
Beroep: Houtzager
Moeder: Hendrika van Straten."

2Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 727, 28-4-1885, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 727
Datum: 27-04-1885
Overledene: Cornelis Johannes van Schaik
Vader: Cornelis van Schaik
Moeder: Hendrika van Straaten
Leeftijd: 3 mnd."


306. Hendrika van Schaik

1F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 412, 15-2-1886, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik, van; Hendrika
Aangifte: 15-02-1886
Aktenr.: 412
Geboren: 13-02-1886
Geslacht: Dochter
Vader: Cornelis van Schaik
Beroep: Houtzager
Moeder: Hendrika van Straten."

2Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 842, 22-5-1886, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 842
Datum: 21-05-1886
Overledene: Hendrika van Schaik
Vader: Cornelis van Schaik
Moeder: Hendrika van Straten
Leeftijd: 3 mnd."


308. Johannes Bernardus van Schaik

1Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1311, 14-8-1889, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.

2Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, HUA, Tnr. 1233, Inr. 15, Vianen Geboorten Akte 15, 11-2-1889, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.
"Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 1233
Inventarisnr: 15
Gemeente: Vianen
Soort akte: Geboorteakte
Aktenummer: 15
Aangiftedatum: 11-02-1889
Kind Johannes Bernardus van Schaik
Geslacht: M
Geboortedatum: 11-02-1889
Geboorteplaats: Vianen
Vader Cornelis van Schaik
Moeder Hendrika van Straten."

3Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht, 1311, 14-8-1889.
"Akte: 1311
Datum: 11-08-1889
Overledene: Johannes Bernardus van Schaik
Vader: Cornelis van Schaik
Moeder: Hendrika van Straten
Leeftijd: 6 mnd
Opm.: geb. te Vianen."


309. Maria van Schaik

1F.M.A. van Schaik, Burgerlijke stand geboorten Utrecht (Het Utrechts Archief), 2630, 30-10-1891, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Naam: Schaik, van; Maria
Aangifte: 30-10-1891
Aktenr.: 2630
Geboren: 28-10-1891
Geslacht: Dochter
Vader: Cornelis van Schaik
Beroep: Houtzager
Moeder: Hendrika van Straten."

2Ronald van Schaik, Burgerlijke stand overlijden Utrecht (Het Utrechts Archief), 1896, 11-10-1892, Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199 - 201, 3572 KW Utrecht, info@hetutrechtsarchief.nl.
"Akte: 1896
Datum: 08-10-1892
Overledene: Maria van Schaik
Vader: Cornelis van Schaik
Moeder: Hendrika van Straten
Leeftijd: 11 mnd."


236. Wilhelmus Frederik Klesman

1Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1915 Nummer j84, 4-8-1915, Gemeentearchief Rotterdam, http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/.

2Groenehartarchieven, Groenehart, 04-10-2008, B.S. Gouda 1881 Huwelijk, Akte 43, 18-5-1881, Groene Hart Archieven, http://www.groenehartarchieven.nl/.


Hendrika den Ouden

1Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1881 Nummer s82, 30-9-1908, Gemeentearchief Rotterdam, http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/.

2Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1881 Nummer s82, 30-9-1908.

3Jan Lafeber, E-mail Jan Lafeber (08-04-2007), 08-04-2007, 18-5-1881, Jan Lafeber, http://home.planet.nl/~jlafeber/.
"Bij het huwelijk van Wilhelmus Frederik Klesman en Hendrika den Ouden in 1881 waren Johannes Klesman (29 jaar, tingieter te Rotterdam, broer van de bruidegom), Leendert Broere (38 jaar, schipper te Gouda), Jan Broere (26 jaar, schipper te Gouda) en Adrianus van Os (32 jaar, schipper te Gouda) getuigen."

4Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, SAMiH, Gouda Huwelijk Akte 43, 18-5-1881, Rijksarchiefdienst, Was: genlias.nl, Nu: https://www.wiewaswie.nl.
"Archieflocatie Streekarchief Midden-Holland
Algemeen Gemeente: Gouda
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 43
Datum: 18-05-1881
Bruidegom Wilhelmus Frederik Klesman
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Hendrika den Ouden
Leeftijd: 22
Geboorteplaats: Nieuw-Lekkerland
Vader bruidegom Wilhelmus Klesman
Moeder bruidegom Cornelia van Schaik
Vader bruid Pieter den Ouden
Moeder bruid Adriaantje Slingerland
Nadere informatie Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 24-11-1900."

5Groenehartarchieven, Groenehart, 04-10-2008, B.S. Gouda 1881 Huwelijk, Akte 43, 18-5-1881, Groene Hart Archieven, http://www.groenehartarchieven.nl/.
"Burgerlijke stand - huwelijken Gouda 1881
aktenummer 43
aktedatum 18-05-1881
bruidegom Wilhelmus Frederik Klesman (26 jaar; schipper; won. Rotterdam; geb. te Amsterdam)
bruid Hendrika den Ouden (22 jaar; z.b.; geb. te Nieuw Lekkerland)
vader bruidegom Wilhelmus Klesman (tingieter; won. Rotterdam)
moeder bruidegom Cornelia van Schaik (overl.)
vader bruid Pieter den Ouden (schipper)
moeder bruid Adriaantje Slingerland (z.b.)
getuige Johannes Klesman (29 jaar; tingieter; won. Rotterdam)
2e getuige Leendert Broere (38 jaar; schipper)
3e getuige Jan Broere (26 jaar; schipper)
4e getuige Adrianus van Os (32 jaar; schipper)
annotatie . Ontbinding van het huwelijk: 15-07-1908."

6Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, SAMiH, Gouda Huwelijk Akte 43, 18-5-1881.

7Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1881 Nummer s82, 30-9-1908.
"Bruidegom Wilhelmus Frederik Klesman
Bruid Hendrika den Ouden
Plaats Rotterdam
Datum echtscheiding 30-09-1908
Huwelijksdatum 18-05-1881
Rotterdam Akte Jaar 1881 Nummer s82."

8Rijksarchiefdienst (c) 2000, Genlias, Burgerlijke stand, SAMiH, Gouda Huwelijk Akte 43, 18-5-1881.


310. Pieter Adrianus Klesman

1Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1886 Nummer d041v, 12-4-1886, Gemeentearchief Rotterdam, http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/.
"Kind Pieter Adrianus Klesman
Vader Wilhelmus Frederik Klesman
Moeder Hendrika den Ouden
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 12-04-1886
Opmerkingen akte nr. 239
Rotterdam Akte Jaar 1886 Nummer d041v."


Mechteld Visser

1Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1921 Nummer p57v, 3-11-1921, Gemeentearchief Rotterdam, http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/.
"Bruidegom Pieter Adrianus Klesman , Rotterdam , 35
Vader Wilhelmus Frederik Klesman
Moeder Hendrika den Ouden
Bruid Mechteld Visser , Utrecht , 32
Vader Cornelis Johannes Visser
Moeder Mechteld van Schaik
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 03-11-1921
Rotterdam Akte Jaar 1921 Nummer p57v."

2Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1921 Nummer p57v, 3-11-1921.


Sophia Eliza Barbera Maasbommel

1Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1915 Nummer j84, 4-8-1915, Gemeentearchief Rotterdam, http://www.gemeentearchief.rotterdam.nl/content/.
"Bruidegom Wilhelmus Frederik Klesman , Amsterdam , 60
Vader Wilhelmus Klesman
Moeder Cornelia van Schaik
Bruid Sophia Eliza Barbera Maasbommel , Rotterdam , 61
Vader Adrianus Maasbommel
Moeder Elizabeth Koekebacker
Plaats Rotterdam
Huwelijksdatum 04-08-1915
Rotterdam Akte Jaar 1915 Nummer j84."

2Regionaal Archief Rotterdam, Digitale Stamboom Rotterdam, Akte Jaar 1854 Nummer c111, 13-7-1854.
"Kind Sophia Eliza Barbera Maasbommel
Vader Adrianus Maasbommel
Moeder Elizabeth Koekebacker
Plaats Rotterdam
Geboortedatum 13-07-1854
Opmerkingen akte nr. 2014
Rotterdam Akte Jaar 1854 Nummer c111."